Page 3 -
P. 3

ACCIO SINDICAL

           Per terres d'Aragó Presa de possessió                                    Des de la línia de foc

ELS NOSTRES MILICIANS del Coosell Municipal                                            En el transcurs dels dies, hem pressionants, comparables a una

                                               Sessió Preliminar          arribat els milicians de les Cen- de les tantes pel·lícules de l'aire,

Hem fet un viatge breu a Aragó. els hem parlat com es mereixen i                                 túries de Valls, en el lloc d'ho- els nostres caces empaitaren fins

I Vi la nostra retina han passat els      com ens mereixem.               Presideix Casaprima, hi assis-   nor, honor en el sentit de què a la mateixa Saragossa, que es-
seus pobles tristos, on pesa el pes-        Tots estan compenetrats com        teixen Homs, Ollé, Ferré Reig,
sombra del vendalisme dels re-                                Peris i Martí París.         estem defensant la llibertat de tem a vint quilòmetres, i de la
quetcs i feixistes. Hem contemplat       germans. Fa goig de veure-ho i
les seves terres ocres, eixutes, er-      constatar-ho. Entre ells no hi ha       Es llegida Pacta de l'última    tot el proletariat mundial.       qual divisem les tres torres del
mes; les seves planes grises i les       la més petita disputa. Tots senten      sessió i un cop aprovada van a
seves muntanyes calves, sense ar-        amb fervor els ideals de la Con-       cercar als nous consellers.     Cinc dies que estem lluitant Pilar, refugi de Cabanellas.
bres. Hem vist i sentit al seu pai-       federació. Es queixen, sí, de què
satge desolat, trist, que deprimeix       no els enviïn a la línia de foc. Es-      U(\ cop presents, presideix el   contra el foc dels traïdors. Els A aquest front d'Alcubierre és
                        tan cansats de no veure cap fei-       Jutge Municipal Sr. Sanromà el
                                                                 nostres es baten amb la màxima el camí més recte per arribar a

                                                                 energia per les serres d'Alcubíer- la capital aragonesa i és per això

                                                                 re, de les quals ens havem apo- que es resisteixen d'una manera

l'esperit de l'home que ha viscut xista. El cor se'ls en hi va quan qual després de donar-los pos-                derat de totes les posicions més desesparada, però, malgrat tot,

sempre a les terres ufanoses de senten el retruny del canó allà sess'ó en virtut del decret de la                 estratègiques, que estaven ocupa- els esforços seran inútils, perquè

Catalunya. Però no continuem en lluny, redera l'horitzó infinit de Genereltat, cedeix la presiden-                des per gent mora, teiç i regu- dintre de molt poc, tota la regió

aquest tó. Un altre dia exposarem        les terres grises. Em recomanen       cia interina al company J. Avellà  lars i requeies. Un soldat veí de aragonesa, caigui en mans dels
les nostres impressions d'aquest        que la seva Centúria ha estat bate-     qui després de recor è!xer la capa-
viatge. Avui no volem sinó recor-        jada amb el nom del malaguanyat       citat dels nous consellers es pas-  Zuera que es passà a les nostres què, per tots els pobles allà on
dar Telució dels nostres mili-         company Isaac Puente, assassinat       sa a nomenar el President efec-
cians..                     a Vitòria pels feixistes. Delicada      tiu del Consell Municipal. Voten:  rengles, declarà que els moros pasem som esperats amb els bra-
                        recordança que els honora.          j . Martí Català, Joan Plana,
  Al trobar-nos a Casp en missió                              F. Robusté, Victoria Casaprima,   s'havien rtbel lat entre ells, 1 els ços oberts i amb les paraules,
d'informació econòmica volgué-           El poble d'Aragó els estima, els     F. Peris per E. R. C.—J. Pinyes,
rem fer una visita a la i.a centúria      respecta, els vol. I és que ells es     Joan Busquets, Daniel Marif, Mi-   tingueren de retirar.          «Sort de Vosaltres».
de la Columna de Valls destacada        porten bé, molt bé. Els ajuden en
a Escatrón, tocant l'Ebre. Així ho       llurs treballs, els ensenyen com                         La nostra aviació opera amb Des de el més alt de la serra,

                                                                 una activitat fantàstica. Un d'a- on estem lluitant, enviem un fort

                                                                 quests dies, hem presenciat un abraç als companys i familiars.

