Page 1 -
P. 1

ACCIÓ                                                          El que majorment qualifica a l'home
SINDICAL                                                        és la conseqüència; però la conseqüèn-
                                                            cia en el treball. L'elaborar coses útils,
Porlaníveu de la c. N. T. de la Comarcal de Valls - Moniblaiicli                            durant tots els dies i tots els anys de
                                                            la seva vida; crear amb esforç i amb
    (Periòdic bilingüe)                                               dolor, eternament, tot allò útil, bell i
                                                            bo a l'home, lleus ací una heroïcitat

                                                              digna de totes les consagracions.

Any I Valls, Dijous 31 de Desembre de 1936 Número 13

MJD1TORIA L                                    f: Des de la gran guerra, ha estat  DE SANITAT
                                         la preocupació de quasi tots els
 El Ple de Camperols                               païssos, el trobar un model de     Una mica de vulgarització
                                         careta, senzill, eficaç i a l'ensems   sobre gasos de guerra
   Demà dia i de gener tindrà lloc a Barcelona el Ple regional de Sin-     econòmic per preservar a l'ele-
dicats camperols de la C. N. 7 . Per insuficiència de temps, no hem po-      ment civil de l'atac per gasos,                         Per I. Sarró i LI. Pàmies
gut glossar amb amplitud el seu interessant Ordre del dia. El què po-       però la conclusió ha estat, que el
dem dir aquest número d'Acció SINDICAL no podrà ésser llegit abans        més pràctic en les grans pobla-                        m
de la celebració del Ple, i per tant, no podrà tenir cap influència en el     cions, és el sistema de defensa
criteri dels militants confederáis de la nostra comarca, cosa a que mo-      col·lectiva, pels anomenats refu-   Posar als vidres tires de paper en-   Si estornuden amb freqüència
destament aspira el nostre portantveu. Creiem que hauria de tenir-se en      gis, que el mateix poden servir    gomat i tapar totes les escletxes    rentar el nas amb aigua salada o
compte, quan sha de celebrar un acte de la importància del Ple que co-      per evitar l'acció dels gasos, que  amb tires d'esparadrap o cinta     inhalacions amb una barreja de
mentem, d'enviar-se Vanunci del mateix amb major marge de temps,         pels efectes de qualsevol altre    aislant. Davant la porta es dispo-
per així, poder estudiar amb millor cura el seu ordre del dia.          bombardeig. La construcció dels    saran les mateixes cortines que les   Alcohol  10 grs.
                                         refugis generalment es fa subter-   que s'utilitzen en els refugis pú-   Èter    10 »
   Hi ha a aquest Ple dues qüestions de cabdal importància a tractar.     rània. Ei sostre deu estar construït blics (empapades en sol·lucions     Cloroform 10 »
Són els temes 4.rt i 5-è de lordre del dia. La sindicació forçosa, en el     per una capa de formigó armat de   de clorur de calci, hiposulfit de    Amoniac  13 »
règim de transcissió que vivim pot ésser un entrebanc a la marxa de la      75 centímetres de gruix damunt    sosa etc. etc.) Dintre d'un reiugi
revolució. El fet que en un mateix organisme hagin de pertanèixer els       la qual es col·locarà una capa    no deu mai mancar-hi un pic i       Si tenen vòmits i dolors d'estò-
propietaris i eb obrers pagesos, tenint en compte que el propietari, per     d'arena de 20 centímetres de gruix  pala davant possibles ensulciades.   mac hi donar-lis dues o tres culle-
la seva força econòmica sempre tindrà al seu favor un major camp din-       i per damunt 10 metres de terra.   Tindrà de disposar també d'una     rades de llet condensada amb dos
íluència que no pas un obrer, no es podrà evitar que aquestes orga-        Pot ésser també suficient, una    lampara elèctrica de mà, aigua     o tres cullerades petites de magne-
nitzacions agràries caiguin tard o d'hora, sota la influència del propie-     volta de quatre metres de gruix de  en abundància, llet condensada,     sia anglesa.
