Page 1 -
P. 1

ACCION
                                Vilafranca del Penedés, 2 4 de marzo de 1 9 6 2

                                Año XXII     Núm. 1 2

[tes' .¿^•-•••C'                        EDITORIAL
                                  Molts són els defectes que «adornen» la joventut d'avuí. El
        S A N J U A N . Pintur® románica del siglo XI! més greu — que potser és suma de tots — és el de no preparar-
                                se degudament per a la gran responssbilitat que el cóner del
                                temps £arà que tssumeixin un dia : el que avui diem pervindre,
                                será demà present en Ies saves mans. Els joves tenen com es-
                                tigma de la seva joventut, la sang calenta i la immaturitat, cn-
                                sems que innates en ells les virtuts de la nobiesa i de la s i n c c
                                ritat. EI jove es pot equivocar moltes vegades, el jove crida alt,
                                però s'equivoca i crida amb noblesa i sinceritat. amb rectitud
                                d'intenció. La tasca educativa dels «madurs» és, evidentment,
                                col'laborar, ajudar a que la sang calenta i la immaturitat del
                                jovcnt, tendeixin a convertir-se en una sereror i madurcsa
                                constructives. Ea l'Editorial del número d'ACCìON del 10 de
                                febrer p. p. senyalàvem que «els madurs> han d'obrir-se a la
                                comprensió i al diàleg per a fer seva la joventut. Plus XI. home
                                de mentalitat oberta deja—referint-se al clero jove —que la f c
                                gositat i l'aunàcia a voltes imprudent i comprometedora de la
                                joventut, ajudava a accelerar la marxa ds l'Església, Flus XI
                                cómprenla i confíava en la joventut.

                                  Jo pregaría a determinades persones, que s'obríssin a la
                                comprensió i al diàleg. En sis mesos eacassos que fa que sóc
                                consiliari d'aquest setmanari he tingut tristes i repetides expe'
                                riències de que no es dialoga ni es comprèn : s'ataca qualsevo
                                punt vulnerable, s'ataca sistemàticamept per aniquilar. Les au-
                                toritats són molt mé? comprensives que no els que sovint re-
                                córren a elles..,

                                  Fullegem els números d'ACGION en el que va d'any. Hi ha
                                tractats, entre altres. tls temes següents : Pestes nadalenques.
                                Vida religiosa de la Vila en 1961, la cultura a Vilafranca. Festa
                                de Sant Raimond, Monument ais Castellerà, MIC OP, Interviú»
                                a personatges de pas per la vila. il'luminació de Tesglésia de
                                Sant Joan. La fùria del Rock. L'home i Tespai. Ressonàncies
                                del Mercat Comú. Campanya Pro-Seminari, etc. Són teme»
                                baslant enlairats, oi?De qué parlen la majoiia deis joves? De la
                                B . B . , del fútbol, del Duo Dinàmic, de tal o qual pel licula, dèi
                                Twist, etz. Això pot oferir un present sense complicacions^
                                però, contribueix gens ni mica a construir el futur?

                                  Pensant en aquest futur, ACCION intenta profunditzar el
                                sentit cristià dels esdeveniments per a donar una pauta, uns
                                fonaments per construir lo. Intenta també parlar de les «cose»
                                mundanes» sense que contaminin. descobrint-hi els valors
                                positius Í rebutjant Temprempta de pecat. En el que és mera»
                                ment opinable—àdhuc en el camp del cristianisme — no hi ha
                                perqué oposar-hi dogmatismes; el que està malament no hi h »
                                conveniència personal que ho transformi en bo; el que és Ilei
                                naturai, no hi ha Ilei humana que ho pugui sancionar.

                                  Ai dei futur de la humanitat« si aniquilem les esperanceai^
                                dels joves, si augmentem el nombre dels desengaiì]pats!

                                                              M, Man Torrea, pwe.
                                                            Consiìiori à\ACCIOìi'
   1   2   3   4   5   6