Page 1 -
P. 1

A<

    SVRT ELS DISSABTES

Any I Valls 27 de Juny de 1925          Núm. 3

    Redacció: Baldrich, 33, 2.on - Telèfon 58 - Preu de subscripció: 2 pessetes trimestre

m                                               i

                 €^ULG> o s ^ 1

                                             ^

    l o r ¥@riiis per a ©oiiservar eís ifi®ki@s à

 u%>G>ir GL rojstetiJiaretir o i s "vos-tro® xxxol^los
     ISIo dojsoTJLidouL CÍ.UO o i "voritetlDlo i"'

S U Mm porta al costat de cada frascó nna asignatara de color violeta

               amb marca registrada

          JIBIOO d o d o xroxxdet d o l

           » U INT

            oxx " V J ^ X J X J S i ooi33.etroeii

  Fusteria de JOSEP MASDED - V,

               g»^'

                         SSÍ^Sè
   1   2   3   4   5   6