Page 2 -
P. 2

Pcig'na 426                                                       Biografía y inuelio niái;

                                                             N o es a v e n t u r a d o asegurar qíie hoy

                                                             p o r h o y d o s a r t i s t a s a c a p a r a n la atención

                                                             y el e n t u s i a s m o de u n a multitud dejo

                                                             véncitias q u e a h o r à f u n d e su sétitido críti-

                                                             c o a n t e la p u b l i c a c i ó n de las màssugesti'

                                                             vas y s e n s a c i o n a l e s composicíonefídesiis

                                                             í d o l o s . E l l o s les c u e n t a n sus experien»

                                                             c i a s a r t í s t i c a s , l a s gjiras por otros conti-

ïswfli i ireliaU                      Perills del mosl                       n e n t e s , s u vida f a m i l i a r , todo unidoauna
                                                             c o p i o s a y v a r i a d a ilustración fotográfica
   Es digne d'admlrar l'esperit de supe            Cada any. quan arriba el temps de la           t a n s e n s a c i o n a l i s t a q u e logra hacerlassu'
                              verema. sentim a dir que si a tal pöble            frir c u a n d o e l l o s p a s a n lo suyo en su ta-
raciô que cada dU augmenta en la joven-          6 a tal masía ha caigut un home al cup            r e a d e g r a b a c i ó n fonográfica o saludan
                                                             a l a » innumerí^bles « f a n s » que más de
tut estudiantil.                      i ha mort a causa del baf.                  d o s v e c e s h a n a c u d i d o atropelladamente
                                 Enguany també s'ha repetit la tràgica          a r e n d i r l e s l o s h o n o r e s de despedida
Tením       cassos quens ho indi-                                          o de recibimiento.
                              tradició. A Santa Maria dels Horts, prop
quen molt bé. .Per exemple: en la Repú-           de Vilafranca una nena va caure oins                Pero e l interés por esta serie de CODÍC
                              d-un CUP i el s e u p a r e v a e n t r a r a s a l v a r -  s i e n e s m á s o m e n o s íntimas, palidecí
blica de El Salvador, scgons le» normes           la, morint ambdós a causa de les emana-            a n t e la p r o m e s a de que l a g a n a d o r a de
                              ción» de gas carbònio. També estigué             un sorteo organizado por la r a z ó n soda
est.blertes pel Govern, el» estudiants te-         a pant dasfixiar-se un onde de la nena            que ha lanzado t a l publicación, acompa'
                              que volgué entrar a salvar los endut per           ñ a d a si lo d e s e a , por otra persona, podrá
ñen que ensenyar una hora setmanal ais                                           p a s a r c o n e l l o s un d í a . acompañarlos en
                                                              s u q u e h a c e r , en )a r a d i o y en la T V . , visi-
analíabefs.:
   Aquest cas. ens mostra bé que no so-

lamentensenya.sinô que lorma i unifica

més la cultura del país.                  l'horror del moment.                     tar s u d o m i c i l i o , a l m o r z a r y c e n a r en su

  També un altre exemple: en la ma,or             La lliçô que podríem treure d'aquest           c o m p a ñ í a , r e c i b i e n d o al fin un moDtóD
p a r t d'Europa, els estudiants dediquen         fet és que aquest vi que ha donat tanta            de regalos.
Ilgunes hores lliures a guanyarse un sou          ÌMna al nostre Penedès. ha près més vi-
encara que petit, fent «l^unes ^ t m ^ .          des de les que'ns pensem i no estaria de              Tal d e s p r o p o r c i o n a d a actitud de#'
que ademésdellult^rperlavida. ells s.           més que quan disfrutem p a l a d e p m lo           r a t o t a l m e n t e la i d e a de la noble admira
                                                             c i ó n h a c i a a q u e l l o s que benefician en
                                                             m u c h o a l o s dennás. Admitimos que esto!