tari i de l'aparcer acomodat i desvirtuïn Vaspecte renovador de la vida      pedra i damunt una capa de terra   magnesia anglesa, sol·lucions de
rural que representa la revolució al camp. Aquesta classe de pagesos       argilosa de 8 metres de gruix. Les  clorur càlcic, hiposulfit de sosa,    Si estan morats, tenen tos i ofec,
acomodáis, ets nous Kulacs d ací, sempre seran un fre a les conquestes      obertures i portes d'entrada, tin-  sal de cuina, carbó actiu i un pul-   aplicació de mostasses al pit i es-
socialistes del pagès pobre, com ho foren els Kulacs a Rússia en temps      dran d'estar ben ajustades i pro-   verizador, alguns aliments i teles   quena, ventoses, fer-los respirar
de la N. E. P.                                  tegides per cortines empapades    cotó fluix etc. per improvisar ca-   oxigen i si es saben donar, injec-
                                         amb una solució de clorur càlcic,   retes.                 cions de Cardiazol, cafeína, oli
   Nosaltres creiem que fóra més encertat que el control i estadística de   hiposulfit de sosa o carbonat de                       canforat, Coramina etc. etc. No
la producció rural fos intervinguda per les Conselleries d'Economia lo-      sosa. Aquests refugis, deuen dis-    En quan a la cubicació s'ha de    practicar mai la respiració artifi-
cals, i que les mateixes, intervinguessin les vendes i compres dels Mu-      posar també d'un sistema de ven-   contar que una persona en repòs,    cial davant la possibilitat de que
nicipis.                                     tilació que pot consistir en una   necessita un metre cúbic d'aire     es tractés d'intoxicació del gas
                                         sèrie de filtres com els de les ca-  per hora.                fosgé.
    \ part d'aquesta qüestió creiem que totes les organitzacions pageses    retes, enroscats als tubs de venti-
de la Confederació haurien d'ésser transformades en ( ooperatives Agi       lació i que mitjançant bombes as-    Si alguna persona surt del refu-    Quan l'atac ha estat amb gasos
ríes sense deixar d'ésser organitzacions de classe. Ja a l'Assemblea de      pirants, filtrin l'aire degudament o gi deurà fer-ho amb careta, pul-    vesicants tipus iperita o lewisita
Vilafranca de IQ32 els nostres sindicats obrers defensaren el criteri       mitjançant dispositius que allibe-  veritzant darrera d'ell l'obertura   treure tota la roba a l'atacat, prac-
que cada Sindicat de Treballadors del Camp tingués, anexe a la seva        ren oxigen a una proporció de     de sortida, amb una sol·Iució d'hi-   ticar-li una ensabonada seguida
organització, una Secció econòmica d'elaboració de fruits i compra i       30 litres per persona i per hora.   posulfit de sosa o de clorur càlcic,  d'una frotació amb clorur càlcic i
venda dels mateixos, com així mateix una Secció de cooperativa de         L'anhídrid carbònic procedent de   Si algú entra es farà el mateix pul-  una solució de bicarbonat de sosa
consum per proveir de productes d alimentació i d'ús domèstic als seus      l'aire expirat, pot neutralitzar-se  veritzant-li també les robes.      o hipocarrel rebaixat. Si existei-
socis i familiars. Si s'hagués realitzat aquell pla d organització, avui la    amb recipients que contenen subs-                       xen ja butllofes es rebentaran amb
C. N. í. es trobaria a lot Catalunya amb una xarxa d'organitzacions        tàncies especials o pot ésser ex-    Tractament d'urgència dels ata-   una agulla cremada, posant sobre
econòmiques que molt bé podrien substituir als Sindicats neutres que       tret amb bombes extractores.     cats. En primer lloc repòs abso-    les mateixes una gassa assèptica.
preconitza el Decret de Sindicació forçosa que demà es discutirà al Ple      Aquests refugis són útils sobretot  lut, si tenen irritació als ulls. evi-
regional que glosem. 1 naturalment, si això s'hagués fet, amb la influèn-     en les grans ciutats, però en po-   tar que se'ls freguin rentant-los     Per a rentar els ulls s'utilitza o
cia que avui té la C. N. 1. a Catalunya, a la nostra organització pa-       bles petits que no disposen d'a-   suaument amb aigua salada o bi-     una solució de bicarbonat de sosa
