Page 1 -
P. 1

ACCIÓ                                                                              C1a|> militant pol abandonar
SINDICAL                                                                             ni negligir una missió con-
                                                                                 fiada per ror$»atiit¿ne¡o eon-
Porlaiilveu de la C. N. T. de la Comarcal de Valls - Montmaneu                                                  federal 1 avui menys que
                                                                                 mai. lie fer-lio es fa merei-
                     (Periòdic bilingüe)
                                                                                  xedor d'ésser tractat com
                                                                                        un desertor.

Any II    Valls, Dijous 7 de Gener de 1937                        Número 14

EDITOR 1A L                                     hrreverencias CONSIGNA

Oesprés del Ple de Camperols UNIDAD, UNIDAD Y UNIDAD«Batista tiene tendencias
                                          francamente fascistas.*

   Després de set sessions molt laborioses donà per acabada la seva       ¿Se enteran nuestros demago- Por vieja que parezca, por m u y                          nuestra historia, q u e el m u n d o
tasca, el diumenge passat a la tarda, el l·le regional de Camperols de la                                                              nos contempla, que el proletaria-
('. iV. 7 . El Ple fou un èxit de representacions. De tot Catalunya acu-      gos? Todos terminan así.                      sobada que esté, por malparada       do universal nos admira.
diren els representant dels nostres sindicats del camp, per tal de discutir i
d'endegat l'interessant ordre del dia que el Comitè regional de relacions          * **                            que la dejen, por saboteadores         Pensad: que por respeto a no-
posà a consideració del proletariat del camp,                                                                            sotros mismos, por la dignidad de
                                          «führer quiere decir conduc- que tenga, p o r emboscados que la                         las victimas inmoladas, por la li-
   l.s de remarcar l'afany que les delegacions posaren per tal de trobal-                                                            bertad de nuestros hijos, hemos
la solució justa als difícils problemes que plantejaven els apariats \.rt i 5-é   tor.*                                impugnen, por inconscientes que       de llevar a término, pese a quien
de ïordre del dia. Alguns moments el Ple, compost la seva major part                                                                pese, el aplastamiento del fascis-
per militants poc experimentats en les qüestions d'organització, donava       Pues aquí, es sinónimo de ca- la combatan es la consigna del                          m o y la obra d e redención social
la sensació de desorientació. Però a la fi es trobava la ruta de compren-                                        momento, es la consigna bàsica       de la clase trabajadora.
sió i responsabilitat que és la tònica actual de la Confederació.          bestro.                               para ganar la guerra y la revo-
                                                                                                    Hagamos que nuestros actos se
   Això ens demostra una vegada més, com en qüestions sindicals i SO»           *P *t* M*                         lución.                   encaminen hacia la unidad. No
cials no es pot deixar la seva solució a l'atzar, ni es pot confiar a les im-                                                            olvidar que cuanto se haga para
provitzacians, i ara, en aquests moments de construcció revolucionària       «£/ Comité de No Interven-                       ¿ Q u é importa a la unidad q u e    dividir, es trabaio faccioso; que
menys que mai. Tots els organismes de la C. N. T. deuen moure s en un                                          el a p r o v e c h a d o haga triquiñuelas cuanto tienda a unir, equivale a
mateix pla d'aspiracions i de propòsits. El federalisme no és ni pot ésser     ción ha ideado la frase de: ma-                                         propiciar el triunfo.
canlonalisme, és a dir, que cada organització pugui fer allò que li sembli
millor, sense pensar si és el que més convé a l'organització nacional a la     nos fuera de bspaña *                        a favor de su partido? ¿Qué im-        Si alguna vez llega hasta voso-
qual perleneix. Federalisme no és ni pot ésser res més que la coordinació                                                              tros una voz sinuosa o irritada que
d'activitats i d esforçós diversos conduïents a un mateix pla de realitza-     Y nosotros la de ¡manos lim- porta que el morboso abuse d e las                         pretende sembrar cizaña entre
cions col·lectives. Federalisme és sinònim dfassociació. La C. N. T. té                                                               fuerzas afines, desecharla sin mi-
un pla de cotistrucció econòmic basat en la funció orgànica i creadora       pias!                                circunstancias para desarrollar la     ramientos. Es la voz del enemigo.
dels Sindicats d'indústria i rams de producció. Per a realitzar-ho pro-
pugna la unitat de tot el proletariat. Doncs bé, totes les organitzacions          , ***                           perversidad de sus instintos? ¿Qué       Si en el curso de los aconte-
