Page 1 -
P. 1

ACCIÓ                                                                L'home que posa les convenièn-
SINDICAL                                                              cies personals i la mesquinesa
                                                                  de l'amor propi damunt del
Porlanlveu de la d. N. T. de la Comarcal de Valls - Moiittjiancb                                  dolor i la grandiositat de la
                                                                  guerra i la Revolució, es fa in-
                       (Periòdic bilingüe)                                  digne del moment profunda-

                                                                     ment renovador que viu
                                                                      el nostre poble.

Any I     Valls, Dijous 24 de Desembre de 1936 Número 12

ESJDlTORlAJj                                       ¡Solidaridad! DE SANITAT

Exaltació del Sindicat Acordémonos de la población Una mica de vulgarització

   A mida que van transcorrent els dies va perfúant-se ïestxuctura eco-            clvil de Madrid           sobre gasos de guerra
nòmica i política del nostre país i del que serà el nostre país quan

s'haigi acabat la guerra i triomfat la revolució.                     En los dos ú'timos números de                        Per I. Sarró i L1. Pàmies
   Les masses treballadores fins abans del IQ de juliol, no eren res         «Acció SINDICAL» hemos, publi-

més—per l'Estat capitalista—que una força productora de riquesa da-           cado un llamamiento de la Agru-                      II
munt la qual es bastia tot aquest formidable embalum dignomia de la
societat burgesa.                                    pación «Mujeres Libres» (F. A. I )   Una qüestió de cabdal impor-      l'ardor dels ulls; també són llacri-
                                             de Btrcelona en demanda de     tància en la defensa contra els      mògens a més de sofòcants els
   Ningú, ni les mateixes forces polítiques d'esquerra, volia reconèixer       víveres para la población civil   gasos és la de la detecció dels ma-    cloroformiats de metil clorurats.
la força preponderant i determinant en la vida de la Societat de les           de Midrid.             teixos, o sigui la manera d'eviden-
classes obreres i pageses. 7 ot i que les forces democràtiques busquessin                          ciar la seva presència en l'ambient      Un altre mitjà biològic d'evi-
Vapoi dels treballadors, i pretenent representar-los, mai els toleraren          L<* defnanda de estas abnega-   i precisar quin és.el gas que ataca;    denciar la presència de gas és la
llocs de comandament. I és que l'essència dels partits, inclosos els de clas-      das mujeres debe ser oida y aten-                       mort de certs animals molt sen-
se, és la élite, l'aristocràcia, els escullits, els ungits per Déu, per la
sang, per la intel·ligència, quelcom superior al poble que treballa que         dida. Efafi que conocen las nece- no hi ha dubte que com més rà- sibles als mateixos, com els cana-
sofreix i que per això mateix no té temps de mirar el blau cel, ni
d'estudiar les creacions humanes hi solament pensar en sí i en el seu          sidades de las mujeres y n-ños pida i exacta es faci aquesta iden- ris, rates i ratolins posats en ob-
pervindre.
                                             madrilf-ftDS, organizan periódica- tificació més eficaç serà la de- servació.
   Però tot això ha caigut sorollosament i en aquest trastocament de va-       mente envíos de víveres parà re- fensa.
lors, les coses de la vida social i humana van ocupant el lloc que els hi                                                Els mitjans químics consistei-
correspon. 1 així veiem com són arreconats els partits i com perden força
representativa, mentre les grans masses populars, aquestes masses que          mediar, en lo posible, el estrago   La presència de gas en l'atmos-     xen en la utilització de reactius
amb el seu esforç creador de riquesa donen vitalitat a la societat i que         de la barbaria fascista.      fera que ens rodeja pot ésser indi-    que en contacte amb el gas can-
sense aquest esforç diari, anònim i gegantí dels treballadors, la vida de                          cada per mitjans fisiologies i per     vien de color o formen precipi-
l'home s'extingiria hi cauria en la barbàrie de la animalitat ascentral.          Ellas no piden mucho. Unos    mitjans químics. Els primers cons-     tats. Aquests reactius s'acostumen
                                             puñados de avellanas, de almen-   titueixen l'anomenada Identifica*     a emplear en forma de papers que
   Així havíem cregut sempre que havia d'ésser el dia que l'home útil,        dras, de paz4S o h'gos seco?;    ció fisiològica que es fonamenta      han estat mullats en determinades
