Page 1 -
P. 1

Affo XXII VILAFRANCA OiL PENEDES, 2 6 do moyo de 1962              Número 20

^'^"ÍXcleJuliáMumbrú                   Clixé«cedit per Forja>  Vilafranca,
             Et t r e b a l l a l                    centre d'aíracció
                        mar
                                              Ha tingut Hoc aquesta setmana
                                           possada a Guardiola de Font-rubi,
                                           una Setmana de Joventut, que dins
                                           dels seus diferents actes, s'han troctat,
                                           amb conterències, temes dactualitat,
                                           mirats des del seu punt cristià i de
                                           cara a la joventut octual.
                                            . Parlàvem dies enrero, en aquestas
                                           mateixes pògines, de les diversions
                                           que tenim eis vilafranquins ei diumen-
                                           gö. Ära, al recordar aquesta Setmano
                                           de Joventut, ens parem a considerar
                                           l'atracció que exerceix Vilafrqnca pels
                                           joves de la nostro comarcó. Quan a-
                                           quests ¡oves diuen d'anor i a vila>, és
                                           perqué esperen trobor-hi el que el
                                           seu poblé no eis pot oferir, en aquest
                                          cas, en el sentit de diversió.

                                             Som conscients eis vilafranq-jins
                                          del paper que represento la vila per
                                          a ells? El desig que poden tenir al
                                          venir-hi, es pot entendre com un desig
                                          d evasió del seu pöble i rebre aquí
                                          una distracctó o diversió feto que no
                                          tenen allò d o n venen, potser perqué
                                          no s'hon preacupat de fomentar-lo.

                                             Aquesta Setmana de Joventut es-

                                          perem que hagi servit perqué puguin
                                          prendre conscièncin de fìlls d'un Hoc,
                                          i comprendre que la- sevo marxa és
                                         com un acte d'egoïsme al no procurar
                                         treballar pel pöble. El desentendre's
                                         dels seusjproblemes és deixar d'esti-
                                         mar-lo. Ton greu com el despobla-
                                         ment^deljComp per oltres causes, és
                                         aquest] un perill que col tenir en
                                         compie i combatre'l.
   1   2   3   4   5   6