                                                                 duel entre els nostres «Ales Ro-           JOSEP CIURANA
                                                                 ges» i els aparells del feix italo-
férem. A l'arribar a aquest poble es porta una organització obrera. quel Trilla, Josep Avellà i I. Mar-
                                                                 alemany, foren uns minuts, im- Alcubere 17 d'Octubre 1936.
ens trobàrem en mig dels com- Se'ls posa de relleu com, sense tí Paris per la C. N. T.~Joan

panys que la comarca de Valls ha propietaris, es viuria més digna- Sendra, F. Garcia, J. Farré Reig

enviat a lluitar contra el feixisme.      ment. I el poble els ho paga amb       i F. Ollé pel P. S. U. C. i Emili  Sindicato Único de Avicul- Orden General del Ministe-
Tot eren cares conegudes, cares         tota classe d'atencions. Així es       Mirtí i Antoni Fàbregas pel                         rio de la Guerra
amigues. Companys de la Masó,          prestigia els ideals de la C. N. T..     P. O. U. M. Falta al Pié Simón    tores de Cataluña
de Cabra, de Vallmoll, de Valls,        Valls i la seva comarca pot estar      Rodon de E. R. C.                              «Pueblo de Madrid. Combatientes
d'Alcover i d'altres pobles que no       orgullosa dels seus milicians.
recordem. Els amics Compte i                                  L'escrutini dóna un resultat de  Conocemos algunas anomalías del frente: Llegó la hora del esfuerzo
Cart es desviuen per ensenyar-           Mot final. No podem menys de       12 vots a favor de Josep Pinyes
nos-ho tot. Ens bombardeigen a         dedicar unes paraules als xicots       de la C. N. T. per 5 en banc.    producidas en estos momentos      decisivo.
preguntes. Tot ho volen sabei.         de Vallmoll. Tots estan forts de       Per tant el company Pinyes passa   subversivos, justificadas, desde
                        cos i d'esperit. Ells viuen una vida                       luego, pero que tenemos que sub-      Los ataques del enemigo se es-
                                                                 sanar lo más pronto posible.      trellan contra nuestra voluntad de
Nosaltres satisfem la seva curiosi- nova i ens recomanen que siguem a ocupar la presidencia. Té unes                                   vencer. Es el momento no sólo de
                                                                   Después de la militarada fascis-   hacer frente al enemigo, sino de arro-
tat. Com marxa l'Organització; valents en l'actuació sindical. Tots paraules d'agraïment per la con-               ta, algunos Sindicatos y Comités    jarle de una vez p¿.ra siempre de sus
                                                                 de Campesinos de Cataluña se      posiciones actuales, de librar a Madrid
com van els treballs collectivit-        estan en el millor estat d'esperit;     fiança que els demés consellers i  han hecho cargo de granjas avíco-    de la garra fascista, que se extiende
zats; què fan els amics. Ells allà       però volem remarcar el cas de        el poble li confereix en designar-                      impotente sin poder llegar al corazón
lluny, en mig de les grisors del        l'amic Duch, milicia voluntari,       lo per a aquest lloc.
paisatge, veuen clar els proble-        que deixa companya i dos fillets.                         las que sus dueños habían desa- de nuestra capital.
mes constructius de la reraguarda        Ell no havia militat mai i ho ha        Constituïda la Presidència es
i ens recomanen que anem ende-         deixat tot per a defensar la lliber-     passa al nomenament de les con-   tendido. Estos compañeros, con     El Gobierno, estrechamente unido
vant sense por, sense concessions        tat i la dignitat del poble ofès. Es     selleries, quedant distribuïdes de
a l'enemic. La lluita és cruenta i       un home tot cor, tot sentiment i       la manera següent: Queira, Pi-    elevado sentido de responsabili-    a los combatientes del frente, les con-
llur sacrifici bé val el què ens de-      ha estat encès per aquesta flama       nyes.—Economia, Avellà.—Agri-    dad y una voluntad inquebranta-     jura a no ceder en su actitud heroica,
manen.                     d'abnegació i de bondat que ins-       cultura i Proveïments, Robusté i   ble, alimentan las aves y cosechan   a no ceder un solo palmo de terreno,
                                                                 sus huevos. Eso es muy laudable,    a lanzarse al ataque, y con la violencia
Els contestem a tot. Els parlem pira aquestes legions alliberadores Trilla.--Finances, Martí Català.               pero no basta; hemos de ir más     del que si sabe combatir tiene de ante-
                                                                 lejos. Ha de atenderse la selec-    mano asegurada la victoria.
de manera que queden contents, que, d'arreu de Catalunya, han —Treball i Obres Públiques, Si-                   ción, reproducción y fomento aví-
                                                                 cola.                    A la vez que exige, el Gobierno
joiosos, esperançats. Ells no han sortit per a aixafar el feixisme. món Rodon.— Cultura, O'Ié.—                                      anuncia a las fuerzas del frente que
                                                                                     dispone de todos los medios necesa-
dubtat mai de nosaltres; però els        Amic Duch, la teva última abraça-      Serveis Públics, Sendra.—Sani-
homes necessitem que se'ns digui        da serà per a mi un dels records       tat i Assistència Social, E. Martí  Esta industria, como casi todas rios para lograr el triunfo.
tot allò que vol el nostre senti-        més emocionats de la meva vida.       Robert.
ment i la nostra ànima i nosaltres                                                las de otros ramos, para que dé     Disciplina férrea: ni un solo paso
                                           P. S.  Es concedeix la paraula a les
                                                                 rendimiento, ha de ser dirigida     atrás. H icia adelante siempre. Y que
                                               dferents minories les quals ma-   científicamente por personas ex-    los prisioneros que caigan en nuestra
                                                                 pertas en la materia desde el pun-   mano, sean, al ser respetadas sus vi-
                                               nifestaren els anhels que tenen   to de vista técnico y práctico.     das, como os ordeno que las respetéis,
                                                                                     la mejor evidencia de que a un lado
   EVOCACIÓN                 Correspondència               posats per tal d'obrar els uns i    Siendo así, rogamos a todos los   está la barbarie y la destrucción y del
                                               collaborar els altres en tot al'ò  campesinos y Comités de Catalu-     otro el heroísmo de quienes por de-
dencia de Samper de Calandra el          A. Ferrer.—Samper de Catan-        que fa referència a la continua-   ña que se encuentran en tal caso,    fender la causa del pueblo debe per-
fruto de vuestro esfuerzo, la sa-        da.—Jà veus que fent un esforç        ció de la Revolució. En aquests
via de vuestra joven vitalidad         hem publicat el teu treball. Et       anhels cal exceptuar el represen-  se pongan en relación con este mitirse la grandeza del alma que ins-
que en todos los trances más di-        recomanem facis treballs curts de      tant de la minoria del P. S. U. C.
fíciles de la historia ha sabido        dos o tres cuartilles.            el qual es limita a fer remarcar el Sindicato, Vía Layetana, 32, en- pira a las masas populares.
dar el pueblo de Cataluña. Ya                                descontent per la poca represen-
llegan camiones cargados de ro-          Genis.—Masó.—Esperem les         tació que tenen en comparació    tresuelo, izquierda, número II-     Obedeced con toda tranquilidad y
pa y de comestibles. Ya llegan         teves informacions de Rourell i       a la seva potencialitat. Els altres
trenes cargados de compeñeras          Milà, fes ho amb dos o tres cuar-      representants convenint que no    Barcelona, con el fin de propor- confianza las órdenes de vuestros je-
y compañeros armados, dispues-         tilles. Aquesta secció ha d'ésser      en són moments de retórica sinó
tos todos ha vencer y estructurar        nutrida de notes curtes, interes-      de fets, no contestaren les al·lu-  cionarles técnicos y personal com-   fes, de vuestras comisarías de guerra,
la nueva sociedad. Yo os saludo         sants.                    sions del representant socialista.  petente, pues de lo contrario la      ¡Al ataque por la liberación defi-
camaradas de Cataluña con el                                 Com sigui que era una sessió de   industria resultaria fulminante-
puño en alto y con el grito de           Castelló. — Tarragona. — El        constitució i no havent-hi res més  mente ruinosa en lugar de aliviar    nitiva de Madrid, fortaleza suprema
¡venceremos! Yo hos saludo her-         teu treball anirà el número prò-       a tractar, s'aixeca la sessió.    el desequilibrio de la producción    de la iucha mundial contra el fascis-
manas y hermanos de Valls y           xim. No et descuidis de fer-me                          peninsular.—El Comité.         mo!
comarca y en nombre de todos          un treball setmanal. Per aci tot
vuestros fvjos hos traigo este                                                                        Aguarda la llegada de vuestros
mensaje en señal de agradeci-                                                                       partes de victoria, el presidente del
miento por el esfuerzo duro y
continuo por la causa de la revo-                                                                     Consejo de Ministros y ministro de la
lución social.
                                                                                     Guerra. Francisco Largo Caballero.—
                ANTONIO FERRER
                                                                                     Madrid, 28 de octubre de 1936».
  Samper de Calandra, 23-10-36.
                                                                 NOVES

