Page 4 -
P. 4

Fágina 384

Taula de Redacció

Les rclacíons
                  Diàieg entorn de Tenquesta

LA DÍVERSIO ÉN COMÚ        de companyerisme i sana ale-    eli es veu forçat a anar a casa  esperen estar situata a la vidi
  Sefions sembla, cls ñoia es  gría amb que comencenlama-     d'ella i demanar permis per se»  etc. Totes aqüestes raons sâa
                  joria d'aquestes festes, a'acaba  guir endavant. Les relacions    en definitiva, una: eia fa poi
direrteixen més anant amb els   de forma no massa lloable.     són superficial i bassades en   decidir m a s s a depresaa i troJ
seus ccinpanys que anant amb                     la sinceritat No es d e i x a   bar se lligats equivocadameoi
una colla de noles. Però elles     En les enquestes, i en tot el entreveure Topinió de l'un
tendeixen a divertir-se més    referent al ball, s'observa que  envers l'altre.            L'ideai segons creiem, se
ambnois.              b'ha eludit el problema sexuaL                    rien unes reiacions molt mil
                  Quan es pregunta ais nois per-     Però el festeig ja no és pot lliures. Tant la noia comi
   Es un fet bastant evident si qué van al ball, responeñ que   trencar: el noi seria mirât amb  noi. durant la primera èpoci
                  els agrada la música, els agra-  mais ulls i la noia, probable-   del festeig, tindrien d anar co-
donem una mirada a les colles   da el ball, poden conéixer     ment, quedaría per «vestir     neixent amb tota naturalitti
quo passejen per la rambla.    a noies, etc. Només un reco-    sants».              a altres nois i noies, les tell'
                  neix que alguna vegada s ha                      d o n s no serien, dones, rifiliti
   Els noia disfruten d'una   paisat de la r a t i l a ballant    S'arriba al matrimoni sense  e «irrompibles» com ara. Hi
granliibertat. Això fa que pu-   esbojarradament. I una noia     donar se compte de res.      haurla molta més sincerltil
guin disposar de molts mía     diu que no li agrada que's fa                     i es tindría consciència alV
médis de diversió. En una pa-   cin parelles j es balli de males    Per això molts nois, al con-  ra de Telecció definitiva. Udì
rsala: tenen més «possibili-    maneres en les festes parti-    testar l'énquesta, diuen que    vegada promesos, podríenpii
tats». En canvi. les noies depe-  culars.              encara no festegen perqué no
nen sempre de la seva familia.                     han trobat la noia, perqué
Entre elles, generalment, no    L'AMISI AT
hi ha gaire unió.

   Falta un aglutinant de noies

1 nois. Un Hoc per poder iAOS   Hi ha verdadera amistat

divertir en comú. La rambla, entre uns i altres? Es una

per la gent jove, ha perdut la qüestió que valdría la pena

seva efectivitat. En general, estudiar a fons.

creiem que anar hi equival     Quasi totes les noies diuen

a perdre el temps, a exhibir se, haver parlat de Déu amb un

a sotmetrcsala crítica i a la noi. I la mcitat, aproximada-

xafarderia.            ment, tant de nois com de

  Les njies insinúen la ruti-  noies, han parlat dels seus
na en que es desenrotllen les   problemas entre ells. Es un
scves tardes del diumenge.     porcentatge elevat i que ens ha

Algunes confeSàen que s'avo- sorprés.

rreixen.              Les noies consideren Tamis-

  Es fa patent la necessitat tat amb nois com un medi per
d'un club mixte on tots pogue- canviar impressions i per co-

•sim divertir nos segons les néixer maneres de pensar.

nostres afìcions.

                  EL FESTEJO

EL BALL              La historia de molts fes-

A Vilafranca, fins ara, el teigs a Vilafranca és bastant

bail i les festes particulars han llastimosa. Un noi c o n e i x

sigut p o t s e r Túnica forma a una noia anant amb una co-

efectiva per ajuntar a nois    lla, o al ball, o en qualsevulga
i noies.              altra circumatància. Sent una
                  atracció. Comencen a sortir
  Es prefereix la festa parti-  i al cap de dues o tres setma-
cular dones és una reunió en    nes tothom els considera no-
un clima alegre, apartat de les  nios. Encara no es coneixen
miradas de la gent gran, on es   prou ni saben si están enamo-
pot bailar amb qui es vol i com  rats, però davant l'evidència;
es vol. Per desgrácía, l'ambient
   1   2   3   4   5   6   7   8   9