Page 2 -
P. 2

A C C I Ó COIVIAI^CAL/

lítícs tan aguts com Duran i Ventosa no ha- bre l'atenció? Tot psicòleg modern i bó ha
Et Paotao del Fraocolígin vist una cosa tan elemental.
                               d'anar a tastar l'aigua cristal·lina i sana que

 Altrament, tot això no passa d'ésser una          dona el fill de Vich en lo referent a aquest    Aquests dies varis diaris barcelonins han
discussió purament teòrica. Per a fer elec-         punt.                       donat compte per mediació de diferentes crò-
cions, cal primerament que tal sigui la volun-                                 niques o correspondències enviades de Reus
tat del Directori. I ens apar que un bon con-         Paper important i gens escadusser hi tenen   estant, d'una reunió que sota el nom de
sell a donar als que s'impacienten i als aspi-        el discurs, l'història, viatges, periòdics i   Sindicat de regants del Pantà del Francolí
rants a fuurs regidors,, és que s'asseguin cò-        autoritat humana. No et sembla això un      ha de celebrar-se demà diumenge en el Tea-
modament, puix estar massa temps dret es-          credo acienciament?                tre Circ de Reus de tots els subscriptors de
perant amb anhel alguna cosa que es desitja                                  Títols de l'esmentat Sindicat, per tal de
és una posició violenta.                    El procés i fet metafísic-especulatiu està   donar compte dels treballs realiízats per la
                               tan ben desxifrat aiU i amb claredat tan hu-   junta fins a la data, procedir a la lectura i
                            BiR mana! a l'ensems, que resten a l'abast de to   aprovació del Reglament i elecció d'individus
                               ta intel·ligència aquelles acurades veritats   per a omplir les vacants.
 Missiva filosòfica                     balmesianes totes elles curulles de seny emi-
                               nent i altiu,                    Ultra l'anterior gasetilla, tenim entès que
              II                                         entre els varis pobles enclavats en les dife-
                                On debat amb abundància pràctica des de    rentes zones que comprenen la comarca na-
  Si en lo que acabàvem d'explanar, car           varis punts de mira i segons el lloc, és en    tural,del Francolí, s'han fet varis pregons i
amic, d'una faisó sucinta i clara sobre la          qüestionar la tril·logia de Venteniment, ima-   s'han repartit moltes convocatòries a fi de
filosofia i l'el'lecció de carrera no vos ha in-       ginació i còr posant de relleu al llegidor    cridar l'atenció i fer comparèixer un nucli
teressat, vinc adés a plantejar-vos un altre         veritats sabudes però oblidades per gairebé    important d'assistents a la reunió, que com
problema capital balmecià.                  molts aciençats.                 hem dit tenen projectada per a demà a Reus.

