Page 8 -
P. 8

LES LLÀNTIES DEL                                                          i
    SANT CRIST
                               AL SANT CRIST
   Després de molts anys sense fer-ho, s'ha procedit
 a la neteja de les llànties de plata, que, penjades al  L'abraç, obert: amor a tot el món.
 sostre de l'església, adornen el Santuari del Sant Crist Els peus, clavats: És una espera eterna.
 de Balaguer.                       El Cor, ferit: La pròvida cisterna
                              a on les Gràcies a curull hi són.
  Algunes d'elles porten dedicatòries i escuts.     Cap, d'espines: El Dolor pregon
                              que ateny dels rnals-de-cap la vida externa,
   En quant a les primeres, si bé la transcripció re-  i la sap transformar en pena interna,
 sulta un xic difícil, pot afirmar-se:           puix dintre de sa pensa s'hi confón.
                              És Déu Etern: També però etern Home
   l)l{na d'elles fou dedicada i oferta al Sant Crist,  qui pren la formosor del Superhome
 en acció de gràcies pel sergent major de Lleida, Joan   i és Guia i és Model per al camÍ...
 Salamanques, en memòria de l'èxit de l'operació que,   Seguim-lo dones; indica la manera
 quan la Guerra dels Segadors, lliberà Balaguer del    de vèncer d'aquest món la greu fal-lera,
jou dels francesos. Com és sabut, la reconquesta de    i que del Cel se'ns obri el màgic si!
Balaguer, si bé tingué com a protagonistes principals
 a diferents veïns de la mateixa Ciutat, fou dirigida "in                 (8.XI.90) Antoni Bureu
situ" per dit JoanSalamanques, capità, que tenia dit
càrrec de sergent major de Lleida.                ~,--....-
                                            ~
  2) Una altra fou dedicada i oferta pel mateix fet
 -ocorregut l'any 1652- per Pere de Valenzuela i de
Mendoza, Governador en nom de Felip IV de la
plaça militar de Lleida. Fou Valenzuela qui, prèvia
consulta personal al Rei, autoritza l'operació militar
que era considerada molt perillosa, donat l'interès
dels francesos en retenir a les seves mans la nostra
Ciutat.

  Aquesta llàntia porta una inscripció en llatí, que
traduida diu: "Amb motiu de l'alliberament del do-
mini francès d'aquesta fortalesa fidelíssima al Rei Ca-
tòlic".

  Un escut pertanyent alllinatge de l'oferent, deco-
ra la llàntia. Es tracta d'un escut partit, que porta a
l'esquerra un lleó rampant coronat i a la drèta dos
caps de drac oposats en diagonal, que s'escupen foc
l'un a l'altre.

  3) Per últim, una tercera llàntia, porta la següent
inscripció: "Lámpara votiva oferta pel Canonge
Barrera H 13 E, data de l'any 1625".

                              CERAMICA
                              FARRENY, S.A.

  FÀBRICA DE PRODUCTES CERÀMICS, ESPECIALITAT EN TOTXOS CARA VISTA
          I TOTA CLASSE DE MATERIALS PER A LA CONSTRUCCiÓ

  Ctra. Lleida-Puigcerdà, km. 21,400 Telèfon 44 50 98  25600 BALAGUER

8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13