Page 8 -
P. 8

fógìna 5^8              Bl periòdic ^ACCIÓVi^      Lot horarios do los Cinos
    •• î            recmrda aU seuB lectòra
                 que la publicacié d'aquea'     Sr. Director de ACCION.
 CARTAS             tes cartcB no significa en
                 cap menerà qne se lea        M u j señor mío¿ He leído la carta firmada por «Un grup&
     My            faci aeves.
                                   de amigos» y creo sinceramente que el problema de los hora^
 DÏRÎcfoR
                                   ríos de nuestros cines en las sessiones de nodie ha de resolver^

                                   se con la proyección de una sola película acompafiada de un

Vilafranco o Viliafronca                       buen documental y el NO D O .

  Sr. Director d'ACClON.                      Eu este caso, el precio debería ser algo más reducido, pero
  Moit senyor meu; Es molt Important i oportuna la comuni'
cació enviada a ACCION per «Un vllafranquí del Penedés» rte*     la diferencia se vería notablemente compensada con una
tlficant un article meu (ACCION, extraordinari de la passala
Festa Major) referent a la grafía del nom de la nostra vila.     mayor afluencia de espectadores.

  No cal dir que em sap greu que hi hagi altres localitats amb   Agradecido, le saluda       Un eapectador
el nom català de «Vilafranca». Això impedeix que amb aquesta
sola parauia es pugui identificar la nostra vila. Caldrà afegir-   MISION COMARCAL

  el remóle; >cdel Penedès»,                       La pasada semana, dos de los conferenciantes anunciado»
                                   han deleitado ya con sus acertadas disertaciones al selecto
ËÎ meli article va ^ssset escrit en im recò de muntanya;       público que ocupaba el Salón de actos de la Caja de Ahorros
                                   del Panadés. Recuerden ahora las personas a quienes interesa^
aense més instrument d'cstudi que un Nomenclátor de pobles      que el señor Octavio Saltor hablará el próximo jueves día 7,
                                   pero no a las ocho como había sido anunciado sino a las diez;
i parròquies publicat en r«Anuario Pontificio Subirana», En      para no coincidir con las Conferencias generales del «Cine
                                   Bolet».
ell totes les Vííafranca venien amb la grafía castellana de
                                     Entas se celebran el lunes, martes, miércoles y jueves de
«Villafranca».
                                   esta semana.
Un cop més, dones, demano com demanava en Tesmentat            He ahí los títulos altamente sugestivos:
                                     I. - «La caña que piensa».
article, que una comissió de tècnics en històris, filologia i geo-    II. - «La Anábasis o marcha al interior».
                                     III ' «Fausto»
grafiia estudiés la qüestió, i d'una manera definitiva i oficial     IV - «La ciudad señalada».
                                     Hombres vitafranqueses. demostrad vuestro interés por
aigués acceptat el seu dictàmen.
                                   escuchar soluciones cristianas a los problemas vitales de^
Estic m o l t a g r a ï t al viiafranquí del Penedés. qui ha prestat hombre actual. ¡Acudid al «Cine Bolet» en masa campact»
                                   como habéis hecho en años anteriorcsl
tan bon servei a la nostra vila. Per això sol, i saltant per da-

munt de l'anonimat d excessiva modèstia, el compto. si ja no

ht era. entre els meus amies.   Manuel Trena, pvre.

Grobocions de Gregorfà

Sr. Director d'ACCION.

Molt senyor meu: He llegit en el número 44 d'ACCION la

contesta del senyor Vallhonrat a la meva carta publicada en

el número 41.
  He d aclarir que jo també em referia únicamentagrabacions

en disc o^icrosurco. dones en disc normal ja no n hi han a la
fonda.

  I torno a afirmar que Montserrat és el que té més dises gra-
bats de cànt ¿regorià: uns 50. dels quais. 17. són misses.
Tots están en catàlegs comerciáis i no els ha éditât el Monestir

pel seu compte. Qualsevolbotiga de discs una mica ben pro-

veída p'hi pot vendre.

L'edítora de la quasi totalitat d'aquestes grabacions és

l'«Alhambra» i de bastantes «La Voz de su Amo». D'altres.

a francesa «Lumen». Pue facilitar li gustosament el número
de catàleg de cada disc.-

Seu afectíssim                     7. C,

Manors i Espectacles
  Sr. Pirector d'ACCION.

Distingit senyor: Aprofito aquesta secciò per a queixar-me

da la presència de mcnòrs als espectacles «no aptes».

Nò crec pas que necessitin Tentrada dels nens per cubrir les

eves ñecessitats ecònòmiquès. I per altra banda, inconscient'

Uìent. concenteixen un greu mal.

^'agral^ria que'ls responsables d'a.Quwtiji ^qiiestió hi reflè-

xionessin una mica.                  S, B»
  Scu atentament,
   3   4   5   6   7   8   9   10