Page 3 -
P. 3

¿N® #                                                                   Pagino 213
    RUTES                                      ^
    VILAFRAlUOÜimES                                           Societat C o r a l
                                                      EL// f - PENEDES //

      Durant els dies de les nos-        impuis el gran dramaturg vila-     Deu anys^després'organitza      Durant aqüestes Festes ,
    j t r e s Fires de Maig, omplircn       franqui Eduard Vidal y Va-     una excursió a Mallorca, Dóna    s'inauguraren unes noves de-
    algunes hores eÍ5 actes que or-       lenciano.             dos concerts a Palma, dirigits    pendències en el local sociaL
    «ianitzà el veli cor de la vila/                        pel mestre Bové.
                             Però la febre teatral de «La                      ...Misses a Santa Maria ea
    I                       Tertulia>durà poc.En dos anys     D'aquesta excursió n'hi he    sufragi deis coristes difunts.
                           de «sarsuela» en tinguereri bé   consiància en un «film rancidi
    [el «Cor El Penedès»,             prou. Es desferen. Però el cor   documental que s'ha exhibit       ...Concert a TAssil Inglada.
      El motiu tothom eliconei i. ;       no va seguir el mateix carni.   diverses vegades, i darrera-       ...Sopar de germanor.
                                                                 ...Revetlla.
    ha c e i ' l e b r a c i ó del primer ce i -
    Itenari de la seva existència.

    ¡MAjORIA D'EDAT                  Continuaren cantant i s'en-  ment. al Cinema Bolet. En         ... I el Concurs de Cors el
     Han passat cent anys de          rolaren a les masses corals que  ella s'hi destaquen >1 mestre    diumenge. Fou impressionant
                           fundava en Clavé. I així en sor-  Bové, la velia senyera coberta    la desfilada deis que hi pren.-
    ida. Cent anys són segle de         gi el Cor «El Penedè5>.      de distincions i rodejada de     gueren part. Precedides d una
    lluita; no d'una vida de carni
                                            xirois coristes lluint en les se- banda de cornetes i tambora,,
    [planer i vorejat de flors, sinó P R I M E R S E X I T S
                           El «Coro»3corregué de pres- ves testes la clàssica i signifi- més de trenta senyeres escol-
VÍD' un~camícom tots els camins,                             cativa barretina.          taven la senyera centenària al
                                                               seu pas pels carrers de la vri' la^
lOÍi'  pedregosos, amb dificultats,         sa cl cami dels èxits. Va pren-  CINQUANTA ANYS MES
peuij  Bmb eatrebancs.                dre part en el Concurs de Cors                     EL COR, ARA
                           célébrât als Camps Eliseus de      Passen els anys i en correa     Han passat, fa dies, les Fi-
le II    La crisi de cantors, els m o '      Barcelona, organitzat per Cla-   cinquanta més. El temps vola.
lif   hmentsde les diverses èpo-          vé l'any 1862.           En un obrir 1 tancar d'ulls el    res de Maíg i el Cor ha deixat
    ¡qucs, els canvis de director,                          cinquantanari es transforma     de corre pel carrer. Té ara una
airi  Bón factors que no cap associa-          E n el mateix anys ^es pre-  en centenari.            data senyera : la del centenari.
    ci6 pot guanyar-hi.              sentava a un concurs en el que                     Durant tot aquest ariy es con-
    í^i De la part econòmica no          hi prenieñ part 2000 coristes i    Gairebé tots els cantaires    tinuaran els actes commemo-
    Riparlarne. Q u i n o en pa-          180 professors. «El,Penedès»    del cinquantanari han desapa-    ra tius.
    teixi a qui no li és un mal de        interpretà una peça totalment   regut. Solament hi resten els
    ÍCapiun cúmul de dlQcultats          vilafranquina : música del seu   jovenissims de llavors : els       El Cor, ara, reverdeix amb
    la qücstió monetària!            director Pau Juliachs i lletra   ancians d'ara.            la data centenària, i els can-
                           d'E. Vidal i Valenciano.                        taires inculquen sava uova a
      Però ells, sempre cantant i                           En els darrers a n j s han di- llurs veus per a interpretar íes
     ontents, han sapigut arrivar           L any 1863, per la Festa Ma- rigit el'cor eia seûents mestres:  cançons que interpretava fa
    « la llunyanla. Segueixen. ara        jor, dóna un concert, dirigit   J. Pedrerol. F. Xau», J. A. Hu-   una centùria.
    potser amb més focaia, el lema        per Clavé, en els jardin» de la  guet ^i actualment Angel Fe-
    Idei fundador 1 mestre Clavé :        plaça de l'Oli,          rrari. Tots han fet cantar ei       Cada dimarts. a] vespre^
    «Proérés. Virtut. Amo»>.                            cor amb dignitat i s'han multi-   iota les arcades de la plaça de
                             L'últim èxit del vuit cents, plicat per merèixer honors,     la Verdura, iliuminades per
    ^COMVA S O R G I R              fou entel concurs de.Barcelona   medalles i llaços a afegir a la   fluorescents, el café — tirant a
      Era lany 1860 que uns eie-        l'any 1883, guanyant una me-    venerable senyera de l'entitat    vuitcentista — reuneix a un
     entsdcia vila decidiren or-        dalla i el dotzè lloceûtre57    centeoària.             nombrós grup d'homes.
                           participants.
     anitzaruna entitat per a di-

    M r e el teatri, Fundaren «La N O U C E N T S , NOCES D ' O R          Al volar del temps, es fun      Després de la «manilla» s'a-
    Tertulia», de la qui en fou ini-
    ^ O T i director don Antoni            El primer èxit en el nou se-  da en 1862, fa el cinquantenari   grupen—com ho feien els veli»
                           gle l'obiingué a Zaragoza Tany   en 1912 i per fi arriba el 1962,   de fa anys i anys—i sota la ba-
       Fontanal».               1908, en un concurs organitzat   fita del centenari,         tuta del mestre, es disposen a

    Però es trobaren que per a amb motiu del centenari de              Durant aquest segle d'exis- asaaijar les peces noves i re^
    «presentar la csarsuela» ne- «Los Sitios».Ouanyà medalla i tència, s ' h i donat a conèixer i passar les antigües.
                                                               ...I s'endinsen en el méa
    ^«sitavenun cor, un cor que condecoració.L'otorgament es- ha actuat plena i continua-
    ::|omptés amb Ies vcus de la tà signât per D. Antoni Maura. ment en tota mena d'actes be' pregón del nostre cor les ar-
   |«"uela».Llavors,enlafebre                                               monioses i romàntiques melo-
                        L any 1912, amb motiu del        nèfics i populars, culminant     dies que en el segle X l X s o r t i -
« ; ^lart. organitzaren el cor de      cinquantanari de la seva fun-        aquest any en les tradicionals    ren de Tinspiració del bon Jo-
      Tertuliav.            dació, entre altres acte, es co-      Fires déla Enamorats.

    ^ En va èsser director Anto- loca el nom de Clavé a la pla-           Fou la cantribució del veil sep Anselm Clavé.

    '"^^«^^rca. dorant h i u n f o r ça de la Vali del Castell.           «Coro» a la vila.          Antoni Riba^
   1   2   3   4   5   6   7   8