Page 1 -
P. 1

al.L' expiaci6 s' aplica
                                     l.homes- i als pobles en

                                     proporci6 en què pal·t\cipen

                                     volenterosament          dels sofri-

                  PUBLICACIÓ QUINZENAL         rn eri ts de Crist.

---------------------------------------------,---------------------------------

El record                                            XIX, la que

fresquíssim,                                           ha fracassa t

          edifican t, de                                m é s vergo-

.. les dues tan-                                         nyosament és

des d'Exer-                                           la de la feli-

cicis Espiri-                                          ct ta t,

tuals celebra-                                               Diguin el

des aquests                                           que vulguin

dies al San-                                           els nostres tot

tuari del nos-                                          j us t es trena ts

tre St. Crist,                                          anticlericals,

el més fam6s                                           foras t e r s d-e

de la terra, i                 El retorn a Crist                 l'Europa
dels actes de
confessi6 re-                                          hodierna, la

                                                 s=fe en el         11

ligiosa amb'            s'ha produït la ciutat nostra,                                  dogma del
què úmu!tàniament
                                  pecat de l'home i de l' expiaci6 redemptt'iu de Ds«

catòlica per dan;unt de tot, eo m a lliç6 eloqüent         revé vigorosament en el m6n.

oportuníssima, es completa amb la d' aq uests dïes en          Potser encara no aixeca banderes triomfals, ni

, què l'Església és tota en commemorar la Redempci6        . té himnes apoteòsics; potser encara no se l'admet en

delllinatge humà.                         les grans assemblees on la vanitat de la ciència i de

L'home actual és fill del que va rompre              la diplomàcia laica es perd en paraules i en projectes

violentament amb tota creença religiosa, i tant com        fúti!s,però qui sap conèixer les clivelles de la terra

fill, hereu, hereu de tots els malastres produïts per       somoguda per les noves llavors que grillen veu amh

aquesta nafra visceral. Pot.ser no gosa gaires vegades       freqüència consoladora aquells símptomes de la salut

a dir-ho, però l'home modern torna a girar la vista        futura que tenen més força que tots els exèrcits.
a les claròrs. del cel. La fe revé en el m ó n , una mica
                                    I en aquest just moment en què el m6n ês Ulli

  temoregament" és cert, amb un sentiment mig de         gran camp ple de males herbes mortes i de bones

 timidesa, mig .l'orgull ferit, però cal plànyer el        llavors tot just esberlades, resso na co m cada any la

. o pobre convalescent i no refusar-lo perquè encara no      l'veu litúrgica de església .de Crist i crida els homes

-, . és perfecte. Hi ha avergonyiments que; pel mateix       a fer m emò rj a de la redem pci6 del 11ina tge, acom-

que s6n inexcusables,       s'han de comportar amb     plerta fa dinou segles pel gran Refusat indispen-
comprensi6 planyívola.                       sable. '                  .

    El mó n es convencerà per força que' el dogma           Cal que el m ón es familiaritzi amb la iJea del
del pecat original és el més necessari de tots per no
caure en el turment de l'absurd. De sempre, no pas         pecat i de l' expiaci6. I cal que aprengui ben après
                                  l'que, el pecat essent seu, cal que expiaci6 també hG

d'ara, el fons de la vida humana és dolor6s. No          sigui, car si la Passi6 de Jesucrist en s és profitosa,.
sols la història 8in6 àdhuc cada vida humana és una        'J .no es-,"JI SInO perque
                                     esucrrs t eJ's", mes que un <1le

tragèdia. Si això no és una expiaci6, és una crueltat       nosaltres, elnostre Cap, i perquè els seus sofrimenls.

absurda i per això' mateix més insuportable. L'home        s' estenen als membres purificant-los i divinitzant-los.

ha volgut suprimir aquest dolor, i contradient el            N o dubtem que els grans destrets del m6n

Serm6 de la Muntanya,       ha volgut conquerir la     d' avui i els més grans que vindran encara, el

felicitat laïcitzant-la, rompent amb Déu, amb Crist        convenceran que la base moral de la vida humana

i amb tot deure moral aflictiu. El dolor no n'ha          l'és la Passi6 de Crist i que únic collir.
                                  .l-L mals de l'home és: expiaci6, expiaci6 i expIa-
estat sin6 augmentat en proporcions paoroses. De'

. totes les laïcitzacions que acomplí el tabalot segle       ció.
   1   2   3   4   5   6