el treballador manual i intel·lectual es decidís a ocupar en la Societat el       unas libras de harina, de arroz,  en els efectes dél gas sobre l'or-     substàncies i després assecats (pa-
lloc que de dret li correspon. Les masses obreres enquadrades als Sindi-
cats, forces productores, forces reals, van desplaçant les forces fictícies i      de patatas, de judias, de garban- ganisme i en les sensacions reco- per Lutece, paper grignardj, en
pertorbadores dels partits. Els Sindicats enquadrant a tots els obrers de
les indústries i del camp pot ordenar hi posar en marxa totes les fonts de        zos, un poco de frutf», en fin, al- llides pels òrgans dels sentits. Dels contacte amb el gas canvien de
producció nacional fent, previ coneixement de les necessitats de la pobla-
ció, augmentar o reduir la mateixa segons quines siguin aquestes neces-         go nutritivo para nuestros herma-  cinc sentits l'olfacte és el que pri-   color. El reactiu pot estar també
sitats.                                         nos madrileños.           mer ens advertirà la presència de     contingut en un recipient i a tra-
                                                               gas ja que molts d'ells i precisa-     vés del mateix s'hi fa passar l'ai-
   S'havia volgut fer creure que les mases sindicals necessitaven de les        Pensad, camaradas todos, que   ment els més agresius tenen una      re sospitós d'estar contaminat.
agrupacions polítiques o religioses per infondre-les-hi contingut social         la población civil de Madrid pasa  olor característica.            Aquests aparells s'instal·len prin-
i polític. 1 això és un error. Les organitzaciçns sindicals revolucionàries       muchos días sin comer y que to-                        cipalment a les ciutats i si deno-
en contacte directe amb la vida de treball i d'explotació capitalista, a la       dos debemos contribuir a miti-     Així cal recordar que:         ten l'existència de gas es dóna la
vegada que aprenia les tàctiques de la lluita de classes, bastia una polí-        gar tanto dolor.            £1 fosgè fa olor de fulles podri-    senyal d'alarma per mitjà de sire-
tica pròpia fundamentada precisament en aquesta lluita de classes. Poc                            des i ademés dóna mal gust al       nes. Llavors és quan s'ha de re-
a poc els Sindicats han arribat a la conclussió que fora d'ells, fora dels         Que cada pueblo envíe algo al   fum del tabac.               córrer als mitjans de protecció.
engranatges del treball útil i humà no podia existir res; ni capatalisme,        local de la Colectividad agrícola   El clor té una olor picant i soto-
ni partits, ni religions, ni classes perquè aquests necessiten del treball, de
les masses treballadores per viure i desenrotllar-se i per això tenen neces-       de Valls (antiguo Cuartel) a don- cant, aquesta olor ja se sent a una Aquests mitjans de protecció els
sitat d'esclavitzar-lo de mantenir-lo a tutela, cosa que les masses obreres
i pageses volen evitar, prenent possessió primer dels centres de producció        de dentro de breves dias nues- concentració de cinc parts per un dividirem en individuals i col·lec-
i després ocupant els llocs de comandament de l'administració pública*
                                             tras compañeras de la Agrupa- mil'lió d'aire.                 tius; entre els primers tractarem
   Aquesta i no d'altra és la causa de la solució de l'última crisi de la
Generalitat, crisi que augurem tornarà a presentar-se i la solució de la         ción tMujeres Libres» pasarán a La cloropicrina té també olor         de les caretes i indumentàries, en-
qual serà una nova restricció de les forces polítiques i una major exalta-        recojerlo para mandarlo a su des- picant.                   tre els segons dels refugis propis
ció de la personalitat dels Sindicats i per tant de la Confederació Nacio-                          L'àcid prússic o cianhidric fa       per gasos.
nal del Treball puix que aquesta és la Central que millor representa           tino.
aquesta exaltació de la personalitat obrera a través de les organitzacions                          olor d'ametlles amargues.           En aquest article parlarem sola*
 sindicah.                                         Camaradas, recoged este lla-     La iperita, olor de mostassa.      ment dels mitjans de protecció
                                             mamiento; haceos dignos del al-    La lewisita, forta olor de gera-     individual començant per les ca-
                                             truismo que carecteriza a nuestra                       retes.
                                                               nis.
                                             organización.                                   Quan l'aire que respirem està
                                                               El sentit de la vista pot informar     contaminat per aquests agresius,

