Page 2 -
P. 2

Pagino 212                                          Termita; l'àpat camprrol vora la font

                                                 o d i n s Tarbreda; i. no en ú'tim terme,1¡

                                                 dança i la música que alegra i dón^ festi

                                                 a Tambient.
                                                   Tot això i molt méa, f o u T A p l e c d t l

                                                 passat diwmenge dia 20 a la Selva del

                                                 Camp. Vila situada a pocs quilòmetresde

                                                 Reus, i en el seu Santuari de Paret Del

                                                 gada on es venera una bella imatj|(

                                                 d'alabastre petita però molt bonica deli
                       shagués deixat guanyar la guerra ais Mare de Déu amb el Fili mort a la falda,
Altre volta                  alemanys, s'hauria estalviat moites victi- a n o m e n a d a la Mare de Déu de Parct
                       mes, s haurien évitât els inicis del cornu-
  Les penyes 1 boscos que rodcjen Pe-    nisme i del feixisme, nascuts de la desfe     Delgada.
nyafort. fa alguna mesos que están calla-   ta alemanya, i en conseqûència tampoc         L'Aplec on hi concorregué un bel
des. Es ben cert que alguns grups han     hauriatlngutlloclasegona guerra mon
habitat la casa durant la tardor i rhivern,  dial provocada per ells. Deia també que,      nombre de ioventut, amb gent gran 1 per,
però es tractava de seriosos senyors o bé   durant 1 impérialisme alemany, aquest.       sonalitatS. s'aplegà al voltant de rermlj
>ovcs preocupats per complicats problè-    com tots els demés règims que atempten       ta, des de les primeres höre« del mat!
mes de tot ordre. Dintre de poc els hos-   contra la lliberfcat i la dignitat humanes,    Les cobles començaren a desplegar lesse
cos es tacaran de camises de colors i per   acabaría per enfonsar se a si mateix de-      ves tonades i el jovent puntejà la lardaw
les muntanyes retrunyiran els crits í ría^  gut a la seva pròpia corrupció interna.      amb délit. A les dotze del matí e s celebri
lies de veus joves. S ó n les Colònies                              una Missa a Taire Iliure en nn altar lit
 d'Estiu.                     Discutible o no aquesta curiosa mane-     campanya, amb Timatge del C r i s t sospe-
                       ra de «fabricar» la història, el que c o se li   sa a la branca d'un arbre que projectavi
  —Després d'aquesta parrafada pseudo'   pot discutir es el valor innegable de la      la seva ombra damunt la mesa.
sentimental, segur quens demanaran      seva Iluita constant encarnada dins una
quartosl-es diu l'espabilat lector. I, el   societat en la que. tants i tants homes         Finalitzada la Missa continuaren lei
més curiós. ho endevina! Dintre de pocs    molt més ióves que eli han oblidat        sardanes, i al final de les quais, tothom
 dies es celebrará com cada any la Col'lec.  l'honradesa i la valentia necessàries per     es dispersà pel» voltants. buscant un Ilot
 tes Pro Colònies a la sortida de les Mi-   exposar Iliurament les seves propies con-
 ses d'un diumenge. Tan sois els senyors                             adient per a dinar.

                                                   A la tarda, adherint-se a TApIec vin'
                                                 gueren els Xiquéts de Valls i mentre lei

