Page 4 -
P. 4

Página

   Camins enllà de

  Camins enllà de Penyafort Hi ban unes    el cûslelioi                de la riera de Pontons, ens porta de P^
terres muntanyoses. Quan, dones, arri-                           nyafort a la casa de Mossèn Jerque. Es un
bat l'estiu, són obertes les portes de la                         caminet molt airós, pròdig en vistes estu-        U£
Casa de Colònles, és ja costum que le»                           pendes sóbrela valí, els boscos i Pontons.        A
diverses tandes que hi troben sopluig.
a'endinsin per aquells camins bo i fent                             Un altre caminet, també deliciós.és         m
                                              el que va de casa de Mossèn Jerque a li
                                              Font Orlóla. Es també un carni penjat,         esta
                                                                          ini
alguna que altra excursió.                        fonTpoMin«      guardat per roures, a través dels qualsia     :deS
  Amb aquest motiu. a Mossèn Sayrach                            bonic de mirar el pöblet de Pontons
                                       ^latloctAoq   I, a sobre, la muntanya amb Mas FonoU        tole
H ha estât donat de poder conèixer una                            a la carena. I a Thora en què el sol co-        Ei
p a r t d aquelles rodalies. I fa ja uns dies.
                                                                         iifica
aprofitant el Heure que li oferia el retora                          menta ja a declinar, fan bonic sobre e        or
                                                                         Cuar
d'un viatge, de caire apostòlic, a Madrid,                          carni les ombres dels roures.           ^atif
                                                                        ; iquia
precisament en vigilies d'abandonar la                              La Font O r i o l a - a part de l'aigua-no   ébsei
nostra vila per haver estât S nomenat vi-                           té res especial. Està molt abandonada,       f los
cari de la Parròquia de Santa Maria del                            ajmenys sempre m'ha donat la impresiié       fan t
                                                                        '¿jerni
Taulat. a Barcelona, va escriure rer                             de cosa deixada. L'esplanada, però         ^arrc
                                                                         ^arci
ACCION, en uns intéressants Jarticlea-                            àtuplia i fa com un anfiteatre perqué II       oqu
                                                                         liistlr
itineraris; les impressions d ' algunes                            muntanya, aci molt rocosa, la tanci.        IÍonr£
                                                                         i liei
d'aquestes sortides.                                     A aquesta esplanada sovint hi bem trobit      empr
                                                                         iin di
Llegint-los. sabem del goig que li do-                            campaments escoltes. Pels seus jocs-cli      la ge:

nen aquelles terres altes i ens adonem de                           uns fan d'anglesos, els altres de ianquis,    f rá lejí

l'amor que ha anat sentint per elles.                             o de japonesos — eis deuen anar hi        r^T>•^gru
Unes terres, avui, pròdigues en casais                            aquests cingles i tant de rocam. Ami         Esl

1 Castells enrunats. en llogarets i antigües                         també m'agrada molt de pujar-hii di        'dad «
                                                                        ^ostr
«sglésies abandonades, en boscos i racons    rierö          ai          cridar a Teco, Es un paisatge plenamcnt      dte se
d'inoblidabU bellesa. Unes terres que,           ÇonV orîola cai^HWar       salvatge.                     Cuantt
formant part la majoria d'elles del nostre                                                    fiere
Penedès, creiem generalment massa obli-       Aquesta mateixa sensacíó Texperi-       Per dessota d'aquest» cingles segudl
dades, massa poc conegudes per nosal-      mentarem [al cim del Castellar. Des de    el cami que ens porta al Castellar. Tambl       Of
tres, els vilafranquins, que en definitiva   dalt de la creu, el panorama que abai-    é s u n cami molt bonlc. I d una pujadi      iiañar
som els qui. d'aquesta comarca, n'osten-    quem és extensíssim. Si bé quasi Túnic    constant. De primer el bosc és de rour^      Monts
tem la capitalitat í en som responsables.    relleu s5n les muntanyes. Muntanyes      Després de pins. A mà esquerra durant       lugar L
                                               un bon tros, i per baix el torrent        qn ]
   A continuació, dones, donem a conèi-                          s esmuny la ¡riera. Aquest cami és mol      •Bnelií
                                                                        ^.urat
xer el primer d'aquests escrits.        i més muntanyes: el puíg Formlgosa, les dret. A Taltra vertent de la valí trobi

EL           I            serres de Vallespinosa, el Montclar, la    Cim dct        CasUttai'
                        de la Brufaganya. la de Miralles, el Pire-
  CASTELLAR                  neu, el Montserrat, les serres dç Font ru'  Agenoílaf, acosfo
                        bí i de Foix, el MontmelL.. Només a sota

  (944 m.)                  del Castellar, el llogaret de Torrebusqueta  devofament els llavis

  L'excursió al Castellar té fama d'ésscr   i, molt destacat, el poblé de La Llacuna,   al sòl, i sobre aquesta
dura i alxò que de les que en diem «llar-    que fins sembla gran de tan sol. El silen-
                        el, per tant, i la solitud, són d una vasti- ferra, des d on s'albíren

gues» no és pas la que h© slgul més. Però tud imposant. I és que a l'esplanada més      uns camins i muntanyes

és que d'anada tot ve costa amunt i com alta del Castellar no hi han árbres i això      ja meus de tant recórrer%

que és relativament curta, l'acostumem li dóna una major grandesa.              no pucsinò      deixar-hi

a fer en una tarda l alxò fa que ens arre-                          un bes, que en fu hi concreto

plegul cl sol durant Tascensió.         LA FONT ORIOLA                tot e¡ teu àmbit, Pàtria!

                        L'excursió comença pròpiament a la                  Antoni Massanell

Per a mi. però, és una excursió molt
bonica. Es passa ptr un paisatge boscós. Font Oriola. La Font Oriola queda enea'
rocós i solitari. I ens fiquem molt endins, ra—com el seu limit superior—incorpO'
                        rada al paisatge de Penyafort. Moites     riem el cami que passa per CalW
a un paratge feréstec. Ja des de que dei-    tandes tenen començ amb la sortida      i els Carbons. Però fa ?més volta
xem la font Oriola. el carni s enfila bosc   a aquesta font per donar temps a què els
endintre i no en sortirem fins a l'arribar   dirigents puguin quedar s e a la casa,    meny» bonic.
a Cai Menut. tocant a Pollina, Llavors     a arreglar les coses. Però m'agrada recor-     Aixl que sortim del bosc, arribeff
quedem ja molt amunt i molt lluny de      dar el caminet que, enfilant s e per la
poblat i ens envaeix la impressió de so-    muntanya bo i resseguint un troç el curs   Menut. molt a la vora ja de Pollin»
litud.
                                               tant, del Casteller.             lié
                                                                pàêi^^
                                               (Segue/:*:      a lo
   1   2   3   4   5   6   7   8   9