                                                     La Comisión també sobre la presència de gas,

                                             Valls 24-12-30           ja que alguns d'ells tenen color (el si no volem sofrir els seus efectes

                                                               clor és groc verdós), i sempre es podem fer una de les coses se-

                                                               té d'estar previngut quan es veu güents: o interceptar els agressius

                                             Treballador. El teu diari és    una boirina que s'atansa, pot ésser tòxics mitjançant la interposició
                                                               un gas tòxic o pot ésser un núvol de filtres apropiats entre l'atmos-
                                             "Solidaridad Obrera"        de fums barrejats amb gas tòxic. fera i les vies respiratòries, o res-

                                           La teva revista és             Els altres sentits tenen menys     pirant per mitjà de dispositius es-
                                                               importància per a la detecció.       pecials, aire artificial contingut en
ATENEU SINDICALISTA LLIBERTARI "Tiempos Nuevos"                                                             recipients apropiats. El primer sis-
                                                                A més, pot identificar-se un      tema el realitzen les caretes ano-
       BALDRIC, 44                                                  gas pels seus efectes tòxics sobre     menades de tipus filtrant, el segon
                                                               l'organisme: provocació d'estor-      sistema les caretes anomenades
   Aquest Ateneu a on s'hi apleguen la casi totalitat dels militants de la Confe-       AVIS             nuts per un gas estornutatori, 11a-    de tipus isolant. Les primeres són
deració Nacional del Treball de la nostra ciutat, reorganitzada la ¡unta del ma-                       grimeig )per un llacrimògen, sen-     les més correntment empleades i
teix, fia decidit emprendre una intensa labor de cultura entre el proletariat de      Es posa en coneixement de     sació d'opressió i asfixia pels aofo-   d'elles ens ocuparem amb prefe-
Valls i la seva comarca i a tal fi, avui, dijous, a les 10 de la vetlla, al seu estatge tots els interessats que el sor-  cants alguns dels quals tenen tam-     rencia.
social Baldric, 44, donarà una conferència eljove i intel·ligent metge company      teig celebrat el passat diumenge  bé acció llacrimògena la que pot
                                             a la Societat Agilcola, ha favo-  servir per a distingii-los; així la      Una careta d'aquest tipus està
       JEflï JLJLii;IN P À M I E S                        rescut a Rosa Vives, posseïdora   cloropicrina que és sofocant pro-     constituïda per la careta pròpia-
                                             del bitllet premiat n.° 1,341.   dueix forta irritació als ulls però    ment dita, el filtre d'aire i l'aparell
         del Sindicat de Sanitat (1. \ . T.)                                    el dolor calma amb l'aparició de      visor essent el filtre la part fona-
                                              La qual cosa fem constar als   llàgrimes, al contrari del que pas-    mental i més important de la ca-
sobre el tema d actualitat                                efectes pertinents.         sa amb les cetones bromades, que      reta.
                                                               l'aparició de llàgrimes augmenta
      • . L·l·l ímuerva l l u í m i c a • •                      La Comissió organitzadora                               Jfefticft* a la pàgina 9

primera duna sèrie que sobre divulgació clenti/ica anirà desenrotllant tots els
dijous i que oportunament seran anunciades.

   Esperant Vassistència de tot el proletariat vallenc—homes i dones—s'ofereix

       LA COMISA  LTURA I PROPAGANDA
   1   2   3   4