confederáis tenen de moure's sota la consigna d'aquest pla i d'aquesta                                                               cimientos tenéis rozaduras y pug-
unitat obrera.                                     «¿a fábrica de gas de Ovie-                   importa que el irresponsable, el      nas con otros sectores o indivi-
                                          do destruída. y                           malintencionado, el logrero y el      duos, procurad aminorarlos o ven-
   El Ple no va sortir-se del cercle d'inspiració i influència d'aquest pla                                     mezquino actuen para dividirnos?      cerlos. Romper la unidad es favo-
i d'aquesta unitat, però hi va haver moments que semblava desorbitar-se        Se les acaba el gas.                       Eso son defectos a combatir, taras     recer el plan de Franco y demás
i sortir-se'n d'aquesta inspiració. No fou així per què el bon sentit dels                                       a remediar, forúnculos a extirpar.     canalla.
delegats i l'acció rectora d'alguns vells militants posaren al lloc corres-                   * **                  Pero la grandeza del objetivo, la
ponent la inexperiència de molls militants novells.                                                   finalidad que perseguimos, n o         Si en determinado momento un
                                            * franco ofrecía a los moros                   debe ser malograda por pequenez       impulso nocivo os inclina a co-
   ï tot això ens fa pensar en la conveniència de no deixar a la impro-     diez pesetas diarias y mujeres                   de visión, por miserias humanas.      meter daño contra algún compa-
vització dels delegats dels plens, de moll bona fe però inexperimentats,      guapas.*                                                    ñero antifascista, aguzad el oido
¡es decissions que sobre problemes fonamentals d'ordre orgànic o eco-                                                                para recoger la último impreca-
nòmic i social es plantegen a la col·lectivitat confederal, majorment en        Y no pudiendo hacerlo, les                                          ción de los caídos que fué: ¡Muera
aquest moment que la Confederació s'ho juga tot per tal d'endegar el                                                                el fascismo!
nou ordre econòmic, social i polític del nosüe país. I sostenim aquest       proporciona rubios fascistas Dejad de lado a quienes fomen-
criteri per què creiem que el millor que pot fer-se quan deuen de trac-       del Rhin y medallitas piadosas. ten disensiones entre los sectores                         Si en un crepúsculo sentís des-
tar-se qüestions de l'envergadura que plantegen els temes sobre valoritza-                                                             fallecer el ánimo, pensad en cuan-
ció dels fruits del camp i la sindicació forçosa, és nomenar ponents prou          * #*                            antifascistas; dejad a los fraguado-    tos han perdido los seres queridos
solvents i capacitats per què amb temps suficient estudiïn els esmentats pro-                                                            en la contienda, hasta que su d o -
blemes i dictaminin sobre els mateixos amb temps i coneixement del què       «Los facciosos de Burgos su- res de luchas internas; dejad a                          lor y su coraje penetre en lo ínti-
es tracta puix que, creiem que qüestions tan complexes no poden resol-                                         quienes por no estar conformes       mo de vuestro ser, impulsándoos
dre's en temps tatit limitat i en un ambient tan passional com significa      fren un duro castigo al intentar                  no lo están consigo mismos; dejad      a la lucha.
                                          recuperar sus posiciones. *                     a los caines d e la clase trabajadora
un Ple de sindicats.                                                                  que por maldad o cretinismo pre-        Si algún día la duda os ator-
   D'aquesta manera es tindria una base de discussió prou sòlida per        Si eran posiciones «decúbito                                         menta, si la depresión se apodera
                                                                                                  de vosotros, elevad la mirada h a -
què els delegats poguessin introduir les esmenes que creiessin pertinent      supino*, no es extrafia la pa- tenden dividirla.                                cia la meta, extasiaros contem-
i així, a la vegada que es faria imu labor més eficaç, la Confederació hi                                                              plando las magnificas perspectivas
guanyaria en prestigi, cosa tant important perla captació d'aquesta mas-      liza.                                Por m á s q u e digan y hagan eJ      del nuevo mundo que nace...
sa neutra que volem o no, tant contribueix al triomf de totes les causes.
                                               * **                            camino de la victoria es el de la       Y grabad en vuestro pensa-
ATENEU SINDICALISTA LLIBERTARI                                                                                   miento que el triunfo no tiene
                                          «£/ jefe de los ^camisas azu- unidad.                                      otro cauce que el de la unidad.

