Page 7 -
P. 7

A C C I Ó COlVdEARCAL

 El Tribunal Militar s'ha inhibit, passant                    IL·LUMINAT ELÈCTRIC PER k iüTOMOBlLS
per tant el procés al jutjat de primera instàn-
cia d'aquest partit, en la causa que s'ins-
trueix contra el veí de nostra ciutat Pau Ale-
lemany Bonet, per amenaces a industrials i
ofences al Directori Militar.

 Aig&aa R o c a i i a u i · a               , 4 ..• í I       Per a tracció, il·luminat i arrancada d'au-
                                          tomòbils. - Taller de reparació i càrrega
Albaminapia, mal de pedra, ap-                           : : d'acomuladors de totes classes : :
       tpitisme, et«.
                                          Reparació de dinamos, motors i tot el referent
Dipòsit FMRMACEA Ü I U R T R A                              a la part elèctrica deis automòbils
 En garrafes de i2 litres a 0'60 ptes. litre
                         J O S E P C. S
  Com a conseqüència de la reunió tinguda
l'altra setmana a Cà la Vila entre represen-       Representant exciussiu per a la venda d'acomuladors per a
tants de l'Ajuntament i el gremi de pastis-        Automòbils, Radio • telefonia, Grups electrògens i demés materials
sers, desde començaments d'aquesta setma-
na, el pa ha baixat uns dos rals per arroba,       C\)miaMD
venent-se actualment a 6 50 pts.

  Sembla que la farina que gastaven els pas-
tissers, ha sofert alguna modificació.

 El President de l'Associació Catalanista,    SANT ANTOm, 49                 Faves     a 23*00 »    80 »
nostre amic En Ramon Tomàs Homs, ha tras-
lladat son domicili a la espaiosa casa que té    Copiem del Diario de Tarragona:       Fesols  de 70 OC1 a 80'00 » 80 »
el n.° 9 del carrer den Bosch d'aquesta ciu-     «El vecino de esta capital conocido por
tat, la qual ofereix a totes les seves amistats. Jaanito vendedor de juguetes y un hijo suyo   Garrofes    a 1000 »    40 kgs.
                         saivaron el domingo de una muerte segura a
  Conforme anunciava l'edicte de l'Alcaldia   un niíío de corta edad que se bEfiaba en la   0111.^     a 9 75 » quarta
de nostra ciutat, dijous cap al tard es reuniren playa que desde el muelle llega hasta Salou.»
a Cà la Vila un gran nombre de propietaris                            Oli 2.»    a 9'25 » »
interessats en l'urbanització del primer troç    En reunió de la Junta provincial de trans-
de travesia de la carretera de Tarragona a    ports, s'acordà treure a concurs els serveis  Ous a S'SO » dotzena
Lleida.                      de Tarragona a Valls passant per Constantí
                         i de Tarragona a Sarral passant per Valls.   Patates    a 2'25 » 10 kgs.
  Es donà per constiluida l'Associació de cs-
ràcter administratiu, qual Comissió restà      Per taJ de procurar evitar el nou impost   Sofre Sulphur a i r 2 5 » sac 40 kgs,
composta dels següents vocals: Tomàs Saba-    que l'Ajuntament tracta d'imposar sobre els
té, Salvador Mercadé, Pere Llobera, Banc     roíuls i parlar-li B l'ensems de l'abiís de la Sulfat     a 0 9 0 » quilo
de Valls, Ramon Bergadà i Josep Ribé.       venda ambulant, ha visitat al Delegat gover-
                         natiu el President de l'Unió Gremial senyor    El moresc que arribà a vendre's a preus
  Dijous morí a Barcelona a l'edat de 55     Josep Martí.                  més baixos que els de cotització, ha fet un
anys, el Rvnd. Mn. Tomàs Alsina, rector del
vei poble d'Alcover (A. C S.)                                   compàs d'espera i l'iiltima tmpresió és de
                                                 que empendrà una puja, fins que tornem a
  La seua mort, per les moltes simpaties                             tenir ne de les noves partides, encara que
que comptava, ha estat molt sentida. A la se-
va famüía^ enviem nostre condol,                                 passaran de tres a quatre setmanes. Aquesta
                                                 alça farà aguantar bon xic, segurament, el
  Dijous, el barri del Carme celebrà la festa                          preu de i'ordi.
de la seva Patrona.
                                                  Ei blat, aquesta setmana es presenta bas-
  A les deu del matí, en l'Església de la Ma-                          tant animat de preu però indubtablement so-
re de Déu del propi nom, es cantà solemne                             frirà una baixa ràpida d'algunes pessetes, ja
ofici amb música i sermó que feu el Rnd.
P, Anton Otín, de Montblanch. Al vespre                              que les compres que ara es fant són solsa-
tingueren lloc també les funcions religioses                           ment les necessàries, per tal de fer la barre-
de costum.                                            ja amb el que ve de l'estranger. Ja se sap,

  A la nit, La Principal del Camp es cuidà      Secció Comercial              però, que d'aquest, no n'hi ha sempre.
d'executar en aquell barri, les escaients sar-
danes: Rosa del Folló, Carícies, Nit de Vet-   Mercat dei dimecres IS de Juliol 1925       istiu de 1925
lla, Catarineta, Festamajonera i Serra Avall.        Cotitzacions
Hauria estat una excepció, si no haguessin                            Qui guisa al istiu amb carbó, sem>
assolit, tant el conjunt de la Cobla com de    Vi blanc de 12° a 13° a 6 rals          pre patirà de caló.
les rodones, l'èxit de les altres audicions.
                         Vi rosat » » a » a 5^/4 »            Per comoditat, netedat i economia,
  Per avui s'anuncia un concert-ball a cà-                             guiseu tot l'istiu amb gas.
rrec del «Quintet Salto».             Vi negre » » a » de 5 » a 5'1/4
                                                 Qui no bo fa es perqné no vol.
  Les lluminàries s'hi vegeren amb força dis-  Vi ensofrat de 15° a 14» a 11 »         Instalacious complertes amb cuina,
tribució i nombre.
                         MisteladelO*dedol s per 14" de fort a 13 rals   i contador desde 125 pessetes.
                                                 IiO matei^E per l ' 5 0 pessetes d'abo-
                         Quartes de 26'00 a 28'00 ptes. els 60 kgs.
                                                  nament mensual.
                         Trits  a 1300          30 »      Preu del gas 0'45 pessetes metre

                         Segon  a lO'OO         22 »       cúbic.
                                                 Per encàrrecs a la fàbrica de Gas.
                         Moresc a 43'00         100 »     Contra avís telefònic al número 65
                                                 un operari de la fàbrica vos visita-
                         Ordi  a 3700          »»
                                                       rà i donarà detalls
                         Civada a 13 00         80 litres
                                                  Imp. ds E. Castells Eaval Caputxins 23 - VALLS
                         Blat  a 32'00         80 .

                         Erp   a 25·00         80 .

                         Vesses a 29'00         80 »
   2   3   4   5   6   7   8