Page 6 -
P. 6

tíáí'^iaa "386:                                 mon

 Una

       Els p a r e s opinen sobre la joventut d'avui

Un pare de lamilia, diu:                             en favor de la cultura i la for- cupacib pel que cs UegeixJol
                                         mació. Els jovcs es veuen més   a i x 6 ¿s un dels valois mh po-
   S e m demaná a ftlí. pare de f a m í l i a - 3 6 a n y s - l ' o p i n i ô savis, interiectuals. s'obren   sitius del jovent d'avui.
                                         més món, es preocupen per la
3 . b r e el tracte entre els uois i noies en l'actuaUtat ^           cultura, la cosa social, apostò    El cine, m i s preocupatquii
   Al» que ia no som i o v e s - s e n s e ser v e l i , - , al fer aigu    lica. etc. Es un aven? molt    els d'abans, crec jo que ha
                                         important. Un altre aspecte és  gat un paper importanteo
consideraciô sobre la joventut del moment no P« -              ^  que cs Uegeix més i amb preo   vor dels nostres joves.

„.ai la temptaclô de comparar la amb la joventut del nostre

temps.              ,
Permeteu me dones aquesta comparació.
                                         F i n a l ment, un pare de familia, escriin
: Z Z Z ^ els noi, i noies d'ara tenen un t u c t e més simpàt.c

entre ells.              ... .                   Es molt difícil penetrar en les actituts internes, però opineul

Més espontaneitat i franquesa i més natnralitat                 aixf pel que ens ha semblât veure.

A^ans quan un jove. principalment de tipus rehg.ôs havia             Llevat d'un grup de minories que's preocupen de les cosfil

de conversar amb una noia, facilment es tornava verme              de Tesperit i a i^apareller î e pel fe&teäg sospesen molt els proi

. Molts d-ells,incapaços de passejar una estona amb elles per          i els c o n t r e s baix el prisma lluminós de les encícliqoes papalJ

                                         la major part de les parelles s aproximen i es lliguen encJ

' r ^ n l l l r m i s i m'alegraré que no em surtin e ^ a q ^ r o t s en     promisos més o menys forts a través del «flirt» despreocupil
, , u e s t sentit i desitjo que sapiguen alternar . m b naturalita .
                                         i a vegadas una mica pocasolta.
 ' Ara. també espero i desitjo va.ament per ells una plena per-
^ n a l i t a t I que es lliurin de la ridiculesa. també molt frequent      El noi i la i oia es cerquen més aviat atrets pel «sexapealJ

avui d'incautes i répugnants llibertats.                     sense profunditzar molt en les qualitats anímiques, les quali
   Potser d un extrem hem anat a l'altre.
   Molt bé que joves i noies sàpiguen junts parlar, riure. diver^       són passade« en un scgón o t e r c e r . . . terme. El màxim que'sM

                                         r a é s la simpatia o «personalitat» però agafades unamicail

                                         la lleugera i molt per sobre.

                                         Cal r e m a r c a r Téxcessiva Ilibertát a m b que es produeíxen

                                         les seves relacions, cosa molt perillosa. especialment, ú D

tìr-sé, estudidr/..                               tre entendre én les excursions en motocicleta i en eis b J
   Però, aténció! Deircadesa. respecte, dignitat.
                            ^             c o n j u n t s a les platges. c a d a estiu m é s freqüents i més^'l

La forma en que van pel carrer molts nois i noies, sobretot.           «moda».                   , .till
                                         Sóbre tots aquests ¡íunts creiem que 1 influència del cíhíieí

promesos. o es comporten en les sales de cine, m han fet             a m b les seves maneres désinvoltes i subjugants, és grandioiij

                                         ( G h ! el dia en que el cinema siguiallò que té d'ésserl). Aaqud

'''TajoVentut d'ara és capaç d u n tracte alegre i digne entre          respecte i com a detall significatiu. haureu observât serf

dies.                                      ment que a Vilafranca es veuen un seguit de parelles o de mi

   Es capaç d'això i molt més!                         trimonis joves en els que Thome o >1 jove porta unaê»;]

                                         avantatge d'anys a la noia o esposa, igual com s estila en

                                         pel lícule^ de la darrera década.

Una m a r e de familia, opina:                          Una mestra, mare de familia, diui

   Les relacions entre nois   és un dels fenòmens més dife          • En mi larga experiencia co-        ter periódico sesione» de
i aoies les veig com sempre.   rendais e n t r e e l s t e m p s       mo educadora, .me tocó regenr        y teatro, Club de música,
Sempre han sigut iguals.     actuals i els nostres. Hi ha          tar una clase de chicos mayo-        les, concursos literarios,H
                 més balls , excursions , etc .         res de 14 años, en régimen de        ello con un, discreto conli«
   Hi ha dos tipus de nojs. en Abans tothom sortia a passe          coeducación y nunca he teni-         I)ero sin la presencia de
posició extrema: els que a 14   jar per la rambla i sota les vol'       do más disciplina, ni los alum-       proLfeasorerleasc.ión entre loa I
o 15 anys n o pensen en res    tes. i prou. El que trobo més         nos se han desenvuelto con
Més que en npies i els que    perillós són les sortides de pa-        más naturalidad y coopera-          nes de ambos sexos en el
díuen que ja tenen temps i que  relies soles en moto a les nits.        ción.                    bajo, en los paseos y « J
» ha de divertir, els clàssics  Es aplanar el camí per a cafiu-                               excursiones, deben ser cor^
«splterons>> X e s dues posi-   des lamentables.                  Creo que desde pequeños         les. abiertas y espontán«
cions són dolentes. !                              deben salir juntos niños y ni-
                                         ñas con una debida orienta-            L o que no nie pare«
   Hi ha coses exteriors deis    Una altra de les coses del         ción y procurando que no te          son esa» salidas . de i
temps actúala que semblen     temps d'ara és Tèxode dels           den cuenta de que están vigi-         y chicas solos en mo _
condicionar o marcar la nos    nois a Sitges i tlocs similars.        lados, pero, sí respaldados
tra joventut, per fxemple la   Es ppdria evitar en part si cs         por los consejos y ayuda de          n.Waresyquesisona
música d'ara, que els fa anar   comencessin a relacionar amb          IGS p a d r e s y d e los m a e s t r o s .
més esbofarrat». -        npies més aviat.                                       pueden ser la « n t « ¿ ,

\vui dia hi ha mèi Hiber-     En general hi ha més incon'             En los Institutos y en las       de chocar con Us « J
                                         Universidades, deben seguir         de RUístra tierra.«'^
- l * t que aban». Aquest cree que formisme entre la geni foye,         juntos, e incluso sería conve-        mujer ha sJdo viro «)«
                                         niente que en los mismos cea-        prudencia y recato.
                                         tros se organizasen con cárác-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11