Page 1 -
P. 1

ACClO C

Any I Valls 29 d'Agost de 1925                                 Núm. 12

    Redacció: Baldrich, 33, 2.on - Telèfon 58 - Preu de subscripció: 2 pessetes trimestre

GRAN BÀLREÀRI VIL·LA ENGRÀCIA D'ESPLUGA DE FRANCOLÍ

           Inaugurat el nou servei d'autòmnlbus de VALLS al BALNEARI d'ESPLUGA.
(Preu del passatge de Valls al Balneari 5 ptes.) Trajectes intermedis a I'20 ptes. El servei es fa el dilluns, di-
mecres i dissabtes, sortint del Balneari a les cinc del matí, passant per Montblanch, Lilla, Fonscaldes, perenlla^
gar a Valls amb el tren que surt a un quart de set del matí. Tots els dies surt i'autòmnibus de l'estació de Pi-

  camoixons a les cinc de la tarda, passant per La Riba, Vilavert, Montblanch i Espluga, per tal d'arribar
                          ai Balneari a les sis.

    HOTEL VIL·LA ENGRaCIPS - Cuina de primer orde - l^cformcs r c s c c n t s

          m a s i a D E U a i G U a - P e n s i ó completa, 9 ptes. diàries

              Informes i tractes en el mateix Balneari. - Telèfon n.° I d'Espluga

      Ppopictapi: SALVADOR ROCA I BALLBER

  El novell Orfeó                S'havia passat molt de temps parlant de     la tasca resulta més exemplar i meritòria—
                        constituir un Orfeó, sense que aquesta idea,   es va perfeccionant, i no és pas una il·lusió
i 1'«Aroma Vallense»              que a tots tant ens agrada, arribés a cristal-  el que ens fa creure que aquest novell Orfeó
                        litzar se en una bella realitat. I mentre bullia pot arribar a ésser un motiu de satisfacció
 En el temps d'ara, sembla que vingui una   en el cor aquest somni daurat, i pessigollava   i orgull pera la ciutat de Valls. El seu con-
mica coll amunt pronunciar el nom de l'enti-  l'esperit, i per un altre costat s'esvaia per   junt artístic, el seu bon gust musical i la Vo-
tat «Aroma vallense»; té un fort regust de   causes que no són ara d'analitzar, una enti-   luntat indomptable del mestre i dels orfeo-
cosa passada, I no s'adtu prou amb l'obra   tat—humil per les persones que la formen,     nistes, són qualitats prou excel·lents p e r a
creadora d'un bell Orfeó. Estem segurs que   tots obrers manuals que s'han de guanyar la    constituir un grup orfeònic notsble,
si avui de nou s'hagués de batejar l'entitat  vida amb la suor de llur front, i humil pels
coral vallenca que duu aquell nom, els seus  mitjans econòmics de què disposen, que són      El més meritori i valuós d'aquesta noble
padrins no ens deixarien decebuts. El nom   escassissims — aprofitant els elements que    tasca, és que s'acompleix i és va fent camí
està perfectament enquadrat dins el marc    tsnia de la seva antiga massa coral, record    amb una escassesa de mitjans que és un se-
de l'ambient que es respirava en l'època de  nobilíssim de Clavé, creava l'Orfeó, Només    guit de sacrificis, i quan hom ho sospesa,
la fundació de l'entitat, i com que aquesta  el fet d'intentar-ho, ací on tots ens conei-   veu encara més gran l'obra realitzada. No-
data de molts anys—és una de les més anti-   xem, era un cop tan ric i elegant, que de bo-   més com a botó de mostra n'hi ha prou amb
gues de Valls—i l'esperit d'aquell temps ha  na gana us feia aplaudir.             dir que, quant a la cultura musical dels indi-
sofert una transformació radical i profunda,                           vidus d'ambdós sexes que componen l'Or-
per això li manca sabor.             Aquest esdeveniment artístic per a molts    feó, molts d'ells ni sabien solfeig; aquest sol
                        fou una gran sorpresa. En sentien parlar i no   detall pot donar una idea aproximada de la
  En canvi aqui pot aplicar-se aquella dita  s'ho creien, i quan el fet no es podia negar   intensitat d'esforç qne cal esmerçar, i que
popular «el nom no fa la cosa», car si el rè- perquè estava a la llum de tots, arribaven a   ho fan amb gust. Tots són obrers manuals
tol de l'entitat té una sentor de cosa passa- dubtar del seu èxit. Però a la primera vega-   que roben al descans les hores que passen a
da, l'obra que a dins es realitza és extraor- da que es presentà en públic, més que una     l'«Aroma» adquirint i perfeccionant els co-
dinàriament important i digna de què públi-  esperança fou una agradable realitat; allí    neixements que el mestre els infiltra, i així,
cament se'n faci un merescut elogi que .ser-  s'endevinava l'existència d'un germen que     entre privacions i sacrificis, realitzen una de
veixi d'estimuli doni Coratge per a prosse   ben cultivat era susceptible d'un fort desen-   les obres més formoses que hem ^ist scí de
guir amb fe i entusiasme pel camí emprès    rotllament i de millora. I això és el que es   molts anys ençà. Quan hom fa considera-
amb tant d'encert.               fa. Pacientment i en el silenci—que és quan    cions entorn d'això, no sap què admirar més,
   1   2   3   4   5   6