Page 3 -
P. 3

Romería a MontserratPágina 427
La R o m e r í a                        Sonet
i la joventut
                              No hi ho penyois com els penyals de Déu
  Com el -fili que viu àllùnyat de la mare        ni munfonya més alta que /'Amor.
¡iquelavaa visitar periodícament, tam-           Q u o n em fìbla ¡espina de l'enyor,
ibé Vilaíranca. vila catalana, puja cada          empreñe el Montserrat de dinfre meu.
LnyalaSanta Muntanya de Montserrat.
Ipcra venerar a ia Verge Bruna, patrona          Mnfìlo lentament, amb un pos Ileo
[de Catalunya, m a r e de tots cls catalans.        que impulsa a créixer l'herba del fervor
                              i per mirada va tornant sonar
  Es diu, que quan s ' a c o s t a la diada de      l'eco adormit al c o / r e del relleu.
lia Romena de Vilaíranca a Montserrat,
 ¡IsmoDjos ja tremolen, per les bombilles         Llavors, tenint-lo, perdo tot cami
E^ue es trencaran, per les vegades que          i sento que m'enloira un voi divi
                             i recobro l'etern coneixement,
 auran de treure la corrent per fer callar
 ilsalborotadors. etc. i.,, el poc benefìci

 ue deixaran.

Siallà dalt ja es veu a venir la rome-

 ía, aqui es pot dir que la roixieria comen^       la no em peso el xuclar dels estimballs.
 Bunasetoiana a v a n s de! dia de sortido,        I en la font pura dels meus degotalls
 specialment pel que es reiereix a les c o '       hi veig la Verge Negra resplandent.
'lies de joves que miren d organitzar-se

efflocràticament les ieines, i d'adquirir         Manuel Bertrán i Oriolo
ils queviures peis dinars i sopars que

éusap qiiin gust tindran; es ciar que

ierapre es pot confiar a m b les noies del

ilsde dalt 0 del costat, dispoiades a fer         Una diada memoralile
er uns dies de mestresses de casa.            a Montserrat

 Esaquest un a s p e c t e p i n t o r e s c de la

[omeria i el volem d e s t a c a r pel q u e s i g n i -

 reperì harmonía q u e r e g n a e n t r e el j o '

nt. La demostració d e b o n a a m i s t a t e n -

fi nois i noies q u e d a b e n p a t e n t q u a n    El diumenge, dia 7 del corrent. un

eliprimers es fan fer els m e u j a r s , e l s llits,   nou lligam quedà nusat entre Montserrat
                              i Vilaíranca, 1 la Muntanya santa i tot
|:osirlaroba, per les s e g o n e s , q u e a m b     Catalunya.                  lica de fejocistes i familiars. El Parc Abad
                                                    czaltà la Federació i els seus ideals i el»
la més bona v o l u n t a t , i a v o l t e s m a s s a    Uns milers d'àntics fejocistes —mcm^   seus màrtirs, destacant ne el Dr. Pere
                              bres de la Federació de Joves Cristians   Tarrés i Claret, que de fejocista 1 de t a -
honafé. es presten a a q u e s t s s e r v e i s .     de Catalunya— procedents de totes les    cerdot detprés havia regat també cl P c
                              Diòcessis catalanes es reuniren a Mont^   ncdès amb el seu apostolat.
Però ens prcguntem si pujera a Mont-            serrât per fer ofrena a la Comunitat be-
                              nedictina d'un monòlit que, col'locat al     La Comunitat rebé, després, als feja-
rât, també amb 1 esperit. Només cal            començar el camí de Sant Miquel, íaci    cistes en el seu jardf, llegint-se entus*
                             perpètua memòria a tothom d'aquell mo-    siastes adhessions de Bisbes, sacerdote,
Nelquesucceeix sempre a les nits,             viment de joventut. dels seus ideals de fé  antics consiliaris i fejocistes imposibili^
                             i de pàtria i de Testol de fejocistes que en tats d'assistir-hi i el Dr. Bonet, En Millet
ique fà posar la cara seria ais Oiganitza-        tot Hoc foren fidels als seus ideals fins el i Maristany, i Bn Ruiz Hebrard parlaren
                             martiri.                   als congregata.
m Es una llàstima que especialment
                                Un vilafranquí il lustre, el Rvnd. Doc-    A la tarda, a la Benedicció del Monò-
Jlovent hi pugi amb lesperit revolucic          tor Albert Bonet i Marrugat, fundador de   lit. el darrer President, En Félix Millet»
                             la Federació, rebé l'homenatge càlid d'a-   parlà als assistents i el Dr. Bonet elm
I " . ben estudiat per endevant o que           quells antics joves fejocistes avui homes   demanà si juraven fidelitat fins cl martiri
                             madurs que amb les mateixes conviccions    als ideals fejocistes, responent unftnima i
m sortint sobre la marxa. De tots             jovenils s'havien congregat a Montserrat.   fervoroso! amb ua si entussiasta, que eli
                                                    els regracià.
l««ts plans, en aurt un seguit de disba-           El Rvdm. Pare Abad, Ddm Aureli
                             M.* Escarié volgué celebrar la Missa sO'     S*acabà l'acte amb el cant vibrant de
^ ^gamberradas» parlant clarament,            lemae, piena a rebossar com mai la Basi-   l'Hlmne de la Federació, i finalment TE»-
                                                    cola Coral de la F. J. C., dirlgioa pel Met-
Cfiecapmancras atrevirien a fer-Jes                                   tre LIongueras, don^ un selecte concert.

»;lavila.agreujadcs allà perque les

xenlagentmés gran, que si fossin

ft s de^?"     Podrien tenir

fc iS .            es con-
          «ortir de festa

            «^"estes fai-
      «»^«-û vegada a Vila-

K^manin mésa tots. la Mare.
   1   2   3   4   5   6   7   8