Page 1 -
P. 1

1

ACCIÓ COMARCAL

Any I                      Valls 8 d'Agost de 1925              Núm. 9

    Redacció: Baldrích, 33, 2.on - Telèfon 58 - Preu de subscripció: 2 pessetes trimestre

GRÀR BALREÀRI V I L L A EnGRiGIÀ D'ESPLUGA DE FBAROOLI

          Inaugurat el nou servei d'autòmnibus de VALLS al BALNEARI d'ESPLUGA.
(Preu del passatge de Valls al Balneari 5 ptes.) Trajectes intermedis a I'20 ptes. Ei servei es fa el dilluns, di-
mecres i dissabtes, sortint del Balneari a les cinc del matí, passant per Montblanch, Lilla, Fonscaldes, perenlla''
gar a Valls amb el tren que surt a un quart de set del matí. Tots els dies surt l'autòmnibus de l'estació de Pi-

  camoixons a tes cinc de la tarda, passant per La Riba, Vilavert, Montblanch i Espluga, per tal d'arribar
                        al Balneari a les sis.

   HOTEL VIL'L?! ENQI^?SCI/Ï - Cuina de primcp o r d e - Reformes rcsccnts

         P1SSI?! DE L*?ÍIQUH - Pensió completa, 9 p t e s . diàries

            Informes i tractes en el mateix Balneari. - Telèfon n." I d'Espluga

      PropiclapI: S^LVÍFIDOR R O C / 1 1 B/ILLBER

Els "nostres'' Ajuntaments           cialitat i sana administració de l'actual i go-   Creu potser que cap setmanari podria ne-
                        vernatiu Ajuntament de !a ciutat nostrada.    gar-!Í una rèplica?
              I!
                         Si el Corresponsal de Pàtria, creu que      ACCIÓ COMARCAL, des d'ara ofereix les
  No era nostra intenció insistir a l'entorn  resulta tan indiscutible, tan digna de enco-   seves planes, i ja veurà «Ei Corresponsal»
de semblant tema. Però el fet d'haver estat   mio, tan recta i tan meritòria, la feina que   com no és com el! vol fer empassar als lle-
al·ludida Acció COMARCAL pel setmanari     s'han imposat els actuals regidors, perquè té   gidors de Pàtria: Batir en hien o frto.
Pàtria que es publica a Tarragona i és ór-   d'escollir les planes d'un periòdic que es pu-
gano provincial de la Unión Patriòtica,     blica fóra la localitat per a dedicar alaban-    Nosaltres, parlant d'assumptes municipals,
ens obliga a retreure alguns conceptes i a   ces a una sana orientació administrativa?     al primer nombre d'Acció diguérem: «No
mantenir amb més fermesa que mai les nos-                             entrarà tampoc «en nostres propòsits comba-
tres apreciacions.                 Si dit senyor opina que la tasca dels subs-  tre d'una faisó sistemàtica l'obra que realit-
                        tituïts elements populars, fou de viciosas to-  zi la Corporació municipal. MiÜor dit: si mai
  El setmanari de referència en una corres-  leranciosque acusaban liberalidades il·le-    considerem d'utilitat pública ia col·laboració
pondència enviada desde Valls i que signa    gals, perquè amagar se dessota les pàgines    de la premsa local. Acció, no serà dels úl-
«El Corresponsal», parla de La Administra-   d'un setmanari forà?               tims setmanaris en aportar la seva coope-
ción Municipal y la Política, Com compen-                             ració.*
dran els nostres lectors, aquesta administra-   Nosaltres, tot el que havem escrit de l'ac-
ció i aquesta política és la de nostra loca-  tual i governatiu Ajuntament, no tenim pes      Confirmant l'anterior afirmació, no fa gai-
litat.                     cap inconvenient en mantenir-ho i ratificar-   res setmanes, a pesar de trobar nos ideolò-
                        ho, I si tanta necessitat n'hi hagués, tampoc   gicament mes que allunyats, trametíem una
  No ens estranya que l'alMudit setmanari,   trobaríem cap dificultat en posar nostres fir-  sincera felicitació al Delegat governatiu se-
hagi insertat en les seves planes la crònica  mes, al capdevall dels escrits insertats en    nyor Fernàndez, per haver encarrilat l'arre-
local, malgrat aquesta contingui frases que                            glo d'una qüestió de força interès general.
desdiuen molt d'una política de concòrdia.   ACCIÓ.
                                                   Creu potser «E! Corresponsal» que teniem
  El cronista, després d'entretenir-se a bes-   Perquè l'esmentat Corresponsal, que      d'^aplaudir l'actitud de la Corporació muni-
cantar l'obra dels Ajuntaments populars, i   sembla ün gat vell en assumptes municipals,    cipal en l'afer de l'Escola Professional?
d'una manera particular els vallencs, com és  no té la suficient sinceritat d'escollir un set- Que no hauriem de fer els vallencs, repre-
natural i lògic, retreu la correcció, impar-  manari local, per tal de discutir sere/iamen/,  sentats per l'Exma. Comissió Permanent a
                        sense apassionaments l'obra global i en de-    favor d'una institució tan nostra, tan de casa
                        tall dels homes que porten el timó a Cà la
                        Vila de la ciutat de Valls?
   1   2   3   4   5   6