Page 6 -
P. 6

A C C I Ó COIVIAFSCAL.

Valls 14 Juliol de \Q25.—La Tresorera, Dimecres d'aquesta setmana dos individus Dimarts al vespre, La Principal del

Pilar Cuadrsda, Vda. de Monserrat.        que estaven ressentits es trobaren junts al Camp executà ei proszrama de Sardanes que

                         carrer de Si. Antoni i després d'algunes pa- anunciàvem en l'anterior número, en la Pla-

Rober de Senyoretes, de la Coaferència      raules passaren als fets, començant un d'ells                  ça de les Escudelles. No hi mancaren els en-
 de S. Vicens de Paul.              per agafar escombres d'un establiment d'es-                   tusiastes que ho animaren en les diferentes
                         parteria d'aprop d'allí i trencar-les al da-                  rodones que s'hl veieren.

£stat de comptes del 19Juliol 1924 a la fetxa munt del seu rival; aquest per no ésser

          ENTRADES     49 65 ptes. menys desgranà un menat de forques i com                     Feia una temporada que entre els diferents
                   55 00 »   si es trobés en ple batre, engegà un raig de                  interessats en el regadiu de «La Serra»
Existència del dia IB de Juliol   209'40 »   cops al seu contrincant, fins que l'interven-                  existia cert disgust motivat per algunes ano-
  de 1924                    ció de vàrieií persones, feu acabar la lluita                  malies comeses en l'tís d'aquella aigua, que
                  292'05 ptes. que per moments s'engrescava de valent.                     tenien com a conseqüència el quedar-se sen-
Col·lecta de les I. Q.                                                      se regar algunes propietats,
Col·lecta semanals                 Sembla que el motiu de les baralles foren
                         certes reclamacions judicials que un d'ells                    De continuar això haguera reportat indub-
               Total        demanà a l'aitre.                                tablement que moltes propietats d'aquell ter-
           SORTIDES

   Factura de «Renovació»     73'85 ptes.                                          me no haurien disfrutat de l'aigüa convenient
     » de Casa Vda. Colom   74'40 »
     » de Casa Roig      32'60 »    --El succés deldia per tal de salvar la propera collita d'ave-
     » de Sastreria Pujol   25 00 »                                  llanes.
                                                         Demanada la col-loboració del Delegat go-
   Repartir papeleteS       1-50 »                                            vernatiu senyor Fernàndez, aquest de bon
   A Maria Bonet          2'00 »    Aquest el conatitueix
1 Campaner              2'00 »                                            antuvi es prengué la qüestió amb veritable
                         iiiiüBiiiis sigiiiii sisasaa s saie                       interès.

                         l l i s a el grandiós partit SSglI 8 | | 0 3 B Dissabte passat, a presencia d'aquesta

          Total 211'55 pies       o i i a assiiii nsii83 ssasaii de futboi Autoritat, del President del regadiu de I»
Resum:                                                              Serra i els Obrers que junts es personarere
    Entrades  292'05 Ptes.         da sssiiii II8ÍS §ea aisi s i i sei sisssque tindrà Hoc en el camp del Cami de en aquelles terres, quedaren resoltes les di-
          2ir35 »                                                    ficultats que des de algun temps estaven
    Sortides                 la X a m o r a g ü g i g «SMUL·l l i l S i demà                 pendents i que de seguir en el mateix estat,
                         diamenge, a dos quarts de sis de !a tar-                    per Varis agricultors hauria representat se--
Existència en Caixa 80'70 Ptes.

Durant l'any s'ha confeccionat i entregat g ü S 8 entre el primer equip complert de riosos perjudicis. Ara es pot ben dir, mit-

a la conferència de senyores lo següent:     primera categoria grup B Reus Depor- jansant Deu, que la propera collita resta sal-

  14 metres roba blanca. 19 metres de pi-    tiu ssiiS iii3^g83 Sii: iilia I3SB y ei                     vada.
sana, 8 bates, 2 jocs interiors per nen de
1." Comunió, 1 vestit, mantellina i joc inte-   S l l i Ü i S i í a Atíétic Vallenc, reforçant per                Nosaltres, que ens plauria molt disfrutar
rior per nena de 1.^ Comunió, 1 trsjo com-                                            d'un ampli regim de llibertat, per tal de cri-
plert de nen per 1." Comunió, 15 devantals    a i i § i i i 8 : g 8 S & 3 i S i 8118 S89 eia «asos»              ticar o bé orientar, conforme nostre criteri,
i 20 camises.                   8IIÍS ISi§8S i l i i l i S S i i l i ISS 88 ISSII                els actes de les Autoritats locals, aquesta
                         del futbol 81:1 |2Si IIBS MONTESINOS,                      vegada no trobem inconvenient en trameté
                         ARNAU, SAGI-BARBA i ALCANTARA.

