Page 1 -
P. 1

1

Any I Valls 12 de Setembre de 1925                                Núm. 15

    Redacció: Baldrich, 33, 2.on - Telèfon 58 - Preu de subscripció: 2 pessetes trimestre

l a MMiograíia de Catalunya           ha augmentat molt notablement, és també un    serveis de propaganda i d'expansió comer-
                         fet cert que manca encara an gran cami a     cial del llibre català. L'idealisme portat en
  Dies enrera l'editorialisía de La Publici-  recorre abans no arribarem al lloc que cal    squest punt a un grau excessiu, perjudica la
tat \&\a notar i ho comentava, com és natu-   perquè la Bibüografia catalana pugui desen-    mateixa causa que tracta de defensar, L'e-
ral, molt favorablement, que en la publicació  rotllar-se en tots els aspectes i matisos que   ditor s'ha de preocupar tant de tirar al ca-
de llibres o revistes catalanes, havíem gua-   formen una cultura; aquell zero a ia dreta    rrer un llibre esculiit, com de fer que aquest
nyat un zero a la dreta; els 300 exemplars    que han guanyat obres més a i'absst de tot    llibre tingui e! màxim de difusió possible,
que d'una obra s'editaven anys enrera, ara    el públic, t«i vegeda no l'haurien assolit en-  prestant un bon xic d'atenció a i'iníerès del
s'han convertit en 3000; allò que era ruïnós   cara produccions de caràcter científic o tèc-   comprador, i això precisemer.í és el que no
per autors i editors i us deixava el cor con-  nic posem per cas. I això ens dóna la mesura   es fa 0 es fa en un grau molt reduït.
tristaí, ara comença a pendre caires espe-    0 quan menys és un indici del que ens cal
rançadors. Heu's aquí una cosa que, mal-     treballar per a intensificar la Venda del llibre   Els qui sentim un plaer en l'adquisició i
grat totes les contrarietats i toies les cir-  català en totes les variants de l'intelecte.   lectura de llibres, hem pogut notar més d'una
cumstàncies diverses que des d'un quan                               vegada que per regla general els ediiors es-
temps tenen en suspens la vida política de     Evidentment que anys enrera hauria estat    tranyers són molí més ematenís que els edi-
Catalunya i un bon nombre de manifesta-     més difícil, per evemple, poder publicar     tors de llibres catalans i cssíeiíans, car es
cions del seu esperit, no s'ha deturat gens   dues grans revistes—ademés d'altres de no-    preocupen més de cultivar el públic i la
ni mica el seu eixamplament literari; ben al   tabilíssimes que n'apareixen, toies les quals   clientela posant-los sempre ai corrent de to-
revés: serà o no casual, però el fet positiu   fan honor ai peís que les edita—del caràcter   tes les novetats literàries i amb l'atenció fi-
i que està a la vista de tothom, és que la    de !a Revista de Catalunya i La Paraula      xa a ço que els interessa; tenen una organit-
producció literària catalana pren una forta   Cristiana perquè als pocs números és segur    zació comercial bon troç més perfecta que
volada que us reconforta l'ènima.        els hi hauria mancat públic, com íannpoc     la nostra en l'expansió dels seus llibres, I
                         hauria estat possible publicar una Ortogra-    això és una de les coses que hauríem de pro-
  Efectivament, si comparem els temps ac-    fia catalana com la d'en Pompeu Fabra que     curar fer nosaltres perquè eis llibres cata-
tuals amb aquells altres que l'escriure llibres ha editat la Editorial Bsrcino, començant     lans entressin amb més facilitat i abundància
en català venia a ésser com un luxe d'home    amb un tiratge inicial de 3000 exemplars i    que ara, en totes les llars. L'organització
ric; si recordem aquells dies que l'edició    exhaurint-se ràpidament l'edició, sinó que    perfecta que tenim en altres aspectes de la
d'una obra catalana en prou feines pagava    s'hauria hagut d'ésser més prudent, però     nostra activitat, resulta massa deficient
les despeses materials de l'edició, els temps  malgrat l'eloqüència d'aquests fets, cal tenir  quant a l'expansió del bon llibre català; és
actuals són uns dies esplendidissims com mai   presents tots els matisos de la cultura cata-   inútil, doncs, ponderar com se'l perjudica
havieai vist, i bé Va! la pena de sentir-nos-en lana i fer possible que en cadascú d'ells     ara.
gcijosos, i amb doble motiu quan la nostra    abundi i tingui mercat la producció biblio-
llengua ha arribat a un grau de precisió i    gràfica.                       Coneixent que aquesta tara—no essent la
d'unitat ortogràfica que, malgrat les inco-                            única—ens enlletgeix i ens fa força mal,
rreccions i els mancaments més o menys       El problema de l'expansió del llibre escrit  l'hem volgut fer remarcar i tal vegada una
greus que s'^escapen i seguiran escapant-se   en català—ho hem notat altres vegades—el     mica cruament, per a veure si entre tots
encara llarg temps, és possible presentar    tenim descuidadissim i d'això els que ens en   ajudem a crear l'ambient necessari perquè
llibres catalans sense aquella anarquia gra-   adonem força, som els qui vivim en pobla-     el llibre català respiri a ple pulmons i guanyi
matical que ens feia caure l'ànima als peus,   cions subalternes, on no tenim la facilitat de  ben aviat les posicions que li són pròpies.
 (i que era una de les armes més fortes que   Veure constantment als aparadors de les lli-   Es sabut que en totes les empreses una de
els mateixos catalans—catalans descatala-    breries totes les novetats literàries, on l'am-  les bases més sò ides de la seva prosperitat
nitzsts si voleu—esgrimien contra la produc-   bient no és prou ajudat, i a manca d'un bon    és una bona organització comercial per a la
ció bibliogràfica catalana) car el front anti-  servei d'expansió del llibre català, moltes    venda dels seus productes; un bell pic els
 normista ha quedat tan desfet, que gairebé   publicacions deixen d'adquirir-se i fins hi ha  editors comptin amb aquesta base per a ia
 no existeix i són les orientacions gramaticals cops que passen impercebudes. Els nostres     Venda del nostre llibre, és indubtable que
 i filològiques d'en Fabra les que s'han impo-  editors no es preocupen de ia venda del lli-   ells seran els primers que en tocaran els re-
 sat i segueixen o s'esforcen en seguir la flor bre cata à tot el que caldria; en una paraula:  sultats directes, però també amb la propa-
de !a gent de lletres dels nostres dies.     l'edició del llibre català no s'ha mercaníilit-  ganda i el íi'trament intens de les nostres
                         zat encara i consti que aquesta expressió no   belles produccions, hi sortirà guanyant l'es-
  Però si és una veritat ben plausible que la  ia usem pas en un sentit pejoratiu. D'un cap   piritualitat catalana. í això és l'interessant.
venda de llibres o revistes escrites en català  de l'any a i'altre, són a milers els llibres que
                         deixem de comprar per manca d'uns bons                                   XAVÍER
   1   2   3   4   5   6