Page 4 -
P. 4

A C C I Ó COTVIAKLCAtv

Sobre un conveni,

 S'aprova e! de suministre de medicaments
celebrat entre l'Alcaldia i el farmacèutic ti-
tular Sr. Murtra.

Més sobre la conducció de carns

 Es resolen dues instàncies presentades                                     AQENCIES
pels gremis de carnicers i tocinaires,
                                              Montblanch :=: Borges Blanques
  La Permanent acorda proposar al ple a
qual efecte es convoca pel mateix dia, per a               OPERACIONS DE BANCA
que s'ampliin o aclarin els termes de la sessió
del dia 18 de Juny en la qual s'autoritzava a                       DE TOTES CLASSES
aquella Comissió per tal de que pugues cedir
als esmentats gremis ei servei de transports                   CAMBRA BLINDADA
de carns. Es demana en el sentit de que la
Permanent podrà vendre als gremis de carni
cersi tocinaires per les sumes de 1250 ptes.
i rtSO ptes. respectivament, els carros que
fins avui tenen amb arrendament, per con-
ducció de carns.

          Terrat perillós

 D'acord amb el parer de l'Arquitecte mu-                AMB CAIXES DE LLOGUER INDIVIDUALS
nicipal i Delegació de Foment s'acorda tam-
bé l'immediat arreglo del terrat existent a
l'Escola del Carme, per presentar perilh ruï-
nós, i construcció dels comuns adequats en
aquella part d'Escola.

Un cau d'infecció

La Permanent resta enterada de l'^informe

verbal de l'arquitecte municipal referent al

conducte d'aigües que alimenten l'abeurador                AMB GUARDIOLA
del Raval de Farigola, on s'hi han trovat di-

verses derivacions de desguàs d'aigües bru-

tes, procedents de varies finques.

S'acorda advertir desseguida d'una mane-

ra ben pública, per mitjà de lletreros que di-

tes aigües de cap manera poden ésser utilit-

zades per usos domèstics.                         P. Mercadéj Francesc Blasi (2 cotxes),      envers aquells que sense ésser de la mateixa
  Mentrestant es recomana a l'esmentat fun-               J, i M. Magrifià (2 cotxes), E. Oller, Dr. Co-  població, tan bé saben correspondre a la dis-
                                     rominas, Artemi Padrón Alfred Padró,       sort de! company,
cionari, determini concretament l'estat deies               P. Guinovart, N. Cabeza, «El tVallense»
esmentades derivacions, per tal de resoldre                A. Dasca, Josep M * Jané, R. Comp-         Amb gust ho fem constar així a les planes
d'una manera ben definitiva.                       te, B, Casas, P. Jové. J. M. Vidal, J. Miró,   d'Acció, tot esperant que ben prompte po-
                                                              drem donar una encaixada al vallenc que una
 S'aixeca la sessió.

AJUNTAMENT                                F. Vives, I. Esteve (2 cotxes), J. Moria, fatalitat el separà per un termini mes o
                                     Vda, Nuet, J. Sanromà, J. Ferré, F. Caste- menys llarg, d'aquells que esperen estar-hi

A la mateixa tarda es reuríeix el ple, sota llet (2 cotxes), E. Hosselbart, M. Magrinà, ben aprop, per tal de rebre l'escalf amorosi-
!a presidència de l'Alcalde Sr. Ulldemolins P. Solé, J. Guasch, J. M. Barrau, J. Pareta, vol de son amor familiar.
j amb assistència dels Srs. Roig, Compte, J. Segura, J. Segú, M. Costas, R. Calimany,
Martí, Garriga, Plana, Tomàs, Cisteré, Do- A. Adserias.

mènech, Espafiol i Martinell.                       Que simpàtic resultà aquell desfilament     ESPORTIVES

Es dona compte de l'objecte de la convo- d'duna quarentena d'autos pel bell mig del

catòria que no es altra que proposar la Per- Pati, una de les millors places de nostra ciu-
manent al plé, la modificació del conveni tat! Pocs vehicles hi faltaren dels inscrits, ja El comitè provincial.
                                     que d'aquests es creu n'hi ha una seixantena.
De la diada de St. Cristòfolamb els carnicers i tocinaires referent a la  A la tarda una nombrosa representació de     Com dèiem en el número anterior, diven-
                                                              dres de Taltra setmana, es reuniren els dife-
conducció de carns, en el sentit acordat en                Xofers, acompanyada dels Srs. Agustí Au-     rents Clubs de futbol de la provincià de Ta-
la Comissió del dia d'avui. Així s'acorda i                bareda i Francesc Roca es traslladaren a la   rragona, per tal de renovar els càrrecs que
resta acabada la sessió extraordinària.                  veina població de Vendrell, per tal de fer    havien d'acabar i aprovar la gestió del Co-
                                     una visita de companyerisme a l'amic i va-    mitè Provincial. Sense !a mes lleu oposició
  El fet d'escaure's en divendres la festa de              llenc Antoni Vailvey que es troba allí empre-  restaren aprovats els comptes i reelegits no-
St. Cristòfol que tan encertadament sapigué                sonat per raó d'un desgraciat incident, fill de vament els càrrecs que tenien de cessar,
commemorar l'Associació de Xofers de nos-                 l'atzar de l'ofici. En Vailvey agraí fondament  com a prova de l'indiscutible rectitud de
                                     Tacte d'amistat palesat pels xofers vallencs   l'esmentat Comitè, Amb el caràcter de cai-
                                     i explicà a l'ensems les fineses rebudes pels  xer, hi figura l'Atlètic Vallenc.
                                     seus companys d'ofici del poble de Vendrell

tra ciutat, ens privà de relacionar-la en el que en aquella diada el visitaren col'lectiva- Atlètic Vallenc - Unió Esportiva de Reus
número anterior amb la deguda extensió, ha- ment, fent-li ofrena d'exquisits presents que Diumenge passat l'Atlètic Vallenc lluità
                                     ell regracià amb tota l'emoció de la seva en el seu Camp del Camí de la Xamora con-
vent-nos fet caure en algunes omissions.
A la nombrosa manifestació automobilista ànima, pregant es fes extensiu el seu agraï- tra un equip de l'Unió Sportiva de Reus,
del matí, hi veierem els cotxes dels senyors ment des de les planes dels periòdics locals guanyant-lo per 6 gols a 2,
   1   2   3   4   5   6   7   8