                        bé però feixuc.                                    Sota el signe de la C. N. T.    MERCAT AGRÍCOLA

                        Ferrer.—Cabra.—Si te's pos-                              Com ja estava anunciat, el passat  Preus de mercaderies per la
                                                                 diumenge debutà la Banda de les Mi-       present setmana
                        sible hauries de fer-nos uns tre                         lícies amb un selecte repertori.
                                                                                     Avellana comuna 9Q'00 pts. 58'5 quil,
                        El deure del proleta-balls curts d'orientació sobre avi-               El públic que en gran quantitat
                                                                 acudf a la plaça de la República a
                        cultura i criança del porc.                            escoltar el Concert, en quedà força   i negreta 95'00 »    »»
                                                                 satisfet.
                         riat é s complir lesCompanys de les milícies de                                     Ametlla molïar 10000 » 50'5 »
                                                                   Felicitem als companys músics per  » llargueta 4300 »    40 »
                        Valls.—Alcubierre.— Hem rebut                           llur iniciativa, tot esperant que des- » esperança 40'00 »
                                                                 prés d'aquest magnífic debut, podrem  » comú    3000 »    »»
                        consignes de l a sevaamb satisfacció el vostre comu-               gaudir ben sovint d'altres concerts.
                                                                                                  »

                        nicat. Disposeu en absolut d'Ac-       organització                                 De la «Societat Agrícola»
                        ció SINDICAL. Salut i coratge,
                                                                                     Imp. E. Castells. - Telf. 186. - VALLS
   1   2   3   4