Page 1 -
P. 1

,,..

                                  ..  !,

                  P U B ,L l C A C l O Q U l N Z E N A L. .' ~
. PbllT~VEUl _J ·... .,.~.   k •-                "~    '

                .01:; · ,LES ..D-ELEGACIONS . COMARCALS DE BER-GA- 1· SOLSONA

-1-·A.ny _1··---                          12 de juny de 1932. ,                   Núm.8
         l · '. ,.REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ: 1.
                                              PREU S D E S U B S C R l PC l Ó ;'

solt,. _CA~~U,,._D_'.ACClÓ PQPULAR . DE ...BERGA l ·S0b-S-ONA ·- Un any-, S- pessetes. - - -·- -· NúmerÒ            20 cèntims.

                                  0

                  ~ ' ,\ l )   .      ~l             \¡ ~ .

   .., • )       "'¡

, . q Ens trobeÍ11: en un perí9de d'incertitud                  ( prec10sa, rebutjant els obstàcles que s'hi

"én que es parla. qiol~ d~ls qive_rso.s sisteqies                oposm.,       ·,

1 i procediments ~lectorals, car sembla que                     , Per norn1a general, tot ciutadà és amant
,,v,ulgui e.laborar-se una nova' llei ~lector-iai, i               de "veure's governat per homes honrats, dig-
                                         nes i capacitats, pertanyin o no aquests al
laixo1lla motivat atinades orientacions i ob-                  '·,partit polític al qual aquells militen. Són un
~,s~fy_~ç(ons pe~ part d'alguns partits:- de dre-                 bon atractiu les bones qualitats' ,d'un gover-
. t_è.s; ,perq s'observen pocs comentaris en fa-                 . nant i merèixen la simpatia i el respecte, si
                                         més no,_ dels electors. · ·, ·-
.vor.'dèf' secret del sufragi.                     ·

b'onès, :--bé: el · seçret del vot és d'una
'~gran imp.ofància i d'una trascendència indi~­
~·çutihlè, . especialment en ds pobles petits.                   .. Cristal·litzarà en la ·vertadha voluntat
"~otser pec'arem ~C.agÒsarats, però entenem
vn.ob_l~~eqt q~~ c9l do~ar-se'n compte. Con-                   del poble,' aEJ.uella elecció feta ·amb sinceritat.
vé fér -campanya p~r assólir aquesta innova-                   Tothom vol-o al menys aixís ho diu tot-
tbiC> en -'els procepiment~ -el~~t~ra,Is propers.                 hom. -que. .:,les '· eleccions siguin sinceres i
                          ' · ~ ' ..
, ·-       •,      .. . lJ     '       l,        pures. Acceptat aquest principi lògic, cal
fT " ·:~er: tal qµe el result~t d'ui:ia votació tin-               e$merçar tots els,mitjans per fer honor a la
JUi f~rÇa i, ,validesa, .morçil, l deu expres,sar                 democràcia. Democràcia 'vol dir també el

'necessàriament lf). lliure voluntat de tots els                 millorament de la condició · del ·poble. En
~lectors. Per què el r.es\}ltat d'una elecci.9                  aquest artícle no tenim 1 propòsit de parlar
sigui el verté\der fr~it de: la consci~ncia dels                 de quin sistema èle·ctoral pot considerar-se

~l.~~t<?~~' ~s in9ispensablt:t que aqu~~t~ . p.u-                -de més eficàcia. Això depèn 'dé moltes cir-

~um emetre el ~eu vot a~b plena llibertat                    :cúmstàn'cies, segons el grau d 'educació po-
                                         lítica dels·país. .S 'ha dit que'l nostre país,
d'acçió. Això és axiomàtic.
                                         'per -dissort, p·olíticament és ineducat. Ma-
. Tota per~·~na , çJigna,, . ·i~ tné~ o meny~                  . lauradàment aqilesta manca d 'educació po-

cónsci~_nt dels ·seus·cleures cívics o polítics,                 lítica, és causa de ·la desorientació i de l'in-
                                         diferentisme de molts electors. ·
adhuc el ciutadà de la.més ínfima condició
                                         -· En les eleccions, la coacció acostuma
sociàl i çult~rai, tenen n~t~r~l~ i llegítimes                  ex~rcir-se;iadirectament o. directe; Vendre's
aspiracions de usar de la sagrada :propjet~t
                                         el vot, representa l'acte denigran! de ven-
t> fàcültat de la cÓnsciènci~ i de la llibertat

                                                  •
   1   2   3   4   5   6