Page 3 -
P. 3

A C C I Ó COIVIARCAL·

graó Xampany de cava, criat a les coves naturals d'Espluga de Francolí

         Demaneu-lo a tot-arreu

  ler. Donar per constituïda d'una manera   cComisión Permanente. Dia 6 Mayo pri-       honor de Sant Josep. A dos quarts de deu
definitiva i'esmentada Comissió, que estarà                            ofici conventual amb p!àtica.
composta per; President nat, Sr. Alcalde de   mera convocatòria, etb—Consignar en acta
Valls; President efectiu, Joan Bta. Vives                              A la tarda rosari.
Anguera; Vis-president primer, Josep Bonet   la positividad del esfuerzo i empefio realiza-
Amigo; Vis-president segon, Manuel de Cas-                             Parròquia de S' Antoni Abat,
tellví i de Feliu; Vocals, Miquel Alimbau    dos en favor de la^Escuela Profesional ya
Solé, Pere Martorell Ferrater, Andreu Se-                              Demà Missa a les 7 i a les 8. En aquesta,
gura Donato, Joan Batalla Pifías, Eusebi    que tantos beneficiós ha de reportar a la     explicació de la Doctrina. A dos quarts de
Roig Vidal, Emmanue! Marsal Aubareda,                               10 Ofici amb Homilia. A les 5 de la tarda
Gabriel Ferré Robert, Sebastià Banús Bar-    Ciudad Y su comarca y el interès con que     Rosari i Meditació.
berà i Secretari: Lluis Maríinell. Ficsa com a
domicili, les Cases Consistorials de Valls.   veria el Ayuntamiento que la Díputación       Tots els altres dies les Misses i altre ac-
                                                 te en les hores de Consuetud.
  2 on Tota vegada que la vida de la Co-    acudiera con un auxilio positivo a favorecer
munitat, es deu a l'actuació de l'Alcaldia de                            Parròquia de Mra. Sra. del Carme.
Valls, la Comissió s'agruparà vora la matei-  su desenvolvimiento.» (Oe\ Boletín Munici-      Avui, a dos quarts de set de la tarda, so-
xa i actuarà des de la ciutat de Valls, men-                           lemnes Completes, continuació de la novena
tres estiguin pendents d'aprovació els Regla-  pal de Valls n°]0.)                i cant de la Salve.
ments i Ordenances i no adquireixi vida le-                             Demà, festa dels Confrares, les misses a
gal la Comunitat.                Per ço, perquè segurament es tractava       les hores acostumades i a les vuit missa de
                                                 Comunió general per als confrares i demés
  3.er Anunciar al B. O. de la provincià, la  d'un benefici positiu a la ciudad p su co     devots de la Verge. A les deu, solemne ofici
constitució definitiva.                                      amb música i sermó que predicarà el Reve-
                        marca, l'Exm. Ajuntament de la ciutat de     rend P. Anton Otiu, del Convent de Mont-
  4.rt Davant la tendència observada en                             blbnch. A les sis de la tarda rosari amb mú-
certs elements de Reus, que volen consti-    Valls en sessió posterior celebrada en 19 de   sica, acabament de la novena i després la
tuir-se en Associació, quals nom i finalitat                           processó que resseguirà el tomb acostumat i
estan en pugna amb l'essència legal de la    Juny últim denegava l'augment de subvenció    en retornar a la iglesia cant de la Salve.
Comunitat de regants constituïda a Valls,                              Dilluns, 8 les vuit, aniversari en sufragi
fer-ho avinent així al Governador Civil de la  sol·licitada pel Patronat de l'Escola Profes-   dels confrares que han mort durant l'any.
provincià, per tal d'evitar confusions i deri-
vacions greus que podrien ocórrer de sem-    sional, per tal d'aixugar els deutes i crear     Església de S. Francesc de Paula.
blant fet.
                        tres obradors.                    Demà. Missa a dos quarts de 8.
  RÀPIDES                                             Els altres dies en aquesta mateixa hora.
                        Lloada sia sempre la tasca altament cul-
  Podria evitar la brigada municipal, aquel|                            R Cà la Vila
toll d'aigua bruta que fa temps veiem a la   tural, patriòtica i també vallencB de la nos-
mateixa boca d'una clavaguera d'un lloc tan                            Comissió Permanent -15 de Juliol
cèntric com és el carrer de la Cort?      tra governativa i indiscutible Corporació
                                                   Presideix l'Alcalde Sr. Ulldemolins. Són
  Dóna gaire bó en aquests temps de calors,  municipal!                    presents els regidors Srs. Roig, Compte i
pels que volen disfrutar de les delícies d'un                           Garriga. Excusada l'assistència del Sr. Mar-
passeig, gaudir de les olors flairoses i aro-            •**             ti i el seu substitut.
màtiques de semblant classe de caus d'in-
fecció?                     Valls és ta gran ciutat per les aigües.            El padró de carruatges

  Els que com nosaltres, no poden perme-    Valls és una de les poques poblacions, enve-     S'aprova les baixes dels carros núms. 884
tre's el lutxe de passar una temporadeta al                            i 900, del camió n.° 1007 de la província i de
bell mig d'una deliciosa platja i no posseei-  jables per cert, per les seves abundoses i    la tartana n." 140.
xen una escaient casa de camp, tenim dret
a ésser bon xic exigents, per tal de que els  fresquívoles fonts,                         Permisos d obres
carrers de Valls estiguin dintre la màxima
natedat?                    Per çó, com que té aigua abundant, fresca      S'autoritza al Sr. Albert Batalla Figuero-
                                                 la, per a cambiar les canals de la casa n." 27
  Esperem que els nostres indiscutibles ad-  i regalada, també deu haver de tenir amb     del carrer de St. Sebastià.
ministradors, no ens faran repetir la queixa.
                        abundància, senyors i amos amb la suficient     AI senyor Josep Coll de Romero, per a
              ***                                  engrandir la portalada de ia casa n.° 24 de la
                        «frescura» per a consentir que els seus ca-    Plaça de Prim, col·locar un enreixat en cert
                                                 lloc de la façana i construcció d'un «vado».
                        rrers permaneivin plens de pols, mentres

                        el desitjat líquit, corre torrents avall.

                        Quan es deciciran els membres de la Per-

                        manent a ordenar un ruixament dels nostres

                        carrers i places?

                        Comprenem molt fàcilment que a certes

                        «altures*, hom s'hi trobi tan bé i fresc, que

                        no es sentin els efectes dels temps d'istiu, pe-

                        rò, senyors, els pobres mortals que no hem

                        pogut 0 volgut disfrutar de «certes delícies»,

                        també som ciutadans de la sempre envejable

                        i senyorivola ciutat del Camp!

                                              M.

                          Secció de Pietat

                          Parròquia de S. Joan Bta.
                         Dissabte. A dos quarts de vuit. Salve can-
                        tada a la Mare de Déu de la Candela.
                         Diumenge. Missa primera a dos quarts de
                        sís i les demés com de costum. A les sis sor-
                        tirà el Rosari de l'Aurora. A les set punt
                        doctrinal. A le.í vuit devoció del dia 19 en
   1   2   3   4   5   6   7   8