Page 1 -
P. 1

,

          PUBLICACIÓ QUINZENAL           SOLSONA

PORTAVEU DE LES DELEGACIONS COMARCALS DE BERGA

Any I.                  2 d'abril de 1932.             Núm.3

    R E DACCIÓ I AD M INISTRA CI Ó:   l        PREUS DE SUBSCRIPCIÓ;

CASAL D'ACCIÓ POPULAR DE BERGA l SOLSONA Un any, S pessetes. Número solt, 20 cèntims.

    Qui la fa, que la pagui!

   El Protestantisme al implantar el siste-  lliberalisme, els patrons explotaren els seus
ma de la pròpia i personal interpretació de   obrers, forçosament la reacció devia ésser
                         violenta: l'obrer, deixant-se enlluernar per
la Biblia, sense el mestratge i guia de l'Es-  la llibertat sense Déu i, despreciant, també,
                         la doctrina catòlica, s'organitzà en el socia-
glésia catòlica, va posar la pedra fonamen-   lisme, per a capgirar la societat, fins a arri-
                         bar a la «dictadura del proletariado» del
tal del Iliberalisme.    ·          comunisme d'avui.

   L'Església, en l'edat mitjana, havia as-     Si la primera fase de la falsa llibertat
sociat el sentiment religiós al treball i el   va portar-nos el pauperisme de la classe
fruit foren els Gremis, instituciol)s models,  obrera, per les mateixes lleis, la segona fa-
que, amparant i defensant tota mena de      se de la sofística llibertat, de la lluita en la
                         qual vivim, ens portarà, augmentadament
drets de l'obrer, salvaguardaven els del pa-   per reacció, al pauperisme absolut de totes
                         les classes i de tots els estaments.
tró, que esdevenia, de fet, el «Germà gran»
                            La societat com l'individuu són res-
del treballador.    ·             ponsables dels seus actes d'acord amb una
                         justícia absoluta i, .tant l'home singularment
   El principi de llibertat absoluta, sense  considerat com socialment, en el seu pecat,
Déu, aprofitant-se dels grans ·invents de la   hi troben la penitencia.
època i, valent-se de l'increment de la ma-
quínària, va desfer els Gremis, va rompre       No podem, d'una manera absoluta, ni
amb el germa obrer, i va fer d'aquest un     aturar ni modificar els esdeveniments. Som
esclau, una peça de la maqui nària, exigint-li  tots petites peces del gran engranatge de
jornades llarguíssimes amb retribucions les   !'humana societat. Movem-nos, però, amb
niés esquifides.                 llibertat cristiana en l'eix de la nostra situa- ·
                         ció particular, tots podem amb la nostra
   Substituït el contracte de treball, el   manera d'ésser i d'obrar, acel·lerar o retar-
principi d'amor fraternal cristià, per el tru-  dar aquesta gran maquinària social; i de
culent í rovolucionari d e la llibertat, el pa- l'esforç que en aquest sentit haurem fet, en
tró va desentendre's de les necessitats d el   som responsables tots davant d els homes i

seu operari i aquest restà isolat .i víctima de

l'explotació: va fundar-se el pauperisme i va
donar-se peu a totes les aberracions ideals
que avui sofrim.

   Contra els abusos amb que, despre-
ciant la doctrina catòlica i fundant-s e en el
   1   2   3   4   5   6