  Nostra discussió passada i ma present mis-          Què diu sobre l'ensenyança? La Pedago-      Per tal d'evitar la confusssió que podria
siva sembla batussa intel·lectual, perquè          gia de Balmes és sobirana i plena tota d'una   incórrer algun regant del Francolí, convé
vostra naturalesa i sentiment us inclina en-         diversitat de sentits pedagògics que encai-    aclarir d'una manera que no dongui lloc a
vers un albir ben diferent de! meu. Fem-ho          xen en el punt més alt amb el pensament      dubtes, que la dita entitat que porta per nom
amb força abreujament.                    cristià dels pedagogs passats i moderns.     Sindicat de regants del Pantà del Francolí,
                                                        res te que veure amb la Comunitat de re-
  Recordo qua en parlar sobre l'obra «El            Si Balmes era un home tan religiós d'una    gants del Pantan del Francolí constituid»
Seny» de Balmes, me vàreu dir que l'acció          fé i vigoria abasegadora que damnava amb     diumenge passat en sessió póblica que h\
pràctica especulativa desenrotllada pel pen-         son pensament filosòfic les diatribes de les   hagué en el saló de sessions de Cà la vila
sador català era nui'la, millor dit, que feia        falses doctrines religioses ^què ens diu so-   de nostra ciutat.
perdre el temps. Jo que puc ventar-me d'ha-         bre la religió vertadera? Un fill espiritual de
ver-lo viscut d'ençà que Ileigeixo, us puc          Roma, com parla?                   Altrament, cal tenir ben pressent que l'al-
dir: hi ha en el mon una obra mes cabdal                                    ludit Sindicat suara constituït a Reus, tindrà
baldament sigui en una o altra part, qui hi           Balmes pren peu en un punt alt per tot     potser tota la força financiera que es vulgui,
tingui rctirança? Mireu bé que no dic que          apologista: la Revelació i recolzant-se en    però es troba mancada aquesta Associació
sigui iguBl, sinó que s'hi pugui comparar.          aquest arbre sagrat, estimat senyor i amic,    de la força legal qa^. donen totes les lleis
Adhúc que estigueu aqueferat, escolteu me,          ei veiem com empren tota la batalla corpre-    i legislacions d'aigües dictades a la Penín-
ino friseu per les obres clàsiques? i l'obra         nedora posant setge a l'obra que les reli-    sula ibèrica.
 de Balmes no és un cliasicisme pur, abundós         gions humanes—creences donades pels ho-
per SB originalitat? Car teniu de saber que         mes als seus semblants, imposades a voltes      Aquet Sindicat, molt bé per portar a cap
allí és descapdellen punts vertaderament           amb sang que s'estaven tenin en practi-      l'explotació de manantials d'aigües on no
 monumentals: et monument és a la veritat.          cisme. Hi demostra la germanor de la sana     hi hagi interesos constituïts o creats com
                               filosofia i la religió, dient què el que fuig   podria intentar l'explotació de qualsevulga
  Be sabreu que el savi bisbe de Vich Josep         de l'alliçonament de Crist no sap pas on po-   indústria de productes químics o d'altre claé-
Torres i Bages, glòria sobirana de l'Església        sar-se.                      se, però pel que faci referència a la cons-
 Catòlica i de Catalunya va nomenar-lo «cò-                                  trucció del Pantà del Francolí, l'única As-
 dex del bon seny» i això quan ho diu un ho-          Però si Balmes en la seva obra é« especu-   sociació que pot actuar conforme a dret
 me com l'al'ludit pensador, pot posar-se en         latiu com ja us he fet notar amb alguna re-    i preceptuen les lleis, ès la Comunitat de
 dubte? Si hom hi te el dubte, com vos, i per-        marca sencilla, es a voltes eminent pràctic,   regants del Pantan del Francolí, composts
 doneu mon atreviment, serà per no estar en-         com la tril·logia de que vos he parlat. Car si   d'elements que tenen les respectives propia-
 terat de l'obra no li toca altre remei que         vols especular trobaràs terreny en la seva     tats en les veritables zones del riu de refe-
 constatar ho per pròpia ciència. No tindreu         Filosofia, obra de süna metafísica, avui el    rència.
 un moment per a esmerçar-hi? Una sola pla          filó mes modern a Europa.
 na es prou per a convenceu's.                                           Es precís, doncs, fer el sord i donar i»
                                Puc dir-vos, adhúc que el seu practicisme    veu d'alarma a les convocatòries de certs
  Per la meVa part estic convençut que us          és troba d'una faisó extensa en l'entiment    elements que tal volta voldrien que aquesta
 apenireu d'haver dit tal dissort de tan sàvia        pràctic, essent seixanta els capítols on és    qüestió fugis dels veritables viaranys que
 obra, obra primera d'un dels millors filòsof,        tracten aquests problemes tan plens de vida,   deu haver de seguir.
 historiador, sociòleg, apologista, periodista        ja en el cas de les accions, passions, senti-
 del segle passat, i de! mon.                 ments, etc. etc.                               *.* *

  Adés, si no us sap greu, vaig a fer-vos en          Davant aquesta petita incursió per l'obra     Ahir a les quatre de la tarda hi hagué una
 emprestança tot quant hi ha en l'obra al·ludida.       de Balmes, creieu vos que's despreciable?     reunió en el saló de Cà la Vila, convocada
 Aquesta anquesta podria ésser molt llarga,          No, que seria fellonia. Sou més gran que     per I Alcaldia, d'elements interessats en la
 però tinc d'emetre'l més just per no ésser          Descartes, Aristòtil i Màlenbranche, homes    construcció del Pantan del Francolí.
 massa llarg i a l'ensems fadigar-vos.            que varen filosofar per gust? Conreu totes
                               les ciències més difícils com Leibnitz que no    Presidí l'Alcalde Sr. Ulldemolins, junt amb
                               sols era filòsof sinó teòleg, matemàtic, fisic  alguns individus de la Junta de Defensa del
                               i iüòleg, etc. e t c ? Vostra pensa és trova en
                               un cas semblant?

No és interessant la veritat? Tant que la          JOSEP MIQUEL I MACAVA               Francolí.

carteniu i la voleu per aimia, us plau? Doncs                                 L'objecte de la reunió fou anar a la defi-

Balmes comença amb això la seva obra. Pe-                                   nitiva constitució de ia Comissió que té d'ac-

rò sapigueu que aquest punt, de primer antu-                                  tuar com encarregada de la redacció de les

vi, dóna lloc a un concepte lògic, es a dir ei                                 ordenances i Reglament de la Comunitat de

fet intel·lectual d'ella mateixa i que com-                                  Regants del Pantan del Francolí. Es pren-»

prèn la idea, Judici i raciocini. Que diu so-                                 gueren els següents acords.
   1   2   3   4   5   6   7