Page 4 -
P. 4

página 118

EL BALL              fins el p r e s e n t ja que per a la per a mi una tasca desconegu-   a la vista a Vilafranca. Em re
  Referent al ball, la música i gent interessada per Espanya      da, però em va èsser molt pro-   fereixo a certs carrerets senae
                  i ais espanyols sempre hi ha      fìtosa per varis motius. Abans   empedrar ni asfaltar i amb UD;
cl caot. esperava veure i oír la  a Suécia un bon grapat de lli-     de comentar la m'ensopia      enllumenat fort deficient du
típica manifestació que d'a-    bres sobre la seva história, la    Thaver de ramblejar sol perla   rant la nit. Especialment des-
questes arts poseeix el folklore  política i la literatura.                         présid'haver plogut ofcreixea|
català : la sardana. A Suècia                       Vila. L e s deu hores diàries que un ben trist i llastimós espec
jo estic inscrit com a soci d'u-    Llavors de la meva infante-                      tacle. Amb tot i això he oitl
na agrupació folklórica i el    sa llegia lea aventures d'en      la coliocació m'ocupà no em     que fa un cert temps «reii|
mcu major anhel és aprendrc    Quixot i el seu escudzr i som-     van deixar Hoc per el tedi.     molts mès els carrers per asfal*
a ballar sardanes. Solament    niava amb reaiitzar un viatge                       tar, d'aquí, dones, entenc que,
una vegada he vist ballar sar-   a Espanya. I heus aquí que la       Molt interessants per a mi   encara que lentament. arriba-
danes a Barcelona en el icmpa    fantasia s'ha fet realitat per se-  foren tambèles converses que    ran a arreglar se tots.
que va durar là meva estada     gona vegada.             vaig sostenir amb els treballa-
en aquella capital.                            dors. I tots ells varen èsser   EL QUE CANVIARIA
                  NO S O C UN VULGAR           molt comprensius I amables       S i em quedés a viure a Vi'
   Per altra banda vaig restar  TURISTA                amb mí, i d'ells guardaré un
 sorprès al donar^me compte                        gratíssim record en tota la me-  lafranca faria el possible pet
 del molt que es balla en aquell    Maim'he figurât èsser un      va vida.              construir una piscina i una a-
 Indret, però mai sardanes! En   vulgar turista, car m'ha mo-                       sa municipal de banys (nor-
 canvi s'executava massa músi-   gut a tornar una cosa quelcom     I VILAFRANCA?           mals i finlandesos).
 ca americana.           més profunda que una simple         Algunes persones m ' han
                  curiositat. Si, estic pregona-                         Això .seria molt benefició!
   Estic dient que la meva de-  ment intéressât per Espanya i     preguntat per les meves im-     per tothom i pels joves en par
 cepciò fou molt granlen la me-   els espanyols i desitjo apren-    pressions la :prop de Vila-     ticular.
 va primera confrontació amb     dre més sobre aquest conglo-     franc« i el seu veïnat. Es un
 Espanya, però més tard, amb     mérat.                xic difícil per a mí respondre     També m'agradaria dispo
                                      a aquesta interrogació donat    sar l'horari laborable d'altri
 el 'temps, va minvar. i ara,      He observât, en tots els      que. naturalment, els vilafran-  manera. Començar a trebal!«
 quan ja he vist molt, vaig com-   meus encontres, que la gent,      quins, com qualsevol altre po-   a les set del matí. retribulol
 prenent la manca de colorit i    per norma general , guarda       blació, aprecien la seva ciutat  convenientment les vuit horei
 la vulgaritat de les cases, de-  una actitud greu i reservada,     amb totes llurs manques i vir-   oficiáis, de manera que nohi
 tails que, en'general, acusen   però postericrment he desco-      tuts.               gués d'ésser precis cobrirltl
 una inexistència de bellesa.    bert que darrera aquesta más-                       própies necessitats amb horei
                                         No puc parlar-ne sense     extres. D'aquesta faisó acón
                                      expressar abans el més pro-

QUESTIONS             cara hi ha un molt força de      fund agraïmenta tots els meus   seguiríem unes hores Iliurei
I RESPOSTES            bondat, calor i humor. I he      amies d'aquí.           al dia que cadascú podría dt
                                                       dicar a l.estudi (la manca ii
  Una infinitat de qüestions   après'que els espanyols són        M'agraden Vilafranca i els   qual és la font de tots eia mall
i respostes buUien dins el meu                                        o a la práctica dels <hobblei»|
cap per ^a Jexplicar-mc tal    fidels, formais i dignes de llurs   seus encontorns. He fet algu-   de preferència, disposant tasi
o quai fet. Vaig parlar amb                        nes passejades «extra muros»,   mateix d'un temps més crei
moUes persones i vaig donar    maneres.                de vegades sol i d'altres acom-  cut per passar lo en familia'
un cop d'ull a moites coses,      M'he trobat amb gest de di-    panyat per alguns dels meus
                                     amies, i he gaudit contemplant
                  ferents categories socials, però    el seu imponent i extena parat-
                  tots ells posseint aquelles qua-
                  litats que porten amb si I'ho-
però com jo sóc discret i no nestedat de cor: activitat. na- ge amb la prodigiosa pinzella- UNA G E N T ACTIVA
m'agrada pecar de manefla, turalitat i gravetat,             da de Montserrat al fons      Deia anteriorment que m

encara em romanen molts      EL MON DEL TREBALL           LES COSES             ta gent. a Suècia. c r e u qucelj
punts foscos per esclarir.       Durant uns pocs dies vaig     DESAGRADABLES           espanyols són f o r ç a peresosoi
                                                       però jo puc afirmar l'erro:
  Naturalment no sóc un     treballar a Vilafranca en una       Això no obstant hi ha algu-
ignorant de la sort d'Espanya   fábrica de paper. Aquesta era     nes coses que no són plaents    [Segueix a la pàgina «e
des de les passades centúries

                                                       MODELOS

                                                       125 L

Condicionas y facilidades insu-                                       150 L
perables p a r a el comprador.
                                                  Solo por 1 7 . 9 7 5
        Consúltenos :                                    2 0 . 3 0 0 s e la of recemo|

                                                  Avüa. Tarraguna, 44 - TelÉíflnii|
   1   2   3   4   5   6   7   8   9