Page 1 -
P. 1

•fe:   V I L A F R A N C A DEL PENEDES, 14 d e ¡ulio d e 1962

mño XXII

                                 Número 27

                                    PWfitü Ui-ü/»

GERMANAMEN T

                                                  La nostra diòcesi de Barcelona amb el seu
                                                pastor el senyor Bisbe, respou a l'exigència, més
                                                ben dit, a la missió que li va confiar Crist devan-
                                                gelitzar a tot el món.

                                                  Es ben cert que per el miHor desenrotllament
                                                de l'Església hi ha unes divisions. Ies «diócesis»
                                                però això no vol dir que la feina de cada bisbe
                                                acabi aquí. Te tanta obligació moral a la seva
                                                diòcesi, coni en el món sencer. Crist no va dir als
                                                apòstols, repartiu vos el món, sinó que a cada
                                                un d ells els hi va confiar la missió devangciitzar-
                                                lo tot.

                                                  Dones, com deia abans, el nostre Bisbe h a
                                               respost a aquesta exigència enviant sacerdot»
                                               seus, a tres diócesis, una africana, Duala, i dues
                                               americanas, Xíle (Antofagasta)i Guatemala.

                                                  Amb aquesta activitat missionera no és pretén
                                               sinó un intercanvi fraternal, «jumelage», molt di-
                                               ferent del concepte que tenim o teníem de les
                                               missions, és un acostar nos als nostres german»
                                               camerunescs o xilens, ajudar-lcs a que ea desen-
                                               rotllin per ells mateixos, i apendre d'ella ¡'empen-
                                               ta del seu catolicisme nou, lliure de prejudicis
                                               iaixò vai per l'Africa),

                                                 Per totes les noticies que rebem, veiem els
                                               prejudicis que el colonialisme ha fet en aquests
                                               païssos, sobretot l'Africa, a l'ofegar als Indigenes,
                                               i no ajudant los a elevar-se a la seva condlcló
                                               d'homes i fills de Déu. Prova més eloqficnt que
                                               aqüestes paraules, es la carta que publiquem a
                                               l'Interior d'aquest número, de Mn. Mallart, sacer-
                                              dot bareeloni que està a l'Africa, aïs seus ex-feli-
                                              gresos d'Esparraguera. No perqué va ser escrlt»
                                              per ells delxa de ser una crida per tota i també
                                              per nosaltres vilafranquins,

                                                Juntament amb aquesta sacerdots, hi ha un»
                                              seglars que tenen la mateixa inquietud i aniran,
                                              alguns d'ells ja hi són. a aqüestes diócesis per
                                              ajudar en el que sigfui.

                                                A veure si de la nostra vila surt un bon n o m '
                                              bre de seglars disposats, al servei de la diòcesi
                                              i l'Esglásía. responent a aquesta exigència de
                                              Crlst. d'evangelitzar a tot el món.

                                                                     Roaer Casantva
   1   2   3   4   5   6