Page 1 -
P. 1

ifie X X I I VILAFRANCA DEL •P -E•NwEBDuEtS» , 2 2 ^d s s e p t. .i e m b r e d e 1 9 6 2

                                                              Númere

  DI A LE G D E                                         I NOIES

 _ Lo ¡oventüt ha estât sempre i ho serà també sempre, un tema      ta? el fet de a , '
d'actualifat, Patser actualment ho és més accentuadoment per tot
                                      m¡n I r l o o^r                 aproximada-
 .1 que significo la seva educado vers rencarriloment que deu do-
 narse a la seva vida en el futur, cosa que pei que sembla no       Tol S ^                  Pot considerar normal s í
preocupa gaire d a q u e l l s grups que anomenem amb paraules       nombre de contestacions en aquesta classe denquestes, però és
Mtrangeres. Però tmguem en compte que aquesta situació és nor-
mal, per quant la historia ens ho demostra, que la joventut de to-     tas que alguns no Thagin volgut c o n t e s t a r ' e x p r e s a r e n t
tes les generoclons ha desitiat i desitja desiligar-se de la situació
que la Higa amb la generado anterior; el seu pensar és diferent      perqué no es valen fícar en aqüestes cases. Es aquesta p o s i d ó un
eçm tombé la seva manera d o b r a r . LlibÊrfat és la paraula que de
Wxaquestesànsies, que notrenquen cap tradició sino el con         ^V^iÍT                      - v o l t a c i un t o r

4Kiri,és un fettradicional, perqué s ' h a d o n a t sempre'i es repeteix des delpun de-vstahumà i religiös, unes conclusions, fruit d u n
çontinuoment.                               dia eg am.stos entorn de la taula rodona de la nostra redacció
 1 ACCION, en aquest número confirma el seu carácter de periò-
die oberta lo vila i es manifesta testimoni del sentir de Vilcfrarca-   caj que tambe escoltem les seves paraules. Eis nostres instinfs, mol-
W aquest cas, de la seva joventut. Per això ens vorem decidir a fer
 enquesta sobre el que pensen recíprocament els nois i noies ¡oves     genlors.""      Paraules assenyades dels pro-
Ile io vila. En unes quantes preguntes queda reflexat, encara que
                                      li J r ° Ì      d ' A G C I O N d'aquesta setmana. Que er>

                                      N e g . r ^ Cud, a comprendre a la gent ¡ove. entre eis que hi tro-

                                      bem tambe nosaltres, i a tots els vilafranquins

       Un d,a d'excursió; passat sota el sol, a l'aire I l i u r e . Un dia pie de companyerisme i d'alegria.
   1   2   3   4   5   6