Page 1 -
P. 1

SV Kf J t^LS                DISSABTES

Any I Valls 20 de J u n y de 1925                                .2

    Redacció: Baldrích, 33, 2.oii - Telèfon 58 - Preu de subscripció: 2 pessetes trimestre

GRÀH BÀLÜEABI VILLA ERGRiGIA D'ESPLUGA DE FRANCO

Inaugurat ei nou servei d'autòmnibus de VALLS per Fonscaídes, Lilla, lontblancií, al BALNEARI d'ESPLUGA.
(Preu del passatge de Valls al Balneari 5 ptes.) Trajectes intermedis a i'20 ptes. El servei es fa ei dilluns, di-
jous i dissabtes, sortint de l'estació de Valls a tres quarts de cinc de la tarda i dal Balneari a les cinc del ma-

                tí per enllaçar amb el tren que surt de Valls a un quart de set

    H O T E L V i L · L a E M C J I ^ H C ! ? ! - C u i o a de p r i m e r o r d e - I ^ c f o r m c s r c s c c n í s
           M M S i a BE L^MOVM - P e n s i ó c o m p l e t a , 9 p t e s . d i à r i e s
               Informes i tractes en el mateix Balneari. - Telèfon n.*' i d'Espluga

      Propiciar!: S/ILVAOOR ROC^ i B^ILLBER

 NOSTRE SETMANARI                  Hen's aquí perquè A c c i ó es complaurà,  per a assegurar la impunitat dels culpiables
                          doncs, en fer seves les iniciatives totes que físicament forts i per castigar els ignoscents
  L'acceptació de! primer número d'Acció     ens siguin exposades i tendeixin al millora-  febles de cos. Un error judicial donà peu a
C O M A R C A L , ha superat a tots els nostres  ment mora! i material de la ciutat i la co-  Kiliustre Beccaría per escriure la seva fa-
càlculs.                      marca.                     mosa obra «Dels delictes i de les penes» on
                                                 palesà fins a l'evidència tots la ferotgia bes-
  Aquest fet paiesa que la sortida d ' A c c i ó  BEeeHRm                   tial dels turments i la ignomínia dels proces-
responia a una necessitat força temps senti-                           sos penals de l'època. Immensa emoció pro-
da per bona part d'opinió vallenca.          Potser que alguns de nostres lectors igno- duí a Europa l'aparició d'aquesta obra que
                          ren qui era aquest gran home, ei segon cen-  com ha dit un eminent periodista català mar-
  Agraim fondament eis encoratjaments que     tenari del qual es celebrarà aviat. Fou Bec-  cà una fita definitiva entre la barbàrie i la
aquests dies hem rebut de molts ciutadans de    caria un noble italià, ànima ardent i genero- civilització.
Valls i sa comarca i d'altres de fora d'ella.   sa, a qui la humanitat agraïda deu perpètua
                          recordança i estimació. En aquells temps—     L'obra del gran penalista lombard tingué
  Restem agraïts també deies paraules de     segle XVIII—era cosa normal i corrent usar   eficàcia. La humanitat civilitzada se n'adonà
companyerisme que ens ha dedicat la premsa     la tortura com a mitjà per descobrir el de-  de la crueltat i ta injustícia revoltants de la
local i la restant de Catalunya.          linqüent. Els turments més refinats s'apüca-  tortura judicial, i tots els Estats de 1 Europa
                          ven sense escrúpols damunt els cossos dels   decretaren la seva abolició. En la conscièn-
  Tot això ens fa comprendre més que mai la    pobres acusats per arrencar-los entre sofri-  cia actual hi ha hagut un canvi profund.
gran responsabilitat que pesa damunt nostre.    ments la confessió del delicte, que de vega-  Avui qui gosés tan sols » patrocinar ei mar-
                          des no havien comès però que se l'atribuïen  tiri forense o el defensés en certs casos, fó-
  No som d'aquells que s'enceguen davant     per no poder resistir l'horrend dolor físic  ra tingut per un home dur d'entranyes, cruel
d'una victòria que de perenne, una desencer-    dels martiris. Per això, deia amb molta raó,  i malvat, indigne de viure en una comunitat
tada actuació pot convertir-la fàcilment en    un eminent jurisconsult espanyol que el tur-  d'homes civilitzats. Aquesta saludable reno-
passatgera.                    ment era invenció diabòlica d'homes malvats  vació dels esperits, aquesta humanització o
                                                 cristianització dels procediments penals,
  Els èxits, duraders o momentanis, han d'in-                          obra és de Beccaria. La capital catalana
cünar-nos més encara, a suspesar ben bé els                            s'apresta a homenatjar la seva alu'ssiima f i -
nostres actes i medir assenyadament l'alcanç
de ies futures actuacions.

  I per a que aquestes tinguin la màxima efi-
càcia, CBI que tots eis ciutadans, sense dis-
tinció de classes, hi prestin el seu ajut.
   1   2   3   4   5   6