Page 1 -
P. 1

,.

          P U B L l C A C l Ó Q U l .N Z E N A L             SOLSONA

PORTAVEU DE LES DELEGACIONS COMARCALS DE BERGA

Any I.                           31 de maig de 1932.                    Núm . 7

    lREDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ:                       P R E U S D E S U B S C R l PC l Ó ;

CASAL D'ACCIÓ POPULAR DE BERGA l SOLSONA Un any, S pessetes.            Número solt, 20 cèntims.

    En defensa de la veritat

    El parlar clar, planer i amb noblesa,   i valor. La raó donarà prou força per a
. ha sigut sempre de l'agradatge del públic.   combatre noblement contra el qui ho me-
                         reixi. Un bon catòlic cal que primer tingui
    Les planes d'aquest modest periòdic,   molta. raó per a combatre un germà seu. Un
 seran sempre ben hospitalàries per a de-     home un xic intel.ligent, podrà distingir ben
 fensar les causes justes. I en aquest sentit   fàcilment la calúmnia de la veritat: l'amor
 estan a la disposició de tothom. .        decanta envers la bonesa i la indulgència, i
                         l'odi, envers la timba tenebrosa.
    És una tasca obligada sortir en defen-
 sa de la veritat.                Fan molta pena, no digueu, aquells qui

    La paciència i la mansuetud, són virtuts tenen una espiritualitat migrada, propensos
 cristianes ben indispensables. Mes, en el
 món hi ha en totes les coses un cert límit.   a la xafarderia: «Són aquells que res burxa,

   l                      res agita-que confo.:len la rosa amb el

 . Que l'odi, l'enveja, l'orgull, la vanitat i  marduix-i traginen una ànima petita-fol-
 la xafarderia, inspiren certament una gran
 llàstima, hi estem conformes. Aqueixes bai-   rada de cartó i de cotó fluix.-Són els ser-
 xes pass!ons-cugula entre el blat-fór.en,
 si voleu, menyspreables fins a cert punt. El   vents golafres de l'enveja...-Pitjor per ells
 mal ès que ben sovint usen de la calumnia,
 de la difamació, de la injúria, de la maledi-  si els bes els escaliva-i el so de la veritat
 cència, de la malícia més refinada-escur-
 çons entre l'herbei-...! això no pot tolerar-  el troben cru»...       '
 se. Podrà perdonar-se un greuge rebut. Pe-
 rò quan l'ofensa es perllonga i pren caràc-      Parlem clar! Des dels bells comença-
 ter endèmic de campanya, de furor i de fo-    ments d'organitzar-se la delegació d'Acció
 llia, quan amb la difamació es cerca ano-    Popular a Solsona, abans ja de cap actuació
 rrear una institució o una persona, alesho-   coneguda, s'ha vingut fent una campanya
 res cal plantar-hi cara: la defensa és obliga-  més o menys sorda, per alguns subjectes,
 da.                       pocs, afortunadament, amb la inconcebible
                         intenció d'aterrar la naixent entitat. ¿Els
    No hi ha dret a llançar còdols ni gra-  motius? ¿Personalismes? ¿Política local?
 pats de fang contra ningú, i molt menys d'a-   No manca pas el profeta que ja veu morta i
 magar la mà després d'haver fet el mal: els   enterrada l'Acció Popular de Solsona...
 bons principis de lògica reclamen noblesa    Potser no sera tant! A voltes la imaginació
                         és traïdora; sobre tot quan la turmenta la
                         mala voluntat. Entenem-nos.

                         Segons referències de bons amics,-
   1   2   3   4   5   6