Page 4 -
P. 4

Página 4^8

 Itmeraris de Montserrat
                                    i per sota del Cavali Bernat,            una sendera que pujg
   Aqueats dies que sercm     al que fou casteìl de Montsiat   que el bosc amaga, el carni
a Montserrat amb motiu del     0 Sant Dimas. i roca del Dia-   passa per una petita balma on            matea  bosc. sempre en costi
X X X V I Romiatáe eis podem    ble, cingle final que arrecera   arrenca a esquerra, un nou              fins al c o l l î t deSantSalvadofj
aprofitar per a més a més      el Monestir.            viarany que va, en descens di-            o n troba el cami de totes lïj
d anar a veure la Moreneta en                      recte i fácil, a la drecera antl-          E r m i t e s , que, en direcció po
el seu Santuari, conèixer mi-      L'emplaçament de les Ermi   ga de Sant Geroni.
hör la Santa Muntanya. Es      tes d'aquesta banda permet de                             nent, porta al peu del Cavili
                   seguir les per bons camins.
                                                              Bernat

una Uàstima que de Montse- Pot comencar se per Sant Di         El camf planeja. i dessegui-

rrat e3 coneguin tan poques     mes, a Textrcm del serrât.     da troba, a dreta, el que con-            Ermita
coses (Sant Joan. Sant Gero-    Després, a uns cinquanta me-    ducid en uns deu minuts de              de Sant Jaume
                  tres, abocat damunt mateix     forta pujada a la balconada del
ni, Santa Cova. etc.).
   Es poden fer moites sorti-   del Monestir. hi ha ei baleó    que fou Ermita de Sant Anto-               No resta gaire cosa delqiii
                  que fou Ermita de Santa Creu    ni. Représ el caminet, passa             ion Ermita de Sant Jaumíipcl
des, per anar a veure ermites    1 Santa Mena; aigua potable,    per sota el Cap de mort, salva
per exemple, o solament per     d.OH neix la histórica escala   un sotal de bosc i es mig perd.             el seu empla^ament, al
a tenir el goig de caminar     Dreta tancada ara.         Cal baixar aleshores a enlla-            metres, és prou bonic perftr
entre les pedres i la vegetació                    çar la drecera de Sant Geroni.            hi una visita.
 montserratines.             El cami, en amunt, porta al
                  pia de la Santissima Tri^iitat,  Cavali Bernat                    El caminet, que travessali
   Hem estât pensant una mi-   o plana la Velia, amb cister-
 ca i hem triât tres itiaeraris   nés i restes del que fou la més     Comencem igual que la             serra per frondós collet, 8ifl|
 q u e e n s h a n semblât que són  gran de t o t e s les Ermites,   anterior fins arribar a la place-
 deis més bonics i deis menys    a l'onibra de les roques dels   ta de Santa Anna. La drecera            des de les Bruixes i va al Í
 pesats de fer.           Flautats.
                                     c o n t i n u a per la m a t e í x a valí     de S a n t }oen, no llunydelmj
 Carni de totes              Del pia mateix de la cape   i als cinc minuts troba el pía
 les Ermites             lleta surt el caminet a l'esque-  à e 1 s o c è ! l s . d ' e n ßint, a d r e t a . taurant ex-crmita. Des dehcj
                   rra vers mígdia, que va a tro
                                                              llet, cal pujar per la roca

                                                              gast^ts graons treballaisa!i

                                                              pedra viva.

                                                                      H.f\

   Aquesta sortida es comen-   bar el que ve de S a n t Benet.  líl próximo sábado aparecerá el
ça al costat de la font del Mi-   En amunt puja entre boscos
racle i continua remuntant el    i s'enfila molt prop del mono-   Número extraordinario
torrent de Santa Maria pel seu   lit de la Momia, que deixa
mateix llit, sempre en bona     a dreta. El senderó fa fortes   de ACCION dedicado a
graonada. Als deu m i n u t s    esses, i poc després ^roh^ la   Concilio Ecuménico
entra al pas dels francesos     derivació que porta a TErmita
o estret de Gibraltar, i en deu   de Sant Salvador o cova de les        Uñ número pensado y realizado para usted.
«linuts més troba ilencreua-    cabres, oberta al cingle i amb        Es una invitación que le hacemos a mirar
 mént de camlos o placeta de     una cisterna treballada a la
 Santa. Anna. Hem d'agafar el    roca.                       más lejos de su parroquia,
                                             más lejos de su diócesis,
que decanta a dreta, vers el    Unes ma ira des en avail,              más lejos de su país,
                                             más lejos de Europa,
nord-^.En el cami trobem la re- hom troba, a l'esquerra. un ca-          a fin de descubrir la Iglesia.
construida Ermita de Sant Be- minet que porta directament
nêt que deixem a l'esquerra. al pia dels ocells. A dreta, va
S e n s e âaire desnivell el cami a trobar el serradet.

continua en la mateixa dîrec-    Sempre per la carena de la

ció. Als deu minuts més troba serra de les Lluernes, es va,

un pou abandonat í poc des- suau, per sobre el cap de ia ca-      Un número que usted

prés arriba a la carena^ que nal Plana, vers el peu de la       recordará mucho tiempo.

baixa des de Sant Geroni, roca dels Falcons; travessa una

anomenada Tebaida, i acaba canaleta d'espessa vegetació
   1   2   3   4   5   6   7   8   9