                                          les* irlandeses renuncia a lu-                     ¡Trabajadores! Pensad que toda                    [OSÉ VlADIU
                                          char al lado de los facciosos y                   obra de conjunto impone dere-
                                          regresa a su país. *                        chos y deberes compensados por
                                                                            el resultado que se persigue.
                                            Claro; ¡te iban a poner verde!
                                                                              Pensad: que es más revolucio-
                                                                       *r *r T* nario supeditar los impulsos pro-
                                                                            pios a las conveniencias generales
                                            <Se ha registrado un violento                  que darles rienda suelta.
                                          terremoto en Messina. *

                                          Estornudó Mussolini.                        Pensad: que se corrigen mejor

                                               * *+                            los defectos y anomalías aportan-

                                           «Según Radio Tenerife, el Pa-                   do soluciones adecuadas que cri-
                                          dre Santo padece avariosis *                    ticando sistemáticamente.

                                           Le está bien empleado por en-                    Pensad: que el estoicismo, que
                                          tenderse con el *Duce*.                       el espíritu d e sacrificicio, son
                                                                            grandes virtudes revolucionarias.
                                                        * **
                                                                              Pensad: que estamos escribien-
                                            <Los facciosos exportan a                    do la página más brillante de
                                          Alemania, mineral de Riotinto .*

                                          A ver si ahora se enteran los

    BALDRIC, 44                                 flemáticos ingleses.                             VA deure del militant eoii*i*teix en

Conti nua ni la tasca cidtural iniciada fa quinte dies /u r aquest Centre de         * **                            complir tot alio que lea Awaemblee* del*
                                                                            sindicats hagin eonfiat a la seva activi-
cultura ob era, avui, dia 7 de gener a /es deu de la vetlla, el militat de la C. X. T. <Se incendió una estación del
                                          Metro en Berlín.*
subdelegat dl·.cononüa del Baix Camp

      .1 O I \ B L A S C O                           ¿Se ha bombardeado a sí                      tat i a la seva intel·ligència. I Ien mis-
                                          misma?                               * i on* i lloes confiat*, mal poden ni deuen
donarà una conferència sobre el tema d actualitat                                                    ésser abandonat*. Tots els lloes eonfiat*
                                                        * **                  a un militant sindieal, són lloes d'honor,
   Els home» d e l a CWT 1 d e l a                                                          i eom a fals. tenen dV**er *ervit* i de-
   FAI davant el moment actual                            «£/i Salamanca ha fallecido                   fensats. Penseu-hi.
                                          el catedrático fascista Unamu-
   Preguem a tots els militants obrers i a la classe treballadora en fenerat, la ño.*
       tència.
                                           La muerte le sorprendió ha-
                                i \ i PROPAGANDA   ciendo pajaritas de papel.

                                                        GOL!A T
   1   2   3   4