Page 1 -
P. 1

,

          P U B L l C A C l Ó Q U rN Z E N A L        SOLSONA

PORTAVEU DE LES DELEGACIONS COMARCALS DE BERGA

A ny I.               28 de juny de 1932.                   Núm.9

     REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ:       l     PREU S D E S U B S C R l PC l Ó ¡

1 CASAL D'ACCIÓ POPULAR DE BERGA l SOLSONA    Un any, 5 pessetes. Número solt, 20 cèntims.

     Treball          •     consta"nc1.a

                  l

   Fa un any, en aquest mes de juny, que     el Manifest-programa i on no hi hagi un mo-
A cció Popular, ·llençava per tot Catalunya    lí de socis.
el seu Manifest-programa avalat per la sig-
natura d'una munió d'homes esperança per        Amics ·d'Acció Popular, alegrem-nos;
nostra pàtria en un futur no llunyà.       tenim un programa tan bell, tan suggestiu,
                         tan pràctic i tan d'avui, que podem anar
   Catòlics de Catalunya-ens deien-vo-      per tots els pobles i poblet's de nostra terra
leu salvar vostra pàtria?... vostre patrimoni   pregonant-lo amb èxit segur. Treballem amb
pairal?... vostres creencies i sanes cos-     constància i entusiasme per fer-lo conèixer
tums?... Aquí teniu tot un programa, que     per tots els vilatges de nostres comarques
vol dir un mitjà ben eficaç per reeixir victo   fins en els llogarets més humils, on encara
riosos enfront d'enemics tan formidables     es guarden pures les nostres tradicions.
com els que ens amenacen. Unim-nos, anem     Trobarem obstacles, qui en dubta! Hi ha
al front únic si volem que continui a casa    encara malauradament, la carcassa d'algu-
nostra la civilització cristiana forjada per   nes institucions, que és diuen catòliques, a
vint segles de lluita i avui greument amena-   mans de persones rutinàries que tot ho fan
çada i perseguida per sectes secretes i or-    menys acció catòlica. Algunes d'aquestes
ganitzacions anàrquiques que han votat des-    entitats seran de moment, pot ser, els ene-
truir-la.                     mics més enconats amb que toparà Acció
                         Popular. ¡Si poguessim comptar, amics, les
   Els catòli..:s del bergadà, com els d'a-   joventuts que han desfilades de nostres ins-
rreu de les com~rques germanes, ens donà-     titucions per falta d'un ambient més propí-
rem compte del crit d'alerta; veierem en el    ci, més adient a la sens!bilitat, cultura i no-
programa d'Acció Popular l'última paraula     bles aspiracions de nostres joves!
guiadora del Pontificat, cristallitzades les
sàvies normes de nostres Prelats, sintetitza-     Cal lluitar, doncs, no sols per empeltar
da l'organització social-catòlica que, amb    aquest esperit nou a tots i cada un dels so-
fruit ben remarcable, practiquen les nacions   cis d'Acció Popular, si que també hem de
més cultes d'Europa... i s'apressaren a ad-    fer que informi la vida col.lectiva de totes
herir-se individual i col.lectivament a tan    les entitats qu es diuen catòliques.
bell programa.
                            Vol dir això que Acció Popular sigui
  Ha passat un any i són ben comptats      enemiga d'aitals entitats o vulgui substituir-
els pobles de Catalunya que desconeguin      ies? Ben al contrari.
   1   2   3   4   5   6