Page 1 -
P. 1

ACClO COMARCAL

Any I Valls 24 de Juliol de 1925                                 Núm. 7

    Redacció: Baldrich, 33, 2.on - Telèfon 58 - P r e u de subscripció: 2 pessetes trimestre

GBAR BALNEARI VILLA EÜGEAGIA D'ESPLUGA DE FBAMOLI

          Inaugurat el nou servei d'autòmnibus de VALLS ai BALNEARI d'ESPLUGA.
(Preu de! passatge de Valls al Balneari 5 ptas.) Trajectes intermedis a i'20 ptes. El servei es fa el dilluns, di-
jous i dissabtes, sortint de l'estació de Valls a tres quarts de cinc de la tarda i dsl Balneari & \&s cinc de! ma-

             ti per enllaçar amb el tren que surt de Valls a un quart de set

   MOTEL V!L·L?1 Ef^Ci^^íCIM - Cuina de primer o r d e - Reformes rcsccoís
          P1SSI/1 DE L*?íl£iU;^ - Pensió compicla, 9 ptes. diàries
             Informes i tractes en el mateix Balneari. - Telèfon n." f d'Espluga

      Pmp'mtaríz 5MLV/100R ROCH i BMLLBER

Vulgaritzacions                   Un setmanari local que per la seva esfera   gers—francesos, belgues, alemanys, nord-
                         d'acció i per l'horitzó no fan vast com el de  americans etc—portant aixi cap a! seu pais,
      econòmiques              la premsa diària o el de la revista especia-   absorbint ho de casa nostra—uns productes
                         litzada, s'acostuma quasi sempre s moure     nets que cada any sumen molts milions de
 Per la premsa diària i altres mitjans de    dins uns límits més o menys reduïts, no és    pessetes, els quals els serveixen d'una ma-
publicació ens iiem pogut enterar aquests     un lloc gaire adequat per a comentar afers    nera admirable per a satisfer altres activitats
dies d'un fet de gran transcendència econò-    d'aquesta naturalesa. Però com que som en    de la seVa terra, en benefici l'ur exclusiva-
mica, si bé l'interès que per regla general    temps que hom no pot triar, i al cap i a !a fi  ment. Meditant un xic aquest cas, ric per si
aquestes coses desperten, encara avui queda    és un fet que unit amb algun altre que en    so! en subtància, podem calcular amb poc
reduït a una minoria: un grup financier inte-   podríem esmentar, deix entreveure que és     esforç mental si ens en manca encara a no-
grat principalment per banquers de Barcelo-    ve a continuar amb encert i competència una   saltres de camí a recórrer abans no intervin-
na i altres de peninsulars, ha adquirit ia ma-  orientació econòmica iniciada l'any 1920,    drem en una proporció semblant a la que
joria del capital accions dels Tramvies de la   amb benefici evident de! pais, no sabem re-   som intervinguts, la vida industrial i mercan-
metròpoli catalana. Això vol dir que aquesta   sistir la temptació d'escriure aquests lleu-   til de l'extranyer. Amb bastant menys ara
empresa que fins ara estava en mans d'es-     gers comentaris, amb l'intent de contribuir   per ara, quedaríem ban satifets.
trangers, els quals és beneficiaven dels ren-   a fer moure l'interès del públic, divulgant un
diments d'un dels negocis més productius i    dels aspectes de major relleu de la nostra     Ens imaginem que potser no seria gens de-
sanejats que radiquen a casa nostra, d'avui    economia.                    sencertat que ens hi anéssim fixant una mica
endavant quedarà nacionalitzada. En virtut                             en aquestes coses sospesant les com cal,
d'aquest fet, que com més hom el pensa més      Econòmicament patíem i patim encara «na    pu''x tenen caires Varia!^^ i tots ells igualment
en va apreciant la seva importància, una su-   gran invasió estrangera que ens converteix    plens d'interès, i aleshores arribaríem amb
ma molt important de milions de pessetes     —dolorós és haver-ho de confessar—en una     facilitat a formar una major consciència de
que cada any sortia d'aqui en forma de di-    mena de semi-colonia d'altres païssos, els    ia seva significació.
vidends, i d'impostos a l'estranger, restarà   quals exploten en llur propi benefici una di-
ai país i podrà servir de base, entre diverses  versitat d'empreses que haurien d'ésser nos-    En una empresa de tramvies o d'electri-
aplicacions, per ai desenrotllament d'altres   tres. El capital i la direcció tècnica de molts citat, per exemple, l'èxode del capital es en
indústries i negocis, enriquint i enfoftint així negocis que aquí rsdiquen—i no pas dels     forma de dividenís i d'imposíor, però deix
el patrimoni econòmic nacional.          menys importants—estan en mans d'estran-     aqui una enorme quanliíat de riquesa que
                                                  per la índole del negoci no pot ésser trans-
   1   2   3   4   5   6