Page 1 -
P. 1

"f

Any I                      Valls 1 d'Agost de 1925             Núm. 8

    Redacció: Baldrích, 33, 2.on - Telèfon 58 - Preu de subscripció: 2 pessetes trimestre

GRAN BÀLMRI VILLA EffGBAGIA D'ESPLUGA DE FBARGOLI

           Inaugurat el nou servei d'autòmnibus de VALLS al BALNEARI d'ESPLUGA.
(Preu di! passatge de Valls al Balneari 5 pt@s.) Trajectes intermedis a I'20 ptes. El servei es fa el díHuns, di-
mecres i dissabtes, sortint del Balneari a les cinc del matí, passant per Montblanch, Lílla, Fonscaldes, perenlla^
gar a Valls amb el tren que surt a un quart de set del matí. Tots ets dies surt l'autòmnibus de l'estació de Pi-

  camoixons a les cinc de la tarda, passant per La Riba, Vilavert, Montblanch i Espluga, per tal d'arribar
                          al Balneari a les sis.

    MOTEL ViL·L/ï ENCiR?ïCI?ï - Cuina de primer orde - l^eformcs rcscenls

          M?lSi?l DE L*7iIGU;^ - Pensió completa, 9 ptes. diàries

              informes i tractes en el mateix Balneari. - Telèfon n." I d'Espluga

       Proplclarí: SALVADOR ROCA I BALLBER

Els ^^nostpcs ^juntamcnts^^

 La Campanya iniciada fa poc pel senyor      Confirmant, sembla, l'anterior parer, el     Quin hauria estat, per exemple, l'Ajunta-
Lluís Duran i Ventosa desde les planes de    Directori, per mediació d'unes declaracions   ment popular que d'una faisó tan patriòtica
La Veu de Catalunya, encaminada a moure     fetes darrerament deixa entreveure que és    es constituís en veritable defensor dels inte-
l'opinió pública del país, per tal d'obtenir ia bastant llunyana l'època en la qual els ciuta-  ressos locals, en un assumpte latent encara i
celebració immediata d'unes eleccions muni-   dans espanyols podrem fer ús del dret de su-   de tanta trascendencia per a Valls, com fou
nicipais, toca a les seves acaballes.      fragi, per tal d'elegir els nostres represen-  la qüestió o plet amb la companyia d'electri-
                         tants a les Corporacions públiques, en forma   citat Riegos y F. de! Ebro?
  Durant el termini més o meny breu d'expo-   un xic democràtica.
sició d'opinions o diferentes maneres de pen-                            Quin Ajuntament s'hauria atrevit, per més
sar, lli ha intervingut tota ia premsa comar-    Aquesta actitud, en els preseuts moments,   popular que hagués estat, escorcollar mit-
cal catalana.                  ia considerem molt lògica i natural, perquè   jantsant la creació de nous impostos, les ar-
                         és tan exemplar la tasca de certs municipis...  ques dels establiments de comerç i l'indústria
  Però no solament ha estat la premsa d'ací   resulta tan digna de lloança ia tasca feta pels de nostra ciutat, com si no entingués prou
ia que ha pres parí directa en el debat perio-  que han substituït l'antic règim en els Ajun-  amb la persistent crisi que està passant?
dístic, sí que també la de mès enllà de les   taments, que forçosament hom té de pronun-
nostres terres, juntament amb diverses per-   ciar paraules d'acatament i reverència davant    Quan es trobaria una Corporació munici-
sonalitats de dintre ia política espanyola, han l'admirable feina dels nous administradors de  pal elegida democràticament que s'atrevís
volgut dir-hi quelcom.              la Casa Gran.                  augmentar crescudameüt els actuals pressu-
                                                 postos que s'acosten al mig milió de pesse-
  Àdhuc l'Exm. senyor Urquía, dignissim go-    Per çó, malgr»t sigui a desgrat de nostres  tes, sense necessitat d'apoivagar la general
vernador civil de la heroica ciutat gironina,  lectors, ens plau manifestar que entre el    protesta del comerç i l'indústria en pes?
ha pres cartes en la qüestió. L'il lustre opi-  pensament del senyor Urquía i el nostre, en
nant, creu que si s'anés a l'immediatacon vo-  aquest quefer, existeix comú acord.         Com ho haurien fet altres regidors que no
cació d'unes eleccions municipals, restarien                           portessin l'etiqueta de governatius per a tro-
elegits per gran majoria de vots, els propis    Estranyarà aquesta rara coincidència? No   bar una solució justa, ràpida i encertada a la
regidors governatius que- ara porten el timó   vindrà de nou a cap element que conegui a    qüestió de lal venda ambulant?
dels varis Ajuntaments existents dintre la    fondo la tasca desenrotllada per la Vallenca
Península Ibèrica.                Corporació municipal.                Haguera succeit mai que sota el mostrat-
                                                 ge d'uns concejals elegits pel poble es con-
   1   2   3   4   5   6