Page 7 -
P. 7

Pagina 4Í9

                              T^siUnúnis de uda

                              Temes del Concili

                              Restauració del diaconat?

                              No sabem encara  tota certe.a 1« temàtica p . r t i c u l . r

                              que en cada se.si5 conciliar será „ p o s a d a . Es parla en veu Z . l

                                    dei diaeona. c o . una d'elles. Q u . . s a . u " :

                                    " "" '»ternacion.1 d'apostolat segl.r el.

                              deia: «Sabem que es pensa actualment en introduir un ordre

                              ducona. c o ^ a funciô eclesiástica independent del sacerdoci.

APERTURA DE LIBRETAS                    eI s a c e r d o c . a n , b l e s d i s t i n c i o n s que cada ordre s u p o s a . El
                              cial al Bisbes en país de mfssíó.
   • A LOS N U E V O S I M P O N E N T E S con la bo-
    nificación de V E I N T I C I N C O PESETAS, for- Servidor
    malizando su inscripción durante el mes

  de OCTUBRE, mediante el ingreso de 150            Tal és la significacíó del mot . d i a c a . . A través del Nou Tes-
  pesetas corno mínimo.                  ament e.peciala.ent en els F e t , de^^ Apóstola, e i . t r o v e » en
                              íanc¡6 de servei ala germana, i en l'aitar. En ITaglé.ia primiti-
• A LOS ESPOSOS que contralgon matrimo-          va varen ocupar llocs de govern. Sant Atanaal era dfaca quan
  nio el día 31 d e O C T U B R E del presente      tan acüvament va pendre part en el primer Concili de Nicea
  año, con lo e n t r e g a d e un P R E M I O DE MIL   1 any 325. En ractu«litat el diaconat éa una etapa provfalonai
  PESETAS, y sean a m b o s imponentes d e la       ver. 1 altar, vera el sacerdoci. La present qüestíó ea centra en el
                              diaconat no com etapa, ainó com a grau en si matelx.

     Caja con anterioridad a 31 de Junio        Formes varíes
    de 1962.
                                Motivades per tasques diverses, es proposen avui a TEiglésia
í PROSEGUIMOS entregando números              en el seu apostolat. Sant Pau en la primera carta ais Corintia
para el EXTRAORDINARIO SORTEO DE              feia notar la díversitat de carísmea i funciona en TEsglísia. En
                              el nostre segle XX hem vist el naixement deis ínatituta secu-
   PREMIOS POR VALOR DE                 lars. dels religiosos no aacerdots. 1 deis aeglars missionera.
                              Dintre d'aqurstes formes vàries hi ha una aspíració vera un»
                              vincttiació oficial a la Jerarquia i. en la aeva possibilitat. a la
                              tràcia que el diaconat dóna com a part del aagrament de
                              l'Ordre.

150.OOO PTAS.                          El P. Carles Rahnerescriu: «El diaconat és un sagramene
                              possible». El diaconat podría ser pels militants cristiana una
a quienes realizan imposiciones en su           possibilitat de consagrarla nova vida apostòlica. Sant Fran-
                              cese d'Assis nn va ser sacerdot. restà en el grau de diaca i com
     libreta de Ahorro.                els nostres a p ò s t o l s \ a militar per la consagració del món vi-
                              vint l'Evangeli en els seus ambienta de vida.

                                Practicament hi ha homes que de fet «xerceixen funcions
                              diaconals. diu el P. Oongar. El nou ordre diaconal aupoaaria
                              posar Hum i importàncla al seu servei d'Fsgl^sia. El diaconat
                              així entés no seria quelcom entremifi del aacerdot i el fide!. Se"
                              ria clergue. No seria tampoc un impediment a Tacciò del se-
                              glar, ni «clericuritzar» Tacciò del militant, El diaca seria una
                              ajuda com. és la del Consiliari.

 XXXVIII Día                        Gal esperar        ,
niversal del Ahorro
                                Del fet que Pius XII no trobés encara madura aquesta idea,
                              això no significa la seva impossibilitat. Espercm. El que e»
                              planteigin problèmes d'aquest tipua no ens ha pas d'aturdir.
                              S ó n p r o b l è m e s d'una autèntica linia d'Església p r e s e n t en noig
                              del mòn i atenta a ajudar ais h o m e s , a que en ella hi trobin la
                              salvació.

                                           f . Bueno pi/re,-
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12