de la Comissló Econòmica saben els          RSoêas                   quatre cobles alhora tocaven una emoii'
jocs de man» que s'han d'arribar a fer                              va sardana que tothom escoltà de peü,
                                                 ells aixecaren les seves torres humanei
Fúibol en CMlecada any perqué al final de les tandea
surtin els comptes.                                       entremig dels aplaudiments de la mull!
                         El próximo miércoles día 30 dan co-      tud entussiasta.
Moites gotes fan un ciri. I molts so-
                       mienzo en Chile los Campeonatos del          Després de l'audició de sardane» deli
brets d'aquesta Col lecta faran somriure                             tarda es cantà el Gant delsAdéusiif
                       Mundo de Fútbol. Mucho se ha hablado        donant nos les mans entorn de l'in:
d'alegria els rostres d'alguns infants i jO'                           de la Mare de Déu, va donar-se per ac^
                       de la suerte que puedan correr nuestros      bat TAplec a Termita.
ves que, gràcies a molts douants anònims.
                       representantes y también de las diversas        Seguidament en el Local Selvatà,
més bonic encara, gaudirañ d'unes vacan-                             celebrà el II Concurs Literari de la Sain
                       opiniones de quienes tienen que «dirigir»     del Camp, verificant-se el repartiment
ces ben aprofitades a Penyafort.                                 premis a les obres guanyadores,
                       al equipo, o digamos también de los res-      autors de les quais [recitaren o Wtp
A tots, gràcies.         C G E.                             llurs composicions. Després tingu««
                       ponsables del éxito o fracaso de la Selec-     Hoc els parlamenta, i ei senyor FranciK
Una vida âe llulta                                        de B . Moll, director del Dicciooari Caít
                       ción Nacional Española               là'Valencià-Balear. que presidia l'adi
  El ;dissabtc passat va fer els 90 anys    A mi modesto juicio, creo (como ya se      alabà als pobles que. com la Selva Jí
un dels homes més extraordinaris i cu-                              Camp, han sabut fer preraldrc elsvalof
riosos de la nostra època: el gran filòsof,  ha dídio) que el equipo no puede rendir       d'un pöble, en tot temps.
dirigent civic i pacifista anglès Bertrand  más, que la clase que puedan poseer
Russell.                   estos hombres millonarios (muchos de          L'Orfeó de Reus, s'uni a Tacte an
                       tilos) y simples jugadores de fútbol.        recital de cançons catalanes escollidôj
   La vida d'aquest senyor està caracte-                            iJosepM,® Espinàs. que forma parí'^
ritzada per una continuadalluita per les      Probablemente después de estos Cam^      grup «Eis setze Jutges» ens oferí un cDi
aeves idees, bones o dolentes, que sovint   peonatos se tengan que cargar culpas
li ha proporcionat una forta persecuciô    a alguien y probablemente recaigan sobre
i fins i tot Tempressonament.         H. C. y H. H. Pero no habrán pensado
                       estos periodistas internacionales y seño-
                       res capitalistas del fútbol que la culpa      cert deìcancons catalanes modernesdiäE
                        más bien vieiie de los cimientos? Y... que
                        los cimientos son: los Clubs, la Federa-
                        ción Nacional y los puramente jugadores
Dedicat en els primers anys a Testudi de fútbol?
filosòfic i després a lorganització de grups Deseo de corazón que España obten- delicadesa i un gust exquisit. RecoA
                                                 sobretot «Germà» i «Pregària». T»'
de defensa cívica, és avui el cap d"un gran  ga un éxito. Más veo que es difícil por el     l'una com l'altra, porten un vaìm
moviment internacional de protesta con-    desinterés de preparar con más tiempo       d'amor sentit i profond.
tra les proves nuclears, les quais, eli con- a la Selección y difícil también por el
sidera que acabaran per aniquil lar a la   egoismo de querer abarcarlo todo.           La cobla «La Principal de La Bist»!'
humanitat.
                                         Joaquín Pérez per finalitzat l'acte, interpretà unes co!

                                                 posiciOLS que f o r e n molt aplaudídes. Ì-

  Un dels seus aspectes més curiosos és   Aplec a Paret-Delgada                 í així acabaren eis actes de íApk
«1 seu pacifisme inalterable. Ja durant la                            a Paret Delgada, i el» vilafranqüiß«^ K
primera guerra mondial va estar 6 mesos      No podem gairebé imaginar nos un        tinguerem la sort d'assistir-hi. retoroàr ^ j : a;
a la presó, per oposarse públicament     Aplec. sense la convergencia d'aquests       satisfets d'un dia viscut plenanieot. <U T
a que la gran Bretanya entrés en la Iluita.  elements: Termita a la muntanya o a la
La seva teoria de llavors era que si     plana; Thomenatge religiös al titular de                      Jardina Oolh^ M
                                                              i M^AngehCer^^
   1   2   3   4   5   6   7