Page 1 -
P. 1

MCIÓ POPULAR
          PUBLICACIÓ QUINZENAL

PORTAVEU DE LES DELEGACIONS COMARCALS DE BERGA 1 SOLSONA

Any I. 16 d'abrii de 1932.                        Núm. 4

         REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ: P RE U S DE SUBSC R 1 PC1 Ó;
CASAL D'ACCIÓ POPULAR DE BERGA 1 SOLSONA
                      Un any, 5 pessetes. Número solt, 20 cèntims.

IMPORTANT

Pressupostos de rEstat-Condenació de multes

          La nova llei de pressupostos acabada d'aprovar per les Corts Consti-
      tuents, en el seu article 40, disposa que, qualsevulga contribuent que tingui
      deutes amb l'Estat per raó de contribucions i impostos i els declari abans
      del primer de juliol del present any, queden r e l l e v a t s d e l e s m u l t e s i
     recàrrecs que amb motiu d'aitals atrassos haguessin incorregut.

          Aquesta disposició té una remarcable importància en quant atany a
     l'impost de d r e t s r e a l s i t r a n s m i s s i ó d e b e n s , o sia el impost que
      exigeix en els contractes i herències, ja que aquells que haguessin deixat
      passar els plaços reglamentaris sense fer efectiu aquell impost i, havent, per
     lo tant, incorregut en les greus sancions fiscals, poden eximir-se ara d'aquests
     importants recàrrecs, isi abans del primer de juliol d'aquest any, presenten
     les escriptures o documents en les oficines d'Hisenda dels Caps de província,
     o en els Registres de la Propietat en els partits, on, sens cap dupte, com
     igualment en qualsevulga Notaria, es facilitaran, als qui ho demanin, tota me-
     na de dades i d'instruccions amb aquesta matèria relacionats.
   1   2   3   4   5   6