gesa li seria fàcil obtenir legemonia al camp català, la qual cosa        quests refugis, tenen d'improvisar-  carbonatada, tapant-los després.    o una barreja de ia grs. de calç
ens facilitaria en gran manera l'endegament de l'economia socialista que     se tenint en compte que els tres                       apagada, 25 grs. de sucre amb un
sortirà de la revolució que vivim. No obstant, no creiem sigui tard per      últims pisos de la majoria de les                       litre d'aigua.
a emprendre la reorganització confederal al camp en aquest sentit sobre      cases són perillosos. L'ideal seria
la marxa de la revolució.                             un segon pis en una casa de set
                                         pisos, però com que de cases de
   El problema de la valoració dels fruits creiem és duna importància     set pisos en els pobles no abun-
capital per la vida econòmica del camperol. Els fruits deuen valer tot      den tindríem de contentar-nos
Vesforç que s'ha esmerçat per la seva producció, tal com es fa amb els      amb uns baixos o amb un celler
productes industrials. 1 naturalment, ningú més assabentat que el cam-      que tingués una volta resistent. Es
perol sobre el que costa una carga de vi, un sac de patates i les avella-     triarà sempre una habitació inte-
nes, ametlles, garrofes, el blat, les verdures i demés productes agrícoles.    rior de preferència sense finestres,
Ara, que, tampoc es pot deixar al lliure arbitri del pagès sense control     o el més, que aquestes s'obrin a un
el determinar aquest valor. Això deuen fer-ho les organitzacions page-      cel obert el més estret possible.
ses responsables, amb tota cura i responsabilitat a través de les Comar-
cals, per donar unitat al valor dels fruits, als productes del camp al mer-    C. N. T. A. I. T.
cat de tot Catalunya. 1 aquí es posa de relleu com n'és d'imprescindi-
ble la creació de la Federació Regional de Treballadors del Camp amb       inflícato de Oficios Varios
plena autoritat i jurisdicció per entendre en aquestes qüestions d'ordre
social i econòmic que són Veix de l'organització de la Revolució.          En reunión general el dia 18    El vell sistema capitalista que la força del proletariat
                                         de Diciembre de 1936 el Sindi-                   va destruint.
   Com podem veure, els problemes que planteja el Ple de demà, són       cato de Oficios Varios tomó el
problemes fundamentáis d'organització, que per desgràcia foren negli'       siguiente acuerdo:
gits abans del ÍQ de juliol i que hem de resoldre sobre la marxa dels
aconteixements que viu el nostre país si volem fundamentar sòlidament        En el trabajo del Municipio, de
el nou ordre socialista naixent.                         Empresas, Colectividades y de-
                                         más Sindicatos que necesitan
U.T. Ple Regional de Camperols UI                         obreros del mencionado Sindi-
                                         cato de Oficios Varios se les
   Aquest Ple tindrà lloc el dia 1 de gener i successius a Barcelona sota el  comunica: Que los obreros al
següent ordre del dia.                              empezar la jornada llevando una
                                         hora de trabajo, en caso de lluvia
   l.er Nomenament de Mesa de discussió.                    o de cualquier otro percance co-
   2.on Nomenament de la Comissió revisora de Credencials.           brarán el jornal íntegro.
   3.er Informe del Comitè Regional de Camperols.
   4.rt ¿Quina actitut deuen prendre els camperols de la C. N. T. sobre la                La Junta
Sindicació Forçosa?.
   5.è Com devem harmonitzar el Valor dels Productes Agrícoles amb relació
al cost de la seva producció.
   6,è Quines relacions de solidaritat deuen existir entre les Col·lectivitats

de camperols.
   7.è ¿Es creu convenient la creació d'un periòdic setmanal òrgan dels cam-

perols de la C. N. T.?

   8.è Necessitat de fomentar l'Avicultura entre els camperols.
   9.è Dimissió i nomenament del Secretari del Comitè Regional de Relacions
de camperols.

   10. Assumptes generals.
   1   2   3   4