Page 5 -
P. 5

jâfar se a fon» pel ¿ran pas         Eis nois volen una noia                     Pedina-385
jel Biatrifflonl.            simpàtica, però sense excloure
                    Tatractiu. No els agrada que  T^siimonis
 AÍXÓ no passa d'ésscr un

ideal, al que no podem arribar                     Nois i noies, any 0
)er dues raons de tipus educa-

  tiu. La primera és la falta de                      «I creà Déu a l'home a imatge seva, a imatge de Déu el va
ll'jormeció. En les actuals cir-                    crear, i els creà másele i famella. (Gen. 1.27).

  ^umstèncles no ens podem                       Amb la creació de la primera parella sobre la terra té inici
  iermetre la llibertat de que
  [bans parlàvem. Tots podem                       dona                        »«'^í-í» entre home
                                     mb eU i r              ^ Psicològicament. units però
      ir els abusos en que
 cauriem-                               Tsm! Déu                           ^^

  La segona raó és Teduca-                       I h , / , viti"           distinta, unissin
                                    llurs v,des per propagar el gènere humà i complementar-se l u n
clóequivocada en aquesta ma-                      amb 1 altre, enriquinc se i ajudant se cara la vida. La joventut
fèria que rcben, principalment
Us noies, per part dels seus                      rraSL-r.tivit?t«         -- «^ " " " ^^principals"!;
lares.
                                    ca r r .               fonamentar lo. la recer-
 Enefccre, la majoria de fa-

illies les eduquen en la poli*

tlcadeitmés val ocell en m à                      valor de la dona
^e cent volant». Tota la preo-

iupació de les mares és c o r i c -                                                    »'aprecia el valor que
a r les seves filles. Aixf, onze                    té en si mateixa o la utilitat que en. comporta. Evidentmeni
leles noies pregúntadcs
apliquen que no festegen per^                      el primer tipus d'amor és més noble que no pas el segon. pulx
quèno tenen pressa. «Sé espe-
                                    que eleva la dona al nivell de persona al e s t i m a r l a per el í

                                    o^b'rmaTeíaÍ'^          « d i m i n t la a la categoria d'un

rár>, diuen. Altres ducs réspo-                     La humanitat ha passât molts segies considérant la dona

flen que no els convencen   els fumi ni balli al twist. Els agra-  cor^-H "Tu              digna d'ésser estimada
n^laque coneixen.          da que treballi i tingui soltura. i r . excepción, en determinats po-
                                    bies o civihtzacions- útil pel plaer que proporciona, útil p , l
ÎA L O N A AL SERVBT          Personifiquen les seves prefe-
                                    reba 1 que rende.x; l'esclavitut, la prostitució. els menyspre.»
DE L'HOME?               rències en l'Àudrey Hepburn.  socials, la desigualtat de drets, etc. són fruits d'aquesta co^.

. Aquesta mateixa educació          Però, per damunt de tot  cepciósegregacionista.              con
íeníimental fa que les noies      això, la parella ideal serà la
opinin que elles han d estar al     formada per aquella que, al   Mois i noies, segle X X
                    mateix temps que s'estimen.
 vei de l'home.                               El tracte, la relació entre un jove i una Jove dels nostre»
                                    dies, en tots els seus graus i aspectes. des d'una mirada eí
 • Casi tots els nois v e u e n q u e es comprenen o fan un gran   b e s c a n v i d u n e s p a r a u l e s . l amistat. el prometatge. etc vénen
                    esforç de comprensió, Aquells  marcats per I herència de tota la història de la valoració de
no és aixf,                               l'estima que s ha tingut a la dona des dels origens de la huma-
                                    nitat fins els nostras dies.
 iCreiem que, en realitat. ca-     que senten la seva responsabi-
i» Ú ha d'estar al servei de      litat de futurs coliaboradors    Quina és la justa mesura de la valoració de la dona?
l'altre I els dos junts, al ser-
                    amb l'obra de la Creació. Els    La resposta va inclosa en el text biblic que encapçala aque.t
vcideUdcmés.                              article : Déu no ha íet distinció entre home i dona. A ambdó»
                    que's preparen per a formar
 |Hem triât dues reapostes
;«e'na agraden: «La dona dèu      un món millor.

fiaboraramb l'home per îa                        els va crear a «imatge seva>. a tots dos els constituí persones

||lorcoDvivència social, però                      a tots els dos els feu depositaris de les seves promeses Crist
                                    segellà aquest decrét divi vessant la sang per tot el gènere hu-
  "tant al servei exclussiu                      mà sense distinció de cap classe.
  •home», *Sisestimen, ella
                                       Alguns matisos de Tactual nivell de relaciona entre home-
 •3 donará»,                              i dona, es poden deduïr de l'enquesta que ACCION ha repartit

¿i^arella i d e a l           por T'40 diarias        entre els joves de la nostra Vila. Els costuras i legislació occi-
  s curiós veure quines són                      dentals suposen en teoria una igualtat de drets; a això c o r r e i -
                                    pondría, almenys. una igualtat de traete. Però no ens enga-

«ierències mutues.                           nyem; aquests costums i aquesta legislació permeten encar»

"noies volen un noi se-                         la prostitució, la desigualtat en els drets i r.etribucions laboral»

f "ò no exclouén la sim-                        i altfes menyspreus envers la dona.

Í sigui un                               Un jove. que de la seva propia collita. afegeix al traete que
    "fici 0 amb carrera.
                                    el seu ambient dona a la noia, cortesia, educació, respecte,
     que tingui ganes de
                                    amor desiuteressat, conversa elevada, etc., dignifica el sexe

                                    dèshonrat. exalta el valor femení. c o l i o c a la persona de U do-

 en                  ca^^éulcja^           na al nivell que Déu ha déterminât; es comporta com home, é»

ion. '    Charlton'         TtliÎONO 52J ••f        fidel sil desti de la humanitat.

                    VILAt&ANCA Dtl PANADÍV                        1. M. Juan-Torres, pvr c
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10