Page 1 -
P. 1

1.    ^

    SVRT ELS DISSABTES

Any I Valls 13 de J u n y de 1925 Núm. 1

    Redacció: Baïdrích, 33, 2.on - Telèfon 58 - Preu de subscripció: 2 pessetes trimestre

MAGATZEM DE NOVETATS PER A SENYORA

Plaça Tupetep 13 f ALLS ^®^®f®n B É H I . 152

      Acabades les existències rebudes
      al començar l'acíoal temporadaj
      ens plau manifestar a nostra dis=
      íingida clientela i al piíblíc en ge=
      neral que presentem un nou assor=
      tit d'articles en cotó, sedalina, seda,

                etc*, etc.

        Continueii nostres reliaiiKes

        Beiiofits eís articles ie la secslò
               de ianpes

^si3^3(tlaii 3S(i3(t(£(£aé'^(t MLOSI®:
   1   2   3   4   5   6