Page 1 -
P. 1

,

          PUBLICACIÓ QUINZENAL                  SOLSONA

PORTAVEU DE LES DELEGACIONS COMARCALS DE BERGA

Any I.                         5 de març de 1932.                  Núm. l

    lREDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ:                     PREU s D E S U B S C R l PC l Ó;

CASAL D'ACCIÓ POPULAR DE BERGA l SOLSONA Un any, 5 pessetes.        Número solt, 15 cèntims.

    SALUTACIO

   Als pobles de les ciutats de Solsona i de Ber-   desa de les. masses que el segueixen i encara per·
ga, sens distinció d'estaments i condicions; als po-   la solvència i recta intenció dels seus dirigents
 bles de les seves extenses comarques, a la premsa    deuen dir-se partits honrats i nobles i inspiren cer-
 comarcal i regional, plens de delit i esperança, en-   tament confiança per al jorn en què poguessen
 drecem aquella salutació fondament cristiana i ca-    implantar-se sense entrabancs i dificultats irreduc-
talana, i, diríem, ensems, pregària litúrgica, au-    tibles. Doncs bé. ACCIÓ POPULAR estàdisposa-
guri i prometença de la realització del nostre es-    da a seguir la política d'un d'aquests partits? De
 plèndid programa: DÉU VOS GUARD.             cap manera. Podrà ésser que ACCIÓ POPULAR
                             intenti i defensi algunes de les coses bones que
   I aquesta salutació tan senzilla i tan gran (pre-  aquests partits posen al seu programa. Podrà
 sa en tota la profunditat de la seva significació)    ésser també que ACCIÓ POPULAR s'uneixi cir-
 explica ja el nostre ideari i els propòsits amb què   cumstalcialment amb algún partit polític per tal
ACCIÓ POPULAR de Solsona i Berga i el Uur         d'assolir un determinat objectiu. Mai, però, AC-
portaveu, venen a l'estadi de la Pàtria com a       CIÓ POPULAR pertanyerà a cap partit polític,
nous lluitadors de l'ideal cristià.            ni la seva disciplina, ni la seva actuació de conjunt
                             ·es fondran amb la política d'un partit. Cap incon-
   Mes, a l'explicar nostres propòsits, cal que de   venient hi ha que els socis d'ACCIÓ POPULAR
primer entuvi afirmem en rodó que no venim pas      siguin afiliats a un partit polític el programa del
a fer política. Puntualitzem.               qual no sigui pas incompatible amb el d 'ella; em-
                             prò ells, com a socis d'ACCIÓ POPULAR. no
   Abominem, com és natural. de la baixa polí-     podran pas fer política del .seu partit, tan si són
tica, ço és, d'aquella vituperable conducta d'al-     socis individuals com col·lectius.
guns individuus i agrupacions qui, amb pretext tal
 volta de vetllar pel bon regiment de la nació, de       Què és, doncs, i què es proposa ACCIÓ PO-
 la regió o municipi, no fan pas altra cosa que tre-   PULAR? Es una agrupació dels homes de bona
 ballar per a l'assoliment de cobejances llurs i con-   voluntat, qui se uneixen per actuar en relació
 cupiscències llurs inconfessables, per a satisfac-    amb la societat, i amb la intensitat que requirei-
ció, en una paraula, de sos baixos instins. Polítíca   xen els nostres .temps angoixosos, com ha actuat
és aquesta, xorca: mes no: política feconda en      sempre la gran família cristiana. És una agrupació
odis, malvestats i desastres. Desgraciadament tant    dels bons ciutadans «qui es recorden que tenen el
s'és extesa a Espanya aquesta política, que alguns,   deure de procurar el bé de la Pàtria i de l'ordre
per fer política, no entenen pas altra cosa.       social, i que han d'exercitar els drets civils en les
                             diverses manifestacions de la vida pública amb
   Hi ha també la política de partit que pot ésser  l'objecte de procurar el bé de l'Església i de la Pà-
realment noble i digna. Cert és que alguns, molts,    tria» (1) . És una agrupació dels qui voldrien el reg-
abusen d'ella per a fer baixa política; què és, però,  nat de Jesucrist sobre els individuus- i la societat ,
allò de que no s'abuse en aquest m~n? Partits hi
ha, com el tradicionalista, el regionalista, etc. que
per son programa magnífic, així com per l'honra-
   1   2   3   4   5   6