guin el» primers beneficiata.               p e n s e s s l m en a q u e l l s q u e » ' h a n s a c r i f i c a t s i m p á t i c o s m u c h a c h o s lucharon y «

  .1 no són aquests sistemes, bons p.f          per a d o n a r n o s el g u s t de veure un b o n      e s f o r z a r o n en la difícil tarea de Ilegal
a arribar a èsser professionals respon-                                         y q u e p e r s e v e r a n . . . pero no podemos de-
                              vi, _                             j a r d e p e n s a r lo q u e hubiera dado un
                       M.'A. Martí            fosep      Castells        i n v e s t i g a d o r p o r entrevistarse con Flf
                                                             m i n é , un p o l í t i c o por dialogar conCkr

                              Nuestros ídolos                        chili y un c r i s t i a n o p a r a recibir la bendi'

Un tei ûe vitìa                         C o m o es sabido, la juventud de hoy          ción del Papa...

   Fa uns dies u n s a m i e . .             día tiene sus «ídolos». A la mayoría de            E s t o d a u n a cuestión de propor

                  infants,                                       ciones.          M:A.¥

„»•explicaven al«uns dels .sistemes edu- ellos se les permite todo. Todo lo que

catius. que s utilitzen en l'escola que ells        hacen está por bien hecho. Y sus admira-           Una ley Humanitaria
                              doras no saben que sólo actúan domi-
van.                            nados por el dinero y la popularidad.               U n a n o t i c i a publicada en los perf'
   Fa por de pensar que «quelles perso-

nes a les que els hi está encomenada la            Sentimos y lamentamos que la juven-            e o s d e e s t a s e m a n a da cuenta de ÜD'
g r a n missió de formar els homes del de-         tud sea tan débil y no razone ante hechos           n u e v a d i s p o s i c i ó n legal que va a Bcrp««
„ à . siguin els primers que facin germinar        c o m o el que v a m o s a exponer y que pu-         ta en vigor en Hungría.
en ells la llavor de l'odi i la desconfiança.       blicó una popular revista cinematográ-
                              fica.                               D e a h o r a en adelante, los conductor'
   ElsSantsPares.laO.N.U.iengene-                                           q u e s e e n c u e n t r e n en estado de «m
ral tôt el m ó n civili'zat, clama per la no          A la pregunta de »¿Cómo ganó su pri-

v i o l è n c i a . p e r la p a u l ó l a r e s o l u c i ô d e i s m e r s u e l d o ? » , un a c t o r d i c e q u e <roban' g u e z n o s e r á n s a n c i o n a d o s sino quest j

p r o b l è m e s m i t j a n ç a n t la p a r a u l a . I a r a do gasolina de los camiones*. O t r o s o m e t e r á a u n tratamiento médico a»'

em pregunto: ¿com podem arribar a tren-          explica que lo ganó a puñetazos, y una            alcohólico.
te la violència d'entre nosaltres si als          estrella famosa dice que por una apuesta.             E s u n a L e y que nos ha hecho
Infants se'ns ensenya sota el signe de la
                                Me imagino que a muchos les parece-           H a y q u e reconocer que està
«palmeta» i la ma alçada?                 rán graciosas est s formas de ganar el            de sentimientos hutnanit«nos.
   Té que ésser molt poc l'amor i la           sueldo.                            naera vez, l o . alcohólicos »erán tr

vo1untat-ja no parlo de .pedagogía-               No nos extraña ver a estos ídolos en

d'aquests senyors q u e . í ' ú n i c a .solMució     conflictos gamberrísticos. ¿Cuál «s »u            Y e s t o b i e n merece nnuueessttrroo elog^io-^ _
    tener? per f e r s e respectar i obeir^P"      formación moral? Q u i z á ni ellos mismos

uns inferiprs siguí ut.litzaiit la força. «        tienen la culpa.           / . Pérez

                     J. Bioaca B idia
   1   2   3   4   5   6   7