Page 1 -
P. 1

•»

JhL·

     SVRT EL

Any I Valls 4 de Juliol de 1925           Núm.

    Redacció: Baldrích, 33, 2.on - Telèfon 58 - Preu de subscripció: 2 pessetes trimestre

                    íi^EíSi

 Teniu de restaurar el vostres mobles?
 Esteu en vigílies de casori i teniu de triar el
parament de pis?
No descuideu, doncs d'exigir siguin varnisats am el

                                               m

que amb facilitat, rapidesa i perfecció posa com a noas
                                                                                                                                        i)^

tots els mobles i objectes per deslluïts que estiguin. ^

           Patent núm, 58812
   1   2   3   4   5   6