Page 2 -
P. 2

2                                                     ACCIÓ

FARONERIA I ALTRES NOTÍCIES                    TREBALL, DINER, OCI...

  Un dia no hi ha entarimat; l'altre no hi són les cadi-       El diner, productes en procés o elaborats, escuts, signa-
res, l'altre no hi ha llum, un responsable diu que ho arre-    tures, articles, etc... són una concentració o resultat de tre-
glaran, però a la següent sessió continua igual. Són pe-      ball, estudi, inversió,... que engloba molt en molt poe.
titeses que s'arrangen al moment, però demostren man-
ca d'ofici i responsabilitat.                     Referint-me als articles, puc afirmar que un article llarg
                                  o curt meu són de 5 a 10 hores de treball i tal vegada una
  El mateix passa amb la programació i la circular que      petita inversió. Però a mi i a la meva manera em beneficia:
s'ha tramès amb l'encapçalament d'AMICS DE LA           10 hores de treball x 60 mínuts : 1.000 lectors = 36 segons

SARDANA.                              de treball / lector. En fer un artiele sempre cerco una llui-

  Referent a la programació, almenys fa mala visió que      ta-benestar per al proïsme, tema del que tracto i per a mi
la remesa es faci entrada mitja temporada, i referent a
la circular, tampoc està bé que després de les tristeses      mateix.                              '
atribuïdés a l'encapçalament es derivi cap a excellències
i glòries amb unes altres sigles que, si bé mereixen tots     Però, cal continuar. En tota revista i diari, sovint tro-
els respectes, no són les mateixes que fa el cas.
                                  bem informacions inèdites, mapes cercats i no trobats, bo-
  I el cas és que "La Junta gestora Provisional" (per-      niques fotografies antigues i modernes ... a un preu gairebé
què "gestora" en minúscula?) nopot ni ha de durar el        regalat. Pot ser un obsequi per als nostres fills, amics i pa-
temps que ella mateixa titula, tenint en compte el nom-
bre de socis que han mantingut a bon nivell el sardanis-      rents llunyuans (Ex: Un lector pot enviar un article meu a
me balaguerí. A més dos detalls; tots sabem qui va ha-       Galícia; o , qui sap ...Pozoblanco. Sí, és diñcil, però és pro-
bitualment a les ballades i que "Saltem i Ballem" és
d'incidència forània.                       bable. Podem convertir dos rals en una petita joia.

  Passant a un altra línia musical, ens hem de congra-        No em cansaré de repetir que la riquesa és una barreja
tular del resultat que ha obtingut la banda de blues TU-      de treball, diner, oci, ... i en gran part cultura. La cultura ha
NÍSIA, guanyadora del concurs "Èxit" organitzat per
Catalunya Ràdio i el Canal 33. Admirador de la seva        d'entrar i sortir contínuament en diversos aspectes. Per no
qualitat musical, penso que la seva empenta val el guar-
dó i més.                             perdre's, tothom hauria d'intentar crear la seva pròpia es-

   Aconteixements que ens alegren i altres, el del co-      cola. Promocionem sempre 1.000 esportistes, 1.000 econo-
mençament, que ens decepcionen, com la poca assistèn-
cia al concert de Rosa M. Tamarit, gran cantant amb vin-      mies, 1.000 escriptors, ... no sols és necessari, és imprescin-
eles balaguerins. Li deia al desencantat pare de l'artista,
intentant justificar el que no calia, que la propanganda      dible. Pocs en restaran, i menys de bons. Però el secret està
s'ha de fer amb potència decibèlica i política. Parlant del
 "vulgus potens" diu el pensador Jean Baudrillard (i tam-     en l'esforç i continuïtat. Sempre i en tot hem d'intentar pas-

bé un escriptor local) que no som capaços de saber el       sar a l'acció, sembrar en economia.

 què volem, sinó voler el què un altre vol, és a dir, criteri        Robert Bonjorn i Duart
                                                 Linyola
de segona mà. Ouè hi farem!
                                      Col-labora iaprèn
                       Enric Sauret i Gastó      del Tercer Món

                                        Quan coneixeràs el Tercer Món, els seus

                                      problemes, necessitats i inquietuds, ja hauràs
                                      après molt.

                                        SETEM (Servei Tercer Món) ès una orga-

                                      nització fundada per l'Escola Pia de Catalunya
                                      l'any 1968 per a solidaritzar-nos amb el Ter,

                                      cer Món.

                                       -_....           SfRYfI
                                                    rE//CER
                                          ROOSoo/IW.Il    MÓN

                                      """""' 1!14<lIOO()ol
                                            Fc.,129S1(1J

                                  José Uiola R¿ha

                                  PERSIANAS / FERRETERIA / REGl.\LOS

Agència de Repartiment                       Taller - Oficinas y Exposición:      Ferreteria:
de correscondencía - Ignasi                    CI Jacinto Verdaguer, sin,      CI Urgell, 40-42
                                  Tel. 44 64 85
CI Sant Diego de California, 9 - baixos                                  Tel. 44 51 69

25600 BALAGUER (Lleida)                           . 25600 BALAGUER (Lleida)

Tf .450327-447955.
   1   2   3   4   5   6   7