Page 2 -
P. 2

Pógina 282

ENQUESTA

Qué pensen eis i                                       T'AGRADA QUE LES NOIES BALLIN EL TWIST? I LA TEVA M

   A C C / O N es complau en publica, eis resultáis d'una encuesta             VIA?                que sí els agrada que la seva
apassìonanf. Quina o p i n i ó m e r e í x e n les no/es a i s n o í s ? P e r a l f r c    S.: 3í No: 16. No em desagra-  via balli el «twist».
banda, qué pensen les no/es respec/e o í s seus C o m p a n y s .
                                               da: 1. Però cap des tres que diuen

N a i g n o r e n que la r e o l / f z o d ó d'una, enquesto d aques f,pus T'AGRADA QUE TREBALLIN? I LA TEVA NOVIA?

o f e r e i x maltes dificultats. A fi d'evitar-ies, yarem dec.d.r fer les           Sí- 16 No: 1. Els altres tres cada cas». Referent a la novia.éjl
                                               diuen- «Quan están casades, no», diuen que ha de traballar a
preguntes per escrit a un n ú m e . a r e d u í f de nois ¡ na<es. C o d a un        «Sí, però a casa seva». «Depèn de seva i un que no. Els altres,

deis preguntats perfony o una colla o g r u p de ccractenst.ques               T'AGRADA QUE ESTUDIIN? I LA TEVA NOVIA?
                                                S í : 14. No: 0. M'és indiferent: 1. que deien que sí, referental
ben diferents. Creíem que d a p u e s f a m a ñ e r o hem lograt una v.s.ó
                                               Els altres diuen: «Que tingui seva novia diuen qua no els aji}|
de conlunf del pensan^ent de la ¡oventut vilafranquna.    Per asse-           cutura». «Carrera no». Dos dels daría.

g u r a r la m à x i m a s / . c e r i f a f í ev/far ferir susceptibilifois en algunes   QUINA ARTISTA DE CINE PREFEREIXES?
                                                Cap- 6 Audrey Hepburn: 3. nani: 2. Gina Lollobrigida:Ibi
qüesfions delicadas, les respostes varen ser anón,mes. .
                                               Brigitte Bardog: 2: Doris Day: 2. ne Papas: 1. Marina Vlady:U|
Contesten 20 no/s. Les edats son les    següents:                    Giulietta Massina: 2. Anna Mag- tpnella Lualdi: 1.

      5 í n o í s de 16 a 18 o n / s                          VAS AL BALL? PER QUÈ?
                                                  S i : 13. No: 3. A vegades: 4.
      9 » » 19 » 2 0 »                                    Les raons dels 13 que van al baH, són: perque m agrada la tó
                                                  sica (4)' per conèixer a nois i noies (3); perqué m'agradalí
       ó » * 21 * 24 »                                    Har (3);' per distreure'm (2); per acompanyar a una noiadelíí|

COM ET DIVERTEIXES MÈ: AMB LA TEVA COLLA D'AMICS G                        minada (1).
                                                 Els que no hi van diuen que no els agrada.
ANANT AMB NOIES?                                     .
Deis 20 nois que contesten l'en- «Tant amb uns corn amb altres»,               PREFEREIXES BALLAR TOTA L'ESTONA AMB LA MATEIXAli|

! H L n eue es divertei- un altre: «Depèn de quines noies                  O CANVIAR?
                                                 Amb la mateixa: 6. Canviar : 8. Depèn de la noia: 2. Un altre tí
S mé/'an r a ï i : colla d'à- siguin». Finalinent. un no contes-                  «Si és un ball públic prefereixo bailar amb la mateixa noiatoE'
L T c s ; 2 a n a n t a m b n o i e s ; u n d i u : ta, dones festej a.              l'estona. Si és un ball familiar on tots ens coneixem, prefereœ
                                                  canviar».
CONSIDERES QUE LA NOIA HA D ESTAR AL SERVEI DE L'HOME?

Si- 4 No: 15. Indiferent: 1.                                 HAS PARLAT MAI DE DÉU AMB UNA NOIA?

