Page 5 -
P. 5

A O C I O COIMÍARCAL.

Te desitjós, vostè, de visitat* els CDonestii^s de Poblet i Saotes Cpeas?
  Vol anap ràpidament a visitat» el Pmp^ Samà?
    Hecot»di bé qae

 En MAQINET DE COSTAS

tpot atendre semblants demandes amb puntualitat rapidesa, i economia, per disposar^d'AU»
TOS DE 2 0 , 7 i 5 SEIENTS desde el reduidissim preu de 5 0 CÉNTIIVIS quilòmetre,
segons trajecte.

Cotxe especial BUISXH SEDÀN LiMOCINE model 25 per a Casaments, Bateigs,
Excursions i tota classe de viatges, per ràpids que siguin, a l*hora que es vulgui
i a preus baratíssims.

          Per a encàrrecs:

  Ca CDAGiriET DE COSTAS

Carrer de Sant Antoni, 101                                             Telèfon 115

AVIS: Abstenir-se de trucar el número 44, per ésser Masia.

           Per a demà         al segon temps l'entusissme i encert dels   Per dos pots llet suissa a    2'90
  L'Atlétic Vallenc té anunciat per a demà   nostres acorralaren als tarragonins, aprofi-   l'45ptes. un
a dos quarts de si« de la tarda, un extraordi-  tant-ho per a marcar el dos goals.                      522*55
nari partit de futbol entre el seu primer re-                         Per 1493 bonos llet a 0'55
forçat i el primer equip complert de! Reus     L'equTp local estava composí per: Dalmau-                   8'50
Oeportiu, que pertany al grup B de primera    Sanromà, Ferrando, Solanes, Ramos Pié 11-   ptes. un
categoria.                    Vidal, Raventós, Vallhonrat, Padró (a la 2«                  54'30
  Sembla que la composició dels equips serà   part Sagarre) Pié I.             Per 17 bonos gallina a 0 5 0
la següaní:                                                          4£'65
  Reus Deportiu: ValSvé—Gil, Queralt—                             ptes. un
Vernét, Monfort, Salvadó—Domingo I, Do-                                            119'60
Tningo II, Mallorquí, Fort, Mis.                                Per 65 bonos carn a diferents  93*65
  Atlètic Vallenc: Guasch— Trini, Monte-
sinos—Zaragoza, Martí, X —Oüva, Arnau,                             preus    .         164'00
Corts, Alcàntara, Sagi-Barba.                                                  3'50
  El fet de que els «asos» del futbol com                           Per 169 bonos arroç a dife-    9'00
son l'Alcàntara, Sagí-Barbà, Arnau i Mon-
tesinos reforcin les files de l'AtUitic farà   Estat general de comptes de la Societat    rents preus           33'00
que l'encontre sigui njés interessant.       de Sres. de S. Vicens de Paul des de
  El partit serà jutjat per un àrbitre col·le-  19 de Juliol 1924 fins a la data.      » 222 bonos sabó a dife-     4'00
giat.
                                                rents preus           20 00
  Notes Comarcals
                                                » 6 comptes calçat        47*^40
  Bràfim
                            COBRAMENTS               » 1 compte roba i una
  Diumenge passat l'equip local «F. B. Brà-
 fim» celebrà un partit de futbol amistós                           prenda
 contra l'Agrupació Sportiva de Tarragona,
 guanyant els nostres per 2 a 1.         Existència en Caixa en 19 Ju-         Per despeses extraordinàries
                          liol 1924
  A la primera part jugà bon xic mes l'equip                  142i0ptes.  » almoina de tres misses
 visitant que marcà el gol d'honor, en canvi   Col·lectes de les Juntes Ge-         » entregues fetes ai Rober
                          nerals             85'60 »   » entregues fetes al sa-
                                         474'25 »    gristà
                         Col·lectes setmanals
                         Donatius de vàries sòcies ac-  173'00 »   Per entregues fetes al recap-

                          tives            275'00 »   tador
                         Donatius de vàries sòcies pro-
                                         20000 »    Per el 10 o/° de ptes. 474'25
                          tectores           460'00 »    de C. setmanals.
                         Donatiu del Rrid. Pere M, Pu-  583'00 »
                                                            Total 2035'25
                          jal ex-Arxiprest de la Pa-         Resum:
                          rròquia de S,Joan
                         Altres donatius                   Cobraments: Ptes. 2392 95
                         Honoraries                      Pagaments » 2035 25

                            Total 2592 95 ptes.                Existència Ptes. 357'70
                                                 A mes han sigut entregats a diferents fa-
                            PAGAMENTS               mílies necessitades 6 vestits, 1 manta, 2
                                                mantellines, 1 mocador i 4 bales.
                         Per 139 arrobes pà a diferents

                         preus              903'20 ptes.
   1   2   3   4   5   6   7   8