  Queda en existència: 12 metres roba blan-   mmi iiiBs llis 11188 sissii siii iss                      al Delegat governatiu nostra felicitació pels
ca, 6 devantals, 3 mocadors pel cap i vàries                                           èxits aconseguits en una qüestió que comen-
peces petites.                    Àqüest encontre :i£B 38IIII 88 SBSill                    çava a ésser un xic intrincada. La fem exten-
                          WS& 8SÍ88 SSSi S i l serà a r b i t r a t per un                siva a la Junta i Obrers del regadiu de «La
  Valls 14 juliol 1925—Z,a Tresorera, Te-    referee col·legiat.                               Serra», així com a tots aquells que en aquest
resa Oliva.                                                            assumpte s'han deixat portar per un ample
                           BIBii a i l i : i 3 ^ i i l i i En^ assabentem                esperit de transigència.
                         que'is jugadors %mZ §82B i S i l S I I S O B B
                         Sagi-Barba i Montesiuos £ I O 888811 §ÍB

NOVES                       Kiai BÏIB: liiiBsi: BBSISIII BSSIBI IB                     Dimarts d'aquesta setmana el Col·legi de

                         arribaran en aquaata ciutat g|8* S B ^ i

                         m i S 1318 avui (in el darrer tren B388S5 Sant Gabriel de nostra ciutat celebrà la fes-

Parlant de la festa de St. Cristòfol, diu i Arnau i À l c à n t a r a W^ I l l S f l l i EISBIB ta de fi de curs i que organitza la secció-

una correspondència de Vendrell a La Veu diumenge a la t a r d a a m b auto.                           anomenada Creuada contra la blasfèmia.

de Catalunya:                   (Les I h t r e s girades no són censura, A les vuit del matf hi hagué missa de Co--

«Després de la benedicció, la cobla La serveixen únicament per efectes de pro- munió a la Capella del Col·legi.

Principal del Camp va desgranar un enfilall paSgoanndiag)n.es d'esmentar les varies Sardanes A les deu del propi matí es celebrà un ac-

de sardanes que van ésser puntejades per que dissabte i diumenge Na Pilar Guitart te literari al saló d'actes, que presidí l'Arxi-

bones anelles amb tota cura I atenció. >     cantà en La Joia Vallenca, les quals foren prest Rnd. Mn. Miquel Grau.

Del propi diari en les notes tarragonines força ovacionsdes.                                   Es recitaren diferentes poesies per alum-

del dimarts últim:                                                        nes del Col·legi. Ei Secretari de la Creuada

        tSARDANES             Construcció de Bàsciles el jove Francisco Plana donà compte de la
                                                        tasca feta i el President de l'esmentada sec-

  Fou un gran èxit la ballada de sardanes    econòmiques i garantides                            ció En Francesc Gazo pronuncià un escaient
donada per la cobla La Principal del Camp                                             discurs apropiat a la festa.

dissabte passat a l'Estadi del Gimnàstic de    CERRALLERIA          D<OBR£S                      Es cantaren varies composicions musicals.
i'Avinguda de Catalunya.»                                                     Tancà l'acte amb un bon parlament el Reve-
                                       de FerB·é                      rend Miquel Grau.
  La nit del dissabte passat es veié conco-
                         FB·ancisco                                     Durant tot resto del dia, els alumnes es

rregudíssim el carrer de la Carnisseria, per     Santa Ursula, 10 - VALLS                          dedicaren als naturals esbarjos establerts en
raó del concert musical que hi donà el «Quin-                                           l'aludit Col·legi.
tet Salto».                     En la processó anomenada dels confrares,
                         que demà a la tarda sortirà de l'Església de                   Ahir a la nit la pròpia Cobla donà altra au-
  Demà toca estar oberta la farmàcia^ de     Ntra, Dona de! Carme, portarà el peno prin-                   dició de Sardanes a la Plaça del Blat, baliant-
D, Joan Muret,                  cipal, el regidor governatiu, senyor Francis-                  les infinitat de rodones.
                         co Cisteré Voltas.
   1   2   3   4   5   6   7   8