Page 3 -
P. 3

Página 513

TAU LA DE REDACCIO

La Festa de Sant Ramon de Penyafort

  A dos meaos vista de la feS' QUE FER PER A            caldria preparar ei caliú de la   A la tarda, al Casino, Joc9
ta del Patró i fìll de;Vi]afranca HEVALORITZAR-LA?
                                   festa organitzant una sèrie de Florals o Certamen literarl.

San Ramon de;Pcnyäfort, hem      En primer Hoc és treball de  conferències que haurien de     Els cines, programes de méa
cregut oportú parlar ne.      tots els vilafranquins. Si. tota culminar la diada del Sant.                                                 «
                  tenim l'obügació d'ajudar,
  Preguem acceptin amb bo-    d'animar i de fer la més viva     Però no podem convertir     Calitat, i les entifats eaportives
na voluntat aquesta sèrie d'I'   dins cada u de nosaltres.     el dia 23 de gener en una Fes-    podríen fer un esfor^ segons
dees que poden ajudar a la                      ta Major cultural. Hem de te-    les seves pcssibilitats.
                    Creiem que es tindria de   nir en compte tota els actes de
                                                       A la nit, un gran especia^
                                                     ele popular, molt modern, que

revalorització d'una festa que comentar per donar a conèixer caire popular, però de catego-^ cridés a la gran massa de gent*

està en crisi.           el Sant ais infanta i joves. Les ria, que agraden a la gent. S i    També es podria convocar

                  «scolesi coiiegis podrien or- es fa poca cosa i de baixa qua* un Concurs literari i donar el»

EL SANT              ¿anitzar uns treballs de r e d a c litat. la gent aprofita el dia p e r premis en el traascurs d u n

La figura del Sant és des^ ció o concursos entre els seus anar^ae'n a Barcelona a com«^ sopar a la vigiüa. En aqueat

coneguda per la majorfa dels                                       cas, el dia de la festa a la tar-

fills de la seva mateixa vila^                                      da, substituir els Joca Floral«

Potser s'ha creat un mite de                                       per un Concert.

Sant interiectual. El fet de                                       COM OROANIT2AR
ser patró dels advo€ats i gent                                      LA FESTA?
de lleis pot haver contribuit a

la creació d'aquest mite.                                         En l'actualitat hi ha ünk

  Però, com a cosa naturai,                                       coznissió mixta que actúa
tots els Santa són del pöble.                                       d'organit2adora. La falta de

Recordern les grans festes pO'                                      media econòmica limita íorfé^

pulars que ens descriu el «LH'                                      sament la seva actaació.

bre Vert», a I'any 1601, amb                                       Segons tenim cntéa cátél en

motiu de la seva canonització.                                      projecte Tampliació d'aqties-

                                                     ta Comissió. En la matélxa/

LA FESTA                                                 a més deis aenyors «ctvali;

   Es Un fet indiscutible que   alumnes sobre Sant Ramon,     prar o a teatre. Per tant, s'ha   hi cstaran representades tottb
 ei pöble no víu la festa. Po-   del tipus de Túltima Festa del  de trobar alguna cosa que cri*    lea entitats vilafranqnínes.
 drfem trobar vàries causes: és  Llibre (que aplaudim sincera-   di l'atenció. Castells, un bon    D'aquesta manera aeis podrá
 una època de mal temps i fred;  ment) Aixi el Sant seria més   Esbart, Chors de Clavé, etc.     fer interessar per a que, priVa-
 fin\ ara era massa próxima    familiar, més nostre. Com a                       dament, organitzin especta^
 a Ies festes nadalenques; és   cònseqùència, s'en treuria una     A la Redacciô hem pensât     des de més calitat per aquella
 durant la «cuesta de enero»;   major participació en la festa,  un programa que, per comen'      dies. Però ne tot el treball
 és una festa relativament no'   dones és un fet que si abans   çar. ens sembla força bé.       l'haurà de fer aquesta Comia^
 va, dones si bé es celebrava   s'en parla, la gent s'hi inte                      sió, sinó una delegació méa
 amb gran esplendor fins a fi-   ressa.                La revetlla, a la nit, teatre.'  petita que s'encarregui de la
 nals del segle passat, les coi-                     Al mati, Ofici solemne a la   feina administrativa.
rents liberals les varen fer per- UN PROGRAMA            Basílica. A ésser possible un
 dre totalment reduint-la a una    El programa d'actes pot ser  Pontifical. Es podria convidar      Trobem molt convenient
festa religiosa. A partir del                    una autoritat eclesiástica, un    aquesra ampliació que, sens
1951 es va fer un gran esforç   molt variat i depèn de moites   Biabe o un Pare Abat,        dubte. será beneficiosa per
per tornar-la a reimplantar,    circumstàncies.                            tothom.
però la declaració de dia la-                      A la sortida, Castells per la
borable la va minvar força,      Durant les setmanes abans   colla de Vilafranca. A la Ram-    FINAL
Lany passat, amb el canvi de                     bla, Sardanes,
dia (del 7 al 23 de gener) i ès-                                       Fina aquí el qut noaaltrta^
ser reeoneguda com festiva a                                       en la conversa de redacción,
efectes laborais, cs va iniciar,                                     han cregut d'interés per fer re-
suposem, una nova etapa per                                        viure la Festa i per celebrar-la
Aquesta festa.                                              amb la dignitat que correspon
                                                     a Sant Ramon de Penyafort.

                                                       Ara ja només ena queda
                                                     esperar el 23 de Gener del 1962.
   1   2   3   4   5   6   7   8