Page 1 -
P. 1

,

          P UBL I CACIÓ QUINZENAL                     SOLSONA

PORTAVEU DE LES DELEGACIONS COMARCALS DE BERGA

Any I.   14 de maig de 1932.                                 Núm.6

        REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ:            PR EU S D E SUB SC R I P CIÓ;
CASAL D 'ACCIÓ POPULAR DE BERGA l SOLSONA
                                Un any, S pessetes. Número solt, 20 cèntims.

    BELL EXEMPLE

     «La veritàt en les coses és· Ja realitat. La veri tat      Són molts els simpatitzants amb l 'id eari d'Acció
 en la voluntat, és voler-les com és degut. La verita t en    Popular. Tota entitat, segons tenim esmenta.t, necessi-
 proposar-se un fi, és proposar-se un fi convenient i de-    ta un cos físic esplèndit. Considerem una equivocació
 gut, segons les circumstàncies» (Balmes) .           pretendre que primerament cal tenir tots els socis abans
                                 que local. L'experiència ens demostra que primerament
    I la realitat és. per desgràcia, que ACCIÓ PO-       convé disposar d'un bon local. construït amb totes les
 PULAR DE SOLSONA, entitat que acaba de nàixer          comoditats possibles per a que tingui atractiu .

 amb força empenta. no té un local prou capaç ni folgat        Ara que s'ha aplegat a Acció Popular de Solsona,
 per a desenvolupar llurs activitats soèials amb l'eficàcia   uno munió de socis directes i vàries Societats adheri-
 convenient per a reeixir ni per a portar cap fruit pràc-    des o socis coJ ·fecti us; ara que Acció Popular de Sol-
 t ic als seus socis. Cal mirar els objectes per tots els    sona, pel seu ca!"àcter comarcal, co111pta amb delega-
 caires Convé parlar, doncs, de quelcom pràctic La rea-     cions en la coma rca, i que cerca el front únic dels catò-
 li tat és que a Solsona, dissortadament, no existeix cap    lics, ¿no seria una verta dera llàstima que aquest front
 local per a Societat, ni casino, l'i més no, proporcionats   únic a la nostra comarca, avui indispensable , restés re-
 amb la importància de la població. Hem de reconèixer      duït a una ~ capelleta» més, per la manca d'un local?
 que mai s'ha vist un viu interés en aquest punt. Sembla
 que mai s'ha volgu t entendre que el cos físic d'una So-       Tal vegada el bell exempl e d'altri . serà més con-
 cietat és t an necessar i com l'entitat mateixa, si vol te-   vincent i persuasiu:
 nir la vida llarga i pròspera .
                                    Parlant no fa gaires dies d'aquest assumpte amb el
    Com s'ha rlit àmb encert, que l'home que no lluita,   Molt li. lustre Senyor Doctor Francisca de B . Granés,
 és un paràsit; i que l'àliga no caça mosques, convin-     fill de Palafrugell, canonge de la Santa Església Cate-
 drem en afirmar que l'hora de treballar i de lluitar, és    dral d'aquesta ciutat, i fiscal del Bisbat, amb la bonesa
 arribada, i que el treball no ha d'ésser pas ben lleuger.    i amabilitat que'I caracteritza, va dir-nos que, l'any
 Ara és hora ben oportuna de fer obra positiva a Solso-     1912, Palafru .z ell, important i formosa població costera
 na. Sembla que l'entusiasme i la bona Yoluntat no m'an-     de la província de Girona , es vestia de gala per a rebre
 quen. ¡Amunt. doncs, sense defallir ni tornar enrera!      èl seu Pastor . Era aquest l'actual senyor Rector, r eve-
                                rend don Josep Bosch, prevere, home !>enzill i humil ,
 ACCIÓ P OPULAR DE SOLSONA necessita un loca l         caritatiu en extrem, i abrandat per un intens amor de
                                Déu i del proïsme . La població en que entrava a regir
 ben gran,-¡quína joia, poguer-ho dir! - amb biblioteca,    llurs destins, estaba minada pel sectarisme. l ben aviat,
 teatre, etc .; i dependències, especialment per a la for-   un jorn venturós, féu una crida al poble. Acudiren a la
 mació i esbarjo de la joventut," per tal d'aliunyar-la del   veu del Pastor els més significats católics de la població
 vici. Cosa ben difícil és de tenir el jovent quiet a casa   i persones influents per llur posició social sense distin-
tot el dia; ça com llà, cerquen el di\ertiment en un lloc    ció de partits polítics. Déu m'ha enviat a Palafrugell-
o altre . ·La joventut, generalment, sol ésser noble; i     va dir-los el senyor Rector-a treballar per a llur glò-
molt més si es té cura d'encaminar-la per bons viaranys.    ria. Sóc vostre Pastor ; hem de conquerir i reno vellar
Per aquest motiu entenem que recau una seriosa res-       el poble; hem de fer acció social; hem de f er obra de
ponsabilitat moral damunt de les persones que tenen
abandonat aquest afer.
   1   2   3   4   5   6