Page 1 -
P. 1

Any I                     Valls 18 de Juliol de 1925                   lím. 6

    Redacció: Baldrich, 33, 2.on - Telèfon 58 - Preu de subscripció: 2 pessetes trimestre

GRÀÜ BÀLÜEÀRI VILLA EUGRiGIA D'ESPLUGA DE FRilGOL

          inaugurat el nou servei d'autòmnibus de VALLS al BALNEARI d'ESPLUGA.
(Preu del passatge de Valls al Balneari 5 ptes.) Trajectes intermedis a i'20 ptes. El servei es fa ei dilluns, di-
jous i dissabtes, sortint de l'estació de Vaüs a tres quarts de cinc de la tarda i del Balneari a les clno del ma-

             tí per enliagar amb el tren que surt de Valls a un quart de set

   Ü O I E L VIL·LA È N O K ^ C i ^ - Cuina de primer o r d e - I^cformcs r c s c s n t s
          M?ISi?S DE L*^iCiU/l - P e n s i ó completa, 9 p t e s . diàries
             informes i tractes en el mateix Balneari. - Telèfon n.° i d'Espluga

      Propietari: SALVADOR R O C ^ i BHLLBER

UN ANIVERSARI                 ga tasca, feta amb l'esforç de tota una ge-          associació, estiguin plenament reintaurades.
                        neració no s'han endut les tempestes caigu-          El debat és, doncs, agut i interessant.

                               des damunt de la terra catalana d'curt any    Tanmateix es fa una mica difícil concebre
 Avui s'escau e! primer aniversari del tras- ençè?                              la realitat d'unes eleccions sense el previ
pàs del que en vida fou gran dramaturg i ca-                                 restabliment de les llibertats ciutadanes.
                                                       Costa una mica imaginar la paradoxa d'ha-
talà de soca i arrel: de l'Angel Guimerà.   Aquest número ha estat revisat per la             ver de fer propaganda electoral, realitzar
                                                       campanyes, donar mitings, i portar les gala-
 Qui no recorda ia passió patriòtica que vi- censura governativa                      rades a la censura i demanar permís per por-
bra en totes les obres del gloriós Mestre?                                  tar a cap el més petit acte de propaganda.
                                                       Una campanya electoral suposa necessària-
Per çò, ACCIÓ COMARCAL, tot aixecant                                     ment una gran llibertat de moviments: si
                                                       aquests per un costat o altre s'han ds Veure
un pietós record per l'ànima del que encara  :^mmm!sms^K!m                         entorpiís i dificultats, més v.al deixar-ho
                                                       córrer i no fer eleccions. Per bé que l'actua-
reviu entre nosaltres, sol·licita i demana als                                ció del Directori en matèria electoral la
                                                       presidís una gran imparcialitat, la persistèn-
volguts lectors i a tots els amicSjS'associin Al v o l t a n t d'un debat                   cia de l'estat d'excepció provocaria d'una
a nostres precs i dediquin una breu recor-                                  manera automàtica com una mena de rezei i
                                                       encongiment. Per això creiem que sostenen
dança al patriarca de les lletres catalanes.  Aquests dies «La Veu de Catalunya» inse-            l8 bona teoria els que subordinen la conve-
                                                       niència de celebrar eleccions municipals a
En aquests precisos moments que tan ve- reix articles i notes d'altres periòdics sobre            l'aixec&ment de l'estat de suspensió de ga-
                                                       ranties. Potser en les grans ciutats no cal-
dat ens està endinzar-nos en diverses apre- la conveniència de celebrar eleccions muni-            dria aqueixa subordinació, però en les de
                                                       menys importància, en les viles i pobles fó.
ciacions i comentaris que prodriem fer de la cipals. La totalitat dels opinants es decanta          ra absolutament precisa. Es estrany que po-

situació actu»! i: S I S S Í S B S S S francament a favor de la convocatòria d'un

iam ts aimm «»is.*StsiBaoi ^" *==> remarcar amo so- plebiscit municipal. En principi tothom hi es-
vintesa, la fortifud d'ànima del mestre i glo- tà d'acord: la discrepància rau en e! mo-
riós patrici que Déu ha fet no liagués da con- ment, en l'oporíunilaí de celebrar-lo. Hi ha
viure en els moments més crítics I de prova, qui creu que s'ha de fer desseguida, sense

                               esperar el retorn a la normalitat constitucio-

                        nal i ia supressió dels càrrecs de delegats

 Amb la pèrdua d'En Guimerà, Catalunya    governatius. En canvi, d'altres sostenen que
perdé un troç de ia seva ànima.        no es pot pensar en unes eleccions munici-
                        pals sense que les quatre llibertats fonamen-
 Però tant-de bó s'hagués acabat aquí!    tals, la d'opinió, la de premsa, la de reunió i
 Quants i quants trossos da la nostra feixu-
   1   2   3   4   5   6