Page 2 -
P. 2

f'cgina 512

Aftu*Us dfuH idoi^doscents anys enrera i confes'                                          Ileis com ho feien en cl se
                                                   so que no m'ha desagradat  gle XVIIL Es c ar que durant
                                                   sentir me transportada a una l'estiu tota la seva vida «pas-

              IV                         època i un ambient del que so- sada de moda» està dirigida al
                                        lament n'havia sentit parlar. turisme, però tot i aixís és

Q u a n la terra és m e s                            A uns qu'lòmetres endins del molt interessant entrar una
                                        mar d Holanda es troben les mica en la vida d'aqu^s.es fa*

         b a i x a que el m a r                     isles Marken on els seus habi-           milies pescadores—catòliques
                                        tants conserven les msteixes            fervents,—i allunyar se per uns
   < 0 DOLCA NEEDER-         de les bicicletcs. El ctm d^- la    costums que els seus avant             moments de la TV. i el plástic,
LAND». - Holanda »'ha co-        ciutat és de 300 000 h-^bítánts     passais: vesteixen, es penti-
                    i existeixen 200 000 d'aquests     nen mengm i tenen les seves            per exemple.
tiegut sempre com ci país dels
                                                                            Mercè Bertrán

tnolins de vent, dels tulipans vehicles. Es curiós, sobre tot

1 de les emissores de ràdio a les hores de la sortida del

Í alxò en algun temps ha tin- treball, contemplar centenars

gut una patent realitat. Actual- de bicicletcs pels carrers i ca-

raent, però, de molins de vent rreteres próximes a les c i u i a t s

ja gairebé no en queden; han holandeses. Algunes vcgaòes

sigut subfítitu'íts per procedi- entre els grups de ciclistes de

ments més moderns i solament la capital de La Haya, és

de tant en tant es pot contem- probable observar un rem*, li

piar algún d'aqueUs veils mo-      i alguns mocadors i mans alça        Ante el notable incremento que en el c o n s u m o de gps
Utìs, dcíxats per a no defrau-     des que saluden afectuosament      venimos registrando, nuestra Empresa se ha visto en la
dar massa als turistes...        a un jove o una noia que tam-      necesidad de poner en funcionamiento un nuevo horno
                    bé pedaleja entre ells: els prin-    complementario que permitirá incluso mejorar la calidad
   Però crec que és molt més     ceps de la familia reial holan-     de nuestro servicio y asegurar a los usuarios un suminis'
ioteressant presentar a Holan-     desa surten a passeig o de       tro con todas las garantías posibles.
da com el país de Tesfor? i de     compres amb el ^vehicle na-
la tenacitat; des de la domina-     cional».                   Nos complace comunicarlo a los Señores abonados
ció espanyola, Holanda ha                            y pub ico en general, con el ruego de que cualquier defi-
guanyat al mar el 23 % de          L'HOME DE LEIDEN. —        ciencia q u r e n la utilización del gas pudieran observar, le
les seves ierres, eonvertides      No és pas cap home d'Estat.       comuniquen rapidamente a esta Compañía cou objeto de
«vui en pradcs de cultin que      ni cap científíc; es tracta d*un    que nurstro pvrsonal técnico procure su inmediata
augmenten la riquesa del país,     artista molt estimât dels holan^    solución.
                    desos i que la seva fama ha
   T la Iluittt entre l'home i el   corregut arreu del món, Rem-         Es suficiente para ello una simple llamada telefónica
mar segueix; lentament els       brandt, el pintor de l'atmòsfe-     o un aviso a :
«poldens», maraes artificials      ra d'or com ha sigut anomer at
que frenen Timpuls de les        algunes vegades. nasqué en       (IflcinüS: ßpfieflcencia, 17            Teiriono 210
aigües. avancen poc a poc mar      una petíta ciutut propera a la     Tli'nüa : Sania María, 2              Teléfono 211
«ndíns modifícant el contorn      capital holandesa: Leiden.
de les costes nolandeses; d'a-                            Nuestra Empresa tiene un verdadero empfño en pro
Questes costes que en algún         No és possible visitar       curar el mejór servicio a sus abonados y solicitemos su
Hoc d-l país arriben a estar      Amsterdam i no passar unes       colaboración para poder corregir los defectos que pudie-
dos metres i.mig dessota el       hores al Rijkmuseum on es pot      ran observar.
nivell del man             contempltìr tota Tevolució de
                    la pintura flamenca des dels
   LA CiUTAT DE LES TRES       seus c o m e n ç a m e n t s fíns a la Delenso ideal contra el fríe
B O R S E S . - La bandera de la    seva culminació amb les obres
                    d'aquesf mestre. Quantes co'             CALEFACCION
clutat d'Amsterdam té tres       ses podrien d i r s e després
                    d'haver estât una estona da-
creus que corresponen als tres     vant la seva extrae; dinèria
                    «Ronda de nit»... ^ o és rfs
msrcats que tingueren fama       d'estrany que Holwndri esM^vi
inon Ual en el seu temps. La      tant orguîlosa de Rembrandt;
                    val la penf^!
"borsa de diamants, la deis tu-
lipans i la d'esclaus. Aquesta       .S^TKMBRH: D[Î I 7 6 I . -
                    No és un error íl'itnpremptftl
darrera, actualment desapa

r e e u ia, però I ^s altres dues

flort^íxeits i que constitueixen                        RAMON TOiWAS I S T A K L L A
                                              ALMACEN£S "EL SIGLO XX"
l a principal font de riqüésa
                                          José Antonio, 13 y 15 — Puenre, 2 y 4 — Teléf. 3-
-dt'l^^p'aí'*.• •                                   VILAFRANCA DEL PANADES

         riiam. í p^rò, podría

an^^Tí^'Tí ^.e t a m b é la » c i u t a t H e vi.scut unes h »res torn<nt
   1   2   3   4   5   6   7