ï           c î r a n y a , c o . a .ejug. e„ . s   —               Sí: 10. No: 10.
                                               HAS PARLAT MAI DELS TEUS PROBLEMES AMB UNA NOIA?
pitjors de la nostra vida». «Considero que la dona deu coHabo-

r Ï amb l'home per la millor convivèncla social pero n^^^ e

d'estar :al «servai» exclusiu de l'home». «El marit la mulier es Sí: 11. No: 9.

S e m e n t e n entre ells. Tants drets té l'un corn 1 altre». «Tant             QUAN UNA NOIA ES FA MONJA, QUÉ E NPENSES?
l'home com la dona han d'estar un al servei de 1 altre».
                                               Algunes respostes :

QUÈ ÉS PER TU LA RAMBLA?                                   «Ella tindrà els seus motius.»
                                               «Quan veig una monja jove, interpreto dintre d'ella un P eB«
Aleu«nUesn rHesopcopsteers:perdre-hi el temps, per presumi.r i. criticar.»          perduda, destroçada per algún contratemps famihar m M
   «Escenari del seu exhibicionisme per uns, i de crítica per altres.»          timental. No concebeixo que una noia jove sentí verdaden^j
   «Un Hoc on es troben els amics i amigues.»
   Un Hoc on he conegut als amics. Per tant, he d'estar-ne agrait.»            cacio per entrar en un convent.»
                                               «Que vol servir millor a Déu.»
                                               «Penso que si té vocació, és una noia estupenda, pero sino

«Un centre de reunió i un Hoc d'espiai.»                           està fent el disbarat més gros de la seva         .J

«Un espatUa-sabates.»                                    «Que si és per vocació està ben fet, i si és per fugir del mon, |

«Un desfile cares conegudes.»                                fet.»
«Un carrer més bonic que els altres.»                            «Que val un imperi.»
«Un medi per passar l'estona.»
«Un Hoc estúpid on es perd el temps tontament.»                       «Res.»
<cUn Hoc que compleix un fi social: que la gent dongui sortida                «Que ha triat a Déu per espos.»
                                               «Que ha estât cridada per la veu divina, al mateix temps
a la tor>teria que porta dintre.»
                                                 satisfa la seva vocació.»
«Substitut d'altres diversions.»                                 «Que té una gran personalitat. L'admiro.»
                                                 «Que deu èsser Testât en que es trobarà mes teiiç.»
«Lloc d'acostament als altres.»
                                               SI ENCARA NO FESTEJES, PERQUÉ NO HO FAS?
«Culpable del comodisme entre la gent jove.»         ^
«El lloc del que conservo els records més agradables i, ai ma-

   teix temps els més desagradebles.»                             Espero estar situât a la vida    per acaabcari-lia, espero^^
   «L'únic jardí de la nostra vila. Per això tothom hi acudeix.»              (11). Espero trobar la noia (13).   «Perqué crec que no síia
                                               No tino l'edat adequada (3). Abans   rar una edat deterininj
QUÈ PREFEREIXES, UNA NOIA SIMPÀTICA O UNA NOIA GUAPA?                    •vuH disfrutar (3). Altres rons : «No que jo estigui en
  Simpàtica: 16. Guapa: 2. Que reuneixi les dues qualitats: 2.               m'he decidit encara». «Estic es-    prepar-me peí matnmo^,
                                               tudiant una carrera i necessito    qué la noia qu'estimo encara
T'AGRADA QUE LES NOIES FUMIN? I LA TEVA NOVIA?                        concentrarme totalment en ella.
                                               Quan em faltin un pareH d'anys     m'ha acceptat».
Sí- 2 No- 14. Altres contesta- diu que si. Un altre diu: «Si tm-                                    Un dels preguntáis, >

cions- «Ho trobo natural». «Ho gués novia, ho toleraría, encara               QUINA ÉS L'EDAT ADEQUADA PER COMENÇAR A

soporto». «No gaire».       que no m'agradés».                     , - En general, contesten entre 21 .i .  74. anvs.

En quant a la novia, només un.
   1   2   3   4   5   6   7