Page 8 -
P. 8

Pcgîna 2l8

Fútbol              responda a este problema de-       En eífí ( f IT I etií i 1 fi re-     Los resultados fueron ¡
                 portivo.               sultado vencedor el equipo de        Velocidad : Juliá ganj |
  ASAMBLEA GENERAL                         la «Academia Mencia».          B o t e t ; T o m á s gana a Miquel-
                          »««                             Burguera gana a Bofarull,
      DE SOCIOS                           Individualmente la clasifi-        Persecución : Burgus^j.
                   Torneo «Copa Cataluña»      cación ha sido la siguiente;       Mata ' Tomás alcanzan a laij
   Como en años anteriores     Resultados correspondien'                         vuelta a Juliá ' Saludes'Bo'
y con dos meses de adelanto,   tes a la jornada del pasado        Campeón: don José Ber'       farulL
se efectuó en el Salón de Con-  domingo:               trán Ilari, perteneciente al         K. lanzado. óVueltas : Bur*
ferencias de la «Mutua de S e     San Sadurní. 4 - C. de F.    equipo Instituto LaboraWEuge-      güera.
guros del Penedés» la Asam'   Vilafranca, 3.            nio d' 0^8»,                 Récord pista : Juliá,
blea, presidida por la Junta     Oimnástico aB» (de l a r r a '                        Eliminación : Tuliá.
del C. de F. Vilafranca y por  gona, 5 ' Reddis (de Reus), 2.      Subcampeón ; don Pedro          Individual : Tomáa.
el Delegado de la Federación                     SivillSuriol. del equipo «Acá'        A m e r i c a n a : Juliá-Mlqu
Catalana, señor Oms.                 Joaquin Pérez  demia Mencia»,              (Fhimssa).

   Es lamentáble que después  Ajedrez                  En los escaparates de la      Se ha perdido
del éxito obtenido por nuestro                    «Perfumería Palau» e s 14n
Club, la asistencia de público    VI Campeonato Escolar      expuestos los diversos trofeos      en el V e l ó d i o m o (22 de maye
fuese tan escasa.                           que serán repartidos.          una chaqueta color beig, del
                   El próximo jueves día 31,                        niño de 13 años. S e gratificali
   Y más lamentable que en   festividad de la Ascensión del    Ciclismo                 devolución. Razón : Impresti
la Asamblea no se llegara    Señor, en el local de la Sec-
a acordar absolutamente nada   ción de Ajedrez de la S o c i e '     El domingo Inauguró la       Mejor y más barato que nadli
en vistas a la nueva Junta que  dad «La Principal», y a las 12    temporada el Velódromo de        en Perfumería, Mercería, fj
tendrá que dirigir el equipo la horas del mediodfe, se proce'    Vilafranca con una interesanfe      S a l o n e s de Peinar Señorasr
próxima temporada.        derá al reparto de premios CO'    reunión en la que se presentó      P A R R É «Casa Goya». - Josí
                 rrespondientes al pasado Cam-    al público el e q u i p o - q u e falte Antonio, 34, TI. 222.ViIafraflCi
   Esperamos, a pesar de esta peonato Escolar.           completar — para el próximo
defraudación, que la aficióa                     III Torneo Entervelódromos. en               If^idah
                                   que destacan : el mallorquín
                                   Burguera, campeón de Balea'                 VIIAÉ6AÑCA Ml
                                   res; el local Tomás, la magní-
                                   fica puesta a punto de Miquel
                                   de Tarragons Fhimssa; la es-
                                   peranza de Mata de Vilovi; y
                                   Bofarull y Botet ambos de
                                   Barcelona.

 (Ve'de la pàgina 2Í4)            poc tros. Es un passeig. I amb una vista     molt més complerta. D'altra partlaFoDíj
                       molt bonica, sobre Les Llambardes,        dels Canals ens aboca a un paisatge
   NOVA CASA DE COLONIES          Foix i la Valí de Foix. Darrera les munta'    vers—I'oposat a la vertent del mar,qiif|
   Cai Menut, era, (fins aquest any, un   nyes, el pía amb Sant Martí Sarroca,       és la nostra des del Castellar, o delMoD'
mas abandonat. Petit, assentat a l'ampit   Bis Monjes, Vilafranca...            tagut—: la serra de Bruíaganya, Iaiif|
d'un marge, obert a una esplèndida vista.                           Miralles...
Ara )a se'l comença a eonèixer a Vilafran-    Pollina és un grupet de cases. Un mi-
ca i em penso que será la llavor d'alguna   núscol «pöblet» de nountanya que serveix       Per pujar al Castellar des de la Fonfl
cosa més gran. Qui sap si d'unes cases    de punt de referència meteorològic a la     de Pollina, cai a r r i b a r s e a la casada
de colonies per gent casada? La història   gent dt Sant Martí Sarroca. M'ha expli-     pagès del damunt mateix i anar a buscai
va començar Tany passat. Un grup       catmoltes vegadcs la senyora Roser, que     el collet on neix un caminet que ais M
                       quan el cel està ennuvolat, miren al cantó    minuta ens deixa a la creu delCastell«
d'obrers vilafranquins. amics. es van unir  de Pollina i si ho veuen descobert, surten
per Hogar entre tots una casa i tenir-hi   tranquiliament al campsegurs de què no        Aquest any, després d'havfir
les esposes i nens durant l'estiu, i ells   farà res.                    a Pontils i a S a n t a Perpètua de Oaiàarf
quanpodien. <(Però, p e r q u é no pensar en                          els jovenils, em va agradar el «descobrir'<
els altres obrers que es trobeti côm nosal-    Seguint el cami, direcció de La Llacu'   des del cim del Castellar riodref
tres?» L'idea va tenir èxit. 1 aquest any   na. trobem tot seguit la font, en un tom-    s'escau la vertent del Gaià. I em vavcD^I
passen de trenta les parelles que han des   b a n t i a l a v o r a mateix del carni, en un present el seu enfilall de Castells ja ^
filat per Cal Menut. Quan aquest estiu    petit pradet. Es més bonica la font dels     nats. que derienassenyalar elsjlfmits^n
vam anar hi amb Ies jovenils. va èsser    Canals, a l'altra part del Castellar. Nosal-   Marca Hispánica: Pinyana, Querol.S'
œolt agradable l'estona de convivència    tres, amb les noies de la J I.C.F. hi vam    guer, S a n t a Perpètua, Pontiis. Santa C«'
amb els estadants. I em penso que també    anar des de Pollina. Però es fa molta      loma de Queralt...
una bona lliçô per al nostre tradiciona'   volta, S'hi podria anar sense arribar
Individualisme,.               a Cal Menut. I llavors, de baixada, passar      I vaig pensar que és una llàstimaj||
                       per Pollina i íóra encara una excursió      no coneguem més la nostra geograùa
   De Cai Menut a Pollina hi ha moli                             nostra història, i que no les visquen ib«^
   3   4